Entradas

MINI-ÀLBUM L’ART I LA PUBLICITAT: TUTORIAL D’SCRAPBOOK.

El projecte que Les Antònies us presentem en aquest post és un nou experiment en l’art de l’scrapbooking. Ens hem inspirat en el món de la publicitati la relació que els artistes han tingut amb ell.
Buscant entre els nostres “arxius” vàrem trobar un reportatge antic sobre aquest tema. Com que les reproduccions dels cartells publicitaris estaven impecables ens decidirem a fer un mini-àlbum amb elles.
Com ja us avançàvem en el post anterior, part d’aquest projecte està realitzat amb els materials que vàrem comprar i l’altra part amb materials trobats, reciclats i refets.
Comencem amb el tutorial. Per fer les portades necessitem dos cartrons de 16’5cmX12’5cm (1); nosaltres hem fet servir una caixa de cereals. En un d’aquests cartrons marquem, com veieu al dibuix, 2cm/0’5cm/14cm: retallem i reservem la tira de 2cmX12’5cm i el rectangle de 14cmX12’5; l’altre cartró el deixem igual (2). Ara agafem el paper d’Scrapbook de 30’5cmX30’5cm i el retallem en 4 parts iguals: 15’25cmX15’25cm (3). En una cartolina llisa, que faci contrast amb el paper d’Scrapbook, retallem 2 peces de 8cmX15’25cm que unirem a 2 dels quadrats que hem tallat del paper estampat (4). Les passes següents les farem amb els dos jocs: com que el paper d’Scrapbook està estampat per les dues cares, escollim quina volem a la portada; amb cel·lo de doble cara unim la cartolina llisa amb el paper (5), de manera que, per la part que serà la portada, la cartolina quedi per davant del paper estampat (6); girem (7) i ja podem enganxar el cartró contraportada centrat (8) i els cartrons portada, també centrats (9) deixant 0’5cm de marge entre les dues parts per donar joc a l’hora de poder obrir el mini-àlbum. Ara només ens queda retallar les puntes del paper, deixant uns mm de marge (10) plegar (11) i enganxar al cartró (12). Abans d’acabar les tapes, hem volgut guarnir la portada posant unes punteres al davant (13); hem plegat i enganxat (14) igual que abans. Ara si, acabem les tapes enganxat a l’interior de la portada i la contraportada, amb el revers del paper estampat, dos peces de 16cmX12cm (15) per tapar el cartró. Ja tenim les tapes acabades (16).
Anem per la següent fase. Primer farem dos forats a la portada (17). Amb la mateixa cartolina llisa, preparem el llom del nostre mini-àlbum. Tallarem una peça de 6cmX12,5cm i farem dos forats igual que a la portada (18). Al centre d’aquesta peça marcarem un plec d’1cm, farem amb cartolina una espina d’aquesta amplada i l’enganxarem al damunt del plec, per reforçar-lo (19); ja tenim el llom del mini-àlbum (20). Unirem la portada, el llom i la contraportada de la següent manera: farem coincidir els forats de la portada i el llom, enganxarem i unirem la contraportada al conjunt separada de la portada pel plec del llom (21). Pels fulls del mini-àlbum hem fet servir la mateixa cartolina llisa: hem fet fulls de 16cmX12cm i de dobles de 32cmX12cm, que hem plegat pel mig i hem retallat fent un ornament (22); podeu fer els que vulgueu. Després de fer els forats com els de la portada, podeu començar a decorar el fulls (23), això ja és cosa de la vostra inspiració.
Acabarem el mini-àlbumunint els fulls decorats a les tapes. Passem el cordó pel forat superior de la portada i dels fulls (24) i de l’últim full a la portada pel forat inferior (25). Tanquem per davant amb una llaçada i només queda decorar, al vostre gust, la portada (26).
Esperem que us agradi aquest mini-àlbum i el tutorialus serveixi d’inspiració.

ELS ARTISTES ELEVEN LA PUBLICITAT A LA CATEGORIA D’ART!!!

MINI-ÁLBUM EL ARTE Y LA PUBLICIDAD (L’ART I LA PUBLICITAT): TUTORIAL DE SCRAPBOOK.

El proyecto que Les Antònies os presentamos en este post es un nuevo experimento en el arte del scrapbooking. Nos hemos inspirado en el mundo de la publicidad y la relación que los artistas han tenido con él.
Buscando entre nuestros “archivos” encontramos un reportaje antiguo sobre este tema. Ya que las reproducciones de los carteles publicitarios estaban impecables nos decidimos a hacer un mini-álbum con ellas.
Como os avanzamos en el post anterior, parte de este proyecto está realizado con los materiales que compramos y la otra con materiales encontrados, reciclados y rehechos.
Comencemos el tutorial. Para hacer las portadas necesitamos dos cartones de 16’5cmX12’5cm (1); nosotras hemos usado una caja de cereales. En uno de estos cartones marcamos, como veis en el dibujo, 2cm/0’5cm/14cm: recortamos y reservamos la tira de 2cmX12’5cm y el rectángulo de 14cmX12’5; el otro cartón lo dejamos igual (2). Ahora cogemos el papel de Scrapbook de 30’5cmX30’5cm y lo recortamos en 4 partes iguales: 15’25cmX15’25cm (3). En una cartulina lisa, que haga contraste con el papel de Scrapbook, recortamos 2 piezas de 8cmX15’25cm que uniremos a 2 de los cuadrados que hemos cortado del papel estampado (4). Los pasos siguientes los haremos con los dos juegos: como que el papel de Scrapbook está estampado por las dos caras, escogemos cual queremos en la portada; con celo de doble cara unimos la cartulina lisa con el papel (5), de manera que, por la parte que será la portada, la cartulina quede por delante del papel estampado(6); giramos (7) y ya podemos pegar el cartón contraportada centrado (8) y los cartones portada, también centrados (9) dejando 0’5cm de margen entre las dos partes para dar juego a la hora de poder abrir el mini-álbum. Ahora solo nos queda recortar las puntas del papel, dejando unos mm de margen (10) plegar (11) y pegar al cartón (12). Antes de acabar las tapas, hemos querido decorar la portada poniendo unas punteras delante (13); hem plegado y pegado (14) igual que antes. Ahora sí, acabamos las tapas pegando en el interior de la portada y la contraportada, con el reverso del papel estampado, dos piezas de 16cmX12cm (15) para tapar el cartón. Ya tenemos las tapas acabadas (16).
Vamos por la siguiente fase. Primero haremos dos agujeros en la portada (17). Con la misma cartulina lisa, preparamos el lomo del mini-àlbum. Cortaremos una pieza de 6cmX12’5cm y haremos dos agujeros igual que en la portada (18). En el centro de esta pieza marcaremos un pliegue de 1cm, haremos con cartulina una espina de este ancho y la pegaremos sobre el pliegue, para reforzarlo (19); ya tenemos el lomo del mini-álbum (20). Uniremos la portada, el lomo y la contraportada de la siguiente manera: haremos coincidir los agujeros de la portada y el lomo, pegaremos y uniremos la contraportada al conjunto separada de la portada por el pliegue del lomo (21). Para las páginas del mini-àlbum hemos usado la misma cartulina lisa: hemos hecho páginas de 16cmX12cm y dobles de 32cmX12cm, que hemos plegado por el medio y hemos recortado haciendo un ornamento (22); podéis hacer las que queráis. Después de hacer los agujeros como los de la portada, podéis empezar a decorar las páginas (23), esto ya es cosa de vuestra inspiración.
Acabaremos el mini-álbum uniendo las páginas decoradas a las tapas. Pasamos el cordón por el agujero superior de la portada y de las páginas (24) y de la última página a la portada por el agujero inferior (25). Cerramos por delante con una lazada y solo queda decorar, a vuestro gusto, la portada (26).
Esperamos que os guste este mini-álbum y el tutorial os sirva de inspiración.
¡¡¡LOS ARTISTAS ELEVAN LA PUBLICIDAD A LA CATEGORÍA DE ARTE!!!MINI-ALBUM ART AND ADVERTISING (L”ART I LA PUBLICITAT): SCRAPBOOK TUTORIAL.

The project that Les Antònies are presenting in this post is a new experiment in the art of scrapbooking. We are inspired by the world of advertising and the relationship that artists have had with him.
Looking for among our “archives” we find an article about this topic. Because the reproductions of posters were impeccable, we decided to make a mini-album with them.
As we advanced you in the previous post, part of this project is done with the materials that we buy and the other part with found materials, recycled and redone.
Let”s start with the tutorial. To make the covers need two cartons of 16″5cmX12″5cm (1); we have used a box of cereal. In one of those cardboard mark, as you can see in the drawing, 2 cm/0‘5 cm/14 cm: cut and reserve the strip of 2cmX12″5cm and the rectangle of 14cmX12″5; the other cardboard we left equal (2). Now take the Scrapbook paper 30″5cmX30″5cm and cut into four equal parts: 15″25cmX15″25cm (3). In a smooth cardboard, to contrast with the scrapbook paper, cut 2 pieces of 8cmX15″25cm that we will attach 2 of the squares that we cut of the printed paper (4). The following steps we will do it with the two games: as the Scrapbook paper is printed on both sides, we choose what we want on the cover; with double-sided tape unite the cardboard with the paper (5), so that, for the part that is going to be the cover, the cardboard is ahead of printed paper (6); turn (7) and you can paste the cardboard back cover focused (8) and the cardboard cover, also focused (9) leaving 0″5cm of the margin between the two parties to give game to be able to open the mini-album. Now we can only trim the tips of the paper, leaving a few mm of margin (10) fold (11) and paste on cardboard (12). Before the end of the covers, we wanted to adorn the cover by putting a triangle in front of them (13); we folded and glued (14) as before. Now if we just tops stuck to the inside of the cover and the back cover with the back of a printed paper, two pieces of 16cmX12cm (15) to cover the cardboard. We have the finished covers (16).
We”re going to the next phase. First we will make two holes on the cover (17). With the same smooth cardboard, prepare the spine of our mini-album. Cut a piece of 6cmX12, 5 cm and make two holes like that on the cover (18). In the centre of this piece mark a fold, we will do with cardboard a thorn in this width and glued above the fold, to reinforce it (19); we already have the spine of the mini-album(20). We will attach the cover, spine and back cover as follows: we will match the holes of the cover and the spine, glued and we will attach the cover to the group separated from the cover by the specification of the spine (21). For do the sheets of the mini-album we have used the same smooth cardboard: we made spreadsheets 16cmX12cm and 32cmX12cm doubles, we folded in half and we cut out making an ornament (22); you can do all you want. After making the holes as the front page, you can begin to decorate the sheets (23); this is already a thing of your inspiration.
We will finish the mini-album by joining the sheets featuring the covers. Pass the cord through the superior hole in the cover and sheets (24) and the last leaf on the cover by the lower hole (25). We closed in front with a loop and just decorating, to your taste, the cover (26).
We hope you enjoy this mini-album and the tutorial will serve as an inspiration.

THE ARTISTS RAISE THE ADVERTISING TO ART!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Decorar una botella de leche / Milk bottle decoration

Cómo pintar sobre vidrio para decorar una botella y receta de batido de fresa

Scroll down for english version. Faites défiler vers le bas pour la version française.

Botella de leche decorada

Si queréis que los niños tengan energía para jugar toda la tarde preparadles una merienda molona. Como ya sabemos que si les entra por lo ojos comen más fácilmente os propongo que decoremos unas botellas de leche con una técnica de pintura sobre vidrio muy sencilla y rápida.

Para realizar esta manualidad necesitaremos los siguientes materiales:

 • Una botella de leche (la mía es el jarrón Ensidig de Ikea, que además sólo vale 0,99€ )
 • Tinta Stazon blanca (la encontraréis en tiendas de materiales de scrapbooking)
 • Una esponjilla
 • Una plantilla con las letras del alfabeto
Botella de leche decorada. Pintar sobre vidrio

Este trabajo manual es tan fácil que podéis realizarlo con los niños sin ningún problema y además se lo pasarán genial customizando su botella.

En el tutorial en vídeo tenéis explicado el paso a paso completo para pintar vuestra botella de leche. Yo he utilizado tinta stazon blanca pero la encontraréis en una gran variedad de colores, con lo que podréis elegir el que mejor se adapte a vuestros gustos. La característica principal de esta tinta es que se puede usar sobre superficies no porosas como el vidrio, plástico, fotos, etc

Para rematar este DIY he hecho una etiqueta vintage. Si queréis hacer una como la mía tenéis que utilizar tinta versafina marrón y un sello de “Home for Christmas Urban stamps tags” de Papermania.
Estampad el motivo sobre un trozo de cartulina kraft y recortad la silueta con las tijeras.
Podéis pegar un trozo de blonda como he hecho yo para darle un aire más romántco. Para terminar atadla al cuello de la botella con cuerda de sisal decorada con abalorios de madera.

Ahora sólo queda preparar una bebida refrescante. Os dejo la receta de mi super batido de fresa lleno de vitaminas y calcio:

 • 200 gramos de fresas lavadas
 • 1/2 litro de leche
 • azúcar moreno al gusto (yo le pongo 50 gramos aproximadamente)

Se mezcla todo en la batidora y se toma bien fresquito. Si os gustan los batidos espesos podemos sustituir una parte de la leche por yogur griego.

Espero que os hayan gustado estas ideas para preparar meriendas molonas y sanas.

No olvidéis que para no perderos ninguno de los tutoriales de manualidades que voy publicando podéis seguirme a través de Bloglovin, Facebook, Twitter, Youtube o Google+.
¡Hasta pronto!

botella de leche customizada

Aujourd”hui je vous propose un projet créatif très facile que vous pouvez réaliser avec vos enfants. On va customiser une bouteille de lait pour organiser un goûter très classe.
Pour décorer notre bouteille on va utiliser une téchnique de peinture sur verre très simple.

On aura besoin de très peu de fournitures pour cette création:

 • Une bouteille de lait (j”ai utilisé una vase Ensidig de Ikea à 0,99€)
 • De l”encre Stazon blanche
 • Une petite éponge
 • Pochoir alphabet

L”encre stazon est une encre tout support qui peut s”utiliser sur des surfaces non poreuses. J”ai choisi la couleur blanche, mais elle existe en plusiers tones, donc à vous de décider.
Regardez le tuto en vidéo pour apprendre cette tèchnique.

Pour terminer de décorer la bouteille vous pouvez faire comme moi et créer une etiquette vintage à l”aide des tampons et un napperon.

Maintenant il reste à prèparer un milk-shake à la fraise plein de vitamines et calcium pour nos petits champions. Voici la recette.
Ingrédients:

 • 200 grammes des fraises lavées
 • 500 ml de lait
 • 50 grammes de cassonade

On met tout dans le blender et on mixe. Si vous aimez les milk-shakes bien épaisses remplacez une partie du lait par du yaourt grèc.

J”espère que vous avez aimé ces idées pour organiser un goûter sain et joli au même temps.

Ne manquez pas mes tutoriels de loisirs créatifs, devenez fan sur Bloglovin, Facebook, Twitter, Youtube ou Google+.
À très bientôt les amis!

Glass painting tutorial

Hello everyone! Today I would like to show you a kid”s friendly craft. Learn how to customize a milk bottle to organise a beautiful snack for your children.
This glass painting technique is really simple, so let”s get started.

You”ll need the following supplies for this diy:

 • Milk bottle (I use the Ensidig vase from Ikea)
 • White stazon ink
 • Small sponge
 • Alphabet template

Watch the video tutorial to learn how to apply the stazon ink on the bottle. Stazon ink can be used on non-porous surfaces, which makes it perfect for this craft project. I chose the white one, but you”ll find it in a huge range of colors.

To finish my bottle decoration I made a vintage tag. I used “Home for Christmas Urban stamps tags” by papermania, versafine brown ink, paper kraft and a doily.

Now our bottle is ready you should prepare a strawberry milkshake. It contains all the vitamines and calcium your kids need!
Ingredients:

 • 200 gr strawberries
 • 500 ml of milk
 • 50 gr brown sugar

Put all the ingredients in a blender and mix it. If you like thick milkshakes add some greek yoghurt.

I hope you”ve liked these ideas to organise a beautiful and healthy snack for your children.

Don”t miss any of my tutorials, follow me on
Bloglovin, Facebook, Twitter, Youtube or Google+.
See you soon!

Lee el post original

Washi tape: Insignia hecha a mano / DIY Rosette

Cómo hacer una condecoración con washi tape.

Scroll down for english version. Faites défiler vers le bas pour la version française.

Washi tape Insignia hecha a mano

El washi tape es una cinta adhesiva de papel decorado de origen japonés que podemos reposicionar fácilmente sin dejar residuos ni dañar el soporte donde la pegamos. Además es muy fácil de cortar, incluso con los dedos.

Todas estas características y la gran variedad de colores y estampados propuestos la convierten en el material ideal para nuestras manualidades, especialmente para los trabajos manuales infantiles.

En el tutorial de hoy he utilizado el washi tape para crear una divertida insignia que podéis hacer con los más pequeños de la casa. Así, si organizáis una yincana con los niños podéis condecorar al ganador con ella en lugar de con la típica medalla.

También se me ocurre que podéis regalarla para el día del padre, como premio al mejor papa del mundo. ¿Qué os parece la idea? Seguro que a papa se le cae la baba.

En este vídeo tutorial tenéis explicado el paso a paso completo para hacer esta bonita creación.
Para realizar esta insignia necesitaremos los siguientes materiales:

 • Washi tape de dos colores (Podéis encontrar los rollos de masking tape que he utilizado en la tienda Perles and Co.)
 • Cartulina
 • Perforadora en forma de círculo festoneado (opcional)
 • Tijeras
 • Pegamento
 • Número 1 (el mío es de Thickers letterman de American crafts)

Espero que os animéis a hacer trabajos con esta cinta adhesiva tan versátil. Si queréis más inspiración para futuros proyectos os aconsejo que visitéis mi sección de manualidades con washi tape, seguro que encontráis algo que os guste.

No olvidéis que para no perderos ninguno de los tutoriales de manualidades que voy publicando podéis seguirme a través de Bloglovin, Facebook, Twitter, Youtube o Google+.
¡Hasta el próximo DIY!

Condecoración de washi tape

Le masking tape est un scotch adhésif repositionable de papier de riz imprimé d’origine japonais très facile à couper, même avec les doigts. En plus, on peut le coller et enlever facilement sans laisser des résidus de colle et sans abîmer le support à décorer.

Vous trouverez votre bonheur dans la grande variété de couleurs et imprimés proposés. Ce scotch adhésif est devenu le matériel incontournable pour vos créations, et spécialement pour les loisirs créatifs des enfants.

Dans le tutoriel d’aujourd’hui je vous propose de créer une cocarde avec du masking tape.
Si vous organisez des jeux pour les enfants pensez à mettre cette badge au gagnant, il sera très fier de sa medaille!
Vous pouvez aussi l’offrir pour la fête de pères au meilleur papa du monde. Je suis sûre que papa va adorer!

Vous aurez besoin de très peu des fournitures pour cette badge:

 • Masking tape de la boutique en ligne Perles and Co.
 • Papier cartoné
 • Perforatrice cercle festonné (facultatif)
 • Ciseaux
 • Batôn de colle
 • Chifre 1 (la mienne Thickers letterman par American crafts)

Découvrez dans ce tutoriel en vidéo le pas à pas complet pour fabriquer cette rosette.

N’attendez plus pour commencer à créer des jolis projets de Home déco et cadeaux personnalisés avec ce scotch décoratif.
Vous trouverez plus d’inspiration dans la rubrique Washi tape de mon blog.

Ne manquez pas mes tutoriels de loisirs créatifs, devenez fan sur Bloglovin, Facebook, Twitter, Youtube ou Google+.
À très bientôt les amis!

Washi tape rosette tutorial

Washi tape is a japanese decorative tape made of paper and my new obssesion! It’s easy to cut, even with your fingers, and it can be easily removed without leaving residue or damaging the support.

Besides it comes in a huge range of patterns and colors, I love it! Washi tape is perfect for all your handmade projects, and specially for kids crafts.

Today I would like to share with you a new tutorial to make a handmade rosette with washi tape.
Organize some games with your children and the winner will get this great handmade rosette.
Or you can also offer this “best father in the world award” to your dad for father’s day. He will appreciate it!

You’ll need the following supplies for to make this rosette:

 • Washi tape (from Perles & co)
 • Cardstock
 • Scallop paper punch
 • Scissors
 • Glue
 • Number 1 ( mine comes from Thickers letterman by American crafts)

Watch the video tutorial for full details.

I hope you’ll enjoy this DIY. Check out my Washi tape section for more inspiring projects.

Don’t miss any of my tutorials, follow me on
Bloglovin, Facebook, Twitter, Youtube or Google+.
See you soon!

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI-ÀLBUM CAIXA.

En aquest post, Les Antònies, us volem presentar un mini-àlbum fet amb material reciclat, però que també es pot fer amb material de primera mà.
Per començar, ens hem fet nosaltres mateixes dues fulles de paper scrap: sobre dues cartolines de 35X35cm (12×12”), amb aquarel·la líquida, hem fet els nostres dissenys. Hem pintat per les dues cares i hem fet quatre estampats diferents. A partir d’aquí, hem rebuscat entre tots els nostres materials acumulats i ens hem preparat per fer el mini-àlbum.
Què necessitem? En el tutorialdibuixat ho teniu, però us ho detallem millor: Per la portada usarem un full de 31X14cm (nosaltres teníem un retall de paper d’empaperar); per la contraportada un full de 30’5×10’5cm (un disseny d’estampat antic). Per fer la carcassa de la caixa necessitem cartró i nosaltres hem fet servir el d’una caixa de cereals; hem de fer 5 peces amb les següents mides: 1) 11X6’5cm, 2) 11X3’6cm, 3) 11x8cm, 4) 11x3cm i 5) 11x5cm. Per fer els fulls interiors tenim dues opcions: amb paper d’scrap estampat per les dues cares, els fulls han de ser de 18x10cm; amb paper estampat només per una cara han de ser de 16’5x10cm.
Comencem a muntar el mini-àlbum. Col·loquem damunt del paper de la portada, sobre la cara que no es veurà, els cartrons tallats, en l’ordre que us donem, centrant-los al paper, deixant marge a les vores i, també, un marge de 0’5cm entre ells; els enganxem amb cola blanca (1). Retallem les puntes (2) per poder plegar i enganxar les vores (3). Enganxem la contraportada, centrant-la (4), tapant els cartrons (nosaltres ho hem fet amb cel·lo de doble cara). Marquem bé les separacions i pleguem la caixa (5) i ens ha de quedar així (6).
Ja podem preparar els fulls interiors. Amb l‘opció de paper estampat per les dues cares, deixem una pestanya de 1’5cm al lateral de cada paper (7), pleguem pel mig (8x8cm) i enganxem el següent full a la pestanya (8); així successivament, amb els fulls que vulguem posar. Amb l’opció de paper estampat només per una cara, marquem al mig del full 0’5cm i pleguem, fent un petit llom (9) i enganxem mitja cara blanca d’un full a mitja cara blanca de l’altre (10) fins que tenim tots els fulls que necessitem.
Per últim, enganxem els fulls a la caixa, centrant-los a la part més ampla (11), comprovem que ens queda tot ben ajustat, tanquem (nosaltres ho hem fet amb un cordill rematat amb dues boles de fusta) i només ens queda decorar com vulguem.
Si us agrada el resultat, no dubteu a fer-ne una. És petita, manejable i pot ser un bon regal de Nadal.

UN MINI-ÀLBUM PER GUARDAR GRANS RECORDS!!!TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI-ÁLBUM CAJA.

En este post, Les Antònies, os queremos presentar un mini-álbumhecho con material reciclado, pero que también se puede hacer con material de primera mano.
Para empezar, nos hemos hecho nosotras mismas dos hojas de papel scrap: sobre dos cartulinas de 35X35cm (12×12”), con acuarela líquida, hemos hecho nuestros diseños. Hemos pintado por las dos caras y hemos hecho cuatro estampados diferentes. A partir de aquí, hemos rebuscado entre todos nuestros materiales acumulados y nos hemos preparado para hacer el mini-álbum.
¿Qué necesitamos? En el tutorial dibujado lo tenéis, pero os lo detallamos mejor: Para la portada usaremos una hoja de 31X14cm (nosotras teníamos un recorte de papel de empapelar); para la contraportada una hoja de 30’5×10’5cm (un diseño de estampado antiguo). Para hacer la carcasa de la caja necesitamos cartón y nosotros hemos usado el de una caja de cereales; tenemos que hacer 5 piezas con las siguientes medidas: 1) 11X6’5cm, 2) 11X3’6cm, 3) 11x8cm, 4) 11x3cm y 5) 11x5cm. Para hacer las páginas interiores tenemos dos opciones: con papel de scrap estampado por las dos caras, las hojas tienen que ser de 18x10cm; con papel estampado sólo por una cara tienen que ser de 16’5x10cm.
Empezamos a montar el mini-álbum. Colocamos encima del papel de la portada, sobre la cara que no se verá, los cartones cortados, en el orden que os damos, centrándolos al papel, dejando margen en los bordes y, también, un margen de 0’5cm entre ellos; los enganchamos con cola blanca (1). Recortamos las puntas (2) para poder plegar y pegar los bordes (3). Pegamos la contraportada, centrándola (4), tapando los cartones (nosotros lo hemos hecho con celo de doble cara). Marcamos bien las separaciones y plegamos la caja (5) y nos tiene que quedar así (6).
Ya podemos preparar las páginas interiores. Con la opción de papel estampado por las dos caras, dejamos una pestaña de 1’5cm en el lateral de cada papel (7), plegamos por el medio (8x8cm) y pegamos la siguiente hoja a la pestaña (8); así sucesivamente, con las páginas que queramos poner. Con la opción de papel estampado sólo por una cara, marcamos en medio de la hoja 0’5cm y plegamos, haciendo un pequeño lomo (9) y pegamos media cara blanca de una página a media cara blanca de la otra (10) hasta que tenemos todas las hojas que necesitamos.
Por último, enganchamos las página a la caja, centrándolas en la parte más ancha (11), comprobamos que nos queda todo muy ajustado, cerramos (nosotras lo hemos hecho con un cordel rematado con dos bolas de madera) y sólo nos queda decorar como queramos.
Si os gusta el resultado, no dudéis a hacer una. Es pequeña, manejable y puede ser un buen regalo de Navidad.¡¡¡UNO MINI-ÁLBUM PARA GUARDAR GRANDES RECUERDOS!!!


SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI-ALBUM BOX.

In this post, The Antònies, we present a mini-albummade with recycled material, but can also be done with first-hand material.
To start, we have made ourselves two scrapsheets of paper: on two cardboards of 35X35cm (12×12 “), with liquid aquarelle, we’ve done our designs. We have painted on both sides and we have made four different prints. From here, we have searching in all of our accumulated materials and we are ready to make the mini-album.
What do we need? In the tutorial you have drawn it, but you can find better: For the cover use a 31X14cm (we had a sheet of wallpaper); for the back cover a sheet of 30 ‘ 5×10 ‘ 5 cm (an old print design). To make the case of the boxwe need cardboard and we used a boxof cereals; we have to make 5 pieces with the following sizes: 1) 11X6’5 cm, 2) 11X3’6 cm, 3) 11x8cm, 4) 11x3cm and 5) 11x5cm. To make the interior sheets we have two options: with scrap paper printed on both sides, the pages must be 18x10cm; with paper printed only on one side must be 16 ‘ 5x10cm.
We start to do the mini-album. Place on the role of the cover, on the side that will not be seen, the cardboard cut, in the order that we give, focusing them on the paper, leaving a margin around the edges and, also, a margin of 0’5 cm between them; glued with white glue (1). Cut the tips (2) to be able to fold and glue the edges (3). Attach the back cover, focussing the (4), covering cartons (we’ve done with double-sided tape). Mark well the separations and folded the box(5) and it should be like this (6).
Now, we can prepare the interior sheets. With the option of paper printed on both sides, leaving a tab 1’5 cm on the side of each paper (7), let’s fold it the middle (8x8cm) and attach the following fact sheet on the tab (8); so, with the sheets that you want to set. With the option of paper printed on one side only, mark in the middle of the 0’5 cm and let’s fold it, making a small loin (9) and attach half-white face of a sheet in half-white face of the other (10) until we have all that we need.
Finally, attach the sheets in the box, focusing them on the widest part (11), we check that we have all well-adjusted, close (we’ve done with a cord, topped with two wooden balls) and we only have to decorate as we want.
If you like the results, do not hesitate to make them. It is small, handy and can be a good Christmas gift.A MINI-ALBUM TO SAVE GREAT MEMORIES!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: DOS BLOCS I UNA MICA DE MÀGIA.


El tutoriald’avui és molt més fàcil i ràpid que l’anterior i a més podem tenir dos blocs diferents.
Les mides i quantitats les teniu al esquema. Com podeu veure treballem amb tires de 4 cm d’ampla encara que el llarg varia. Només utilitzem un quadrat de 12X12cm que ens serveix de peça central i base del nostre bloc inicial.
Comencem pel quadrat i les dues primeres tires de 4X12cm (1). Les col·loquem de manera que quedin una a la banda oposada de l’altra i les cosim (2). En els dos costats que ens queden sense emmarcar posem dues tires de 4X18cm (3). Han d’abraçar el quadrat i les dues tires anteriors, d’aquí que siguin 6 cm més llargues. Si voleu tenir més seguretat, podeu fer les tires una mica més llargues i una vegada cosides (4) retallar per on sobresurti. Continuem fent la mateixa operació amb les següents tires de 4X18cm (5); les cosim (6) i acabem amb les tires més llargues: 4X25cm (7); una vegada cosides (8) ja tenim el primer blocacabat (9). (BLOC 1)
Podem quedar-nos amb aquest bloc que és molt bonic i fer treballs esplèndids, però, i ara ve la part de la màgia, podem transformar-lo i convertir-lo en un bloc amb una creu al centre.
Una vegada planxat, el tallem en 4 parts fent creu (10). Les separem (11) i les distribuïm com veieu en el esquema (12). Fixeu-vos en que ha de fer una creu del mateix color al mig. Cosim primer de dos en dos (13) i acabem cosint els dos grups (14). Ja tenim el BLOC 2.
Podeu combinar els dos blocso només treballar amb un tipus cada vegada. És igual com ho feu ja que el resultat serà genial.


D’UN A DOS AMB UN PARELL DE TALLS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: DOS BLOQUES Y UN POCO DE MAGIA.

El tutorial de hoy es mucho más fácil y rápido que el anterior y además podemos tener dos bloques diferentes.
Las medidas y cantidades las tenéis en el esquema. Como podéis ver trabajamos con tiras de 4cm de ancho aunque el largo varía. Solo utilizamos un cuadrado de 12X12cm que nos sirve de pieza central y base de nuestro bloque inicial.
Empezamos con el cuadrado y las dos primeras tiras de 4X12cm (1). Las colocamos de manera que queden una en el lado opuesto de la otra y las cosemos (2). En los dos lados que nos quedan sin enmarcar ponemos dos tiras de 4X18cm (3). Han de abrazar el cuadrado y las dos tiras anteriores, por esto son 6cm más largas. Si queréis tener más seguridad, podéis hacer las tiras una poco más largas y una vez cosidas (4) recortar lo que sobre. Continuamos realizando la misma operación con las siguientes tiras de 4X18cm (5); las cosemos (6) y acabamos con las tiras más largas: 4X25cm (7); una vez cosidas (8) ya tenemos el primer bloque acabado (9). (BLOQUE 1)
Podemos quedarnos con este bloque que es muy bonito y hacer trabajos esplendidos, pero, y ahora viene la parte de la magia, podemos transformarlo y convertirlo en un bloquecon una cruz central.
Una vez planchado, lo cortamos en 4 partes haciendo una cruz (10). Las separamos (11) y las distribuimos como veis en el esquema (12). Fijaros en que ha de formarse una cruz del mismo color en el centro. Cosemos primero de dos en dos (13) y acabamos cosiendo los dos grupos (14). Ya tenemos el BLOQUE 2.
Podéis combinar los dos bloques o solo trabajar con un tipo cada vez. Da lo mismo como lo hagáis ya que el resultado será genial.


¡¡¡DE UNO A DOS CON UN PAR DE CORTES!!!

PATCHWORK TUTORIAL: TWO BLOCKS AND A BIT OF MAGIC.

The tutorial today is much easier and faster than the previous one and we can have two different blocks.
You have the sizes and quantities on the schema. As you can see we work with strips 4 cm wide though the length varies. Only use a 12X12cm square that serves as a centrepiece and foundation of our initial block.
We started with the square and the first two strips of 4X12cm (1). We put them so there is one on the opposite side of the other and sew them (2). On the two sides that remain without framing we put two strips of 4X18cm (3). They must embrace the square and the two previous strips, why are 6 cm long. If you want to have more security, you can make the strips a little longer and once stitched (4) trim what above. We continue performing the same operation with the following strips of 4X18cm (5); sew them (6) and ended up with the longer strips: (7) 4X25cm; Once sewn (8) already have the first finished block (9). (BLOCK 1)
We can keep this block which is very nice and make splendid works, but, and now comes the magic part, we can transform it and turn it into a block with a central cross.
Once pressed, cut it into 4 parts making a cross(10). Separate them (11) and distribute them as you can see in the diagram (12). Look at that it must form a crossof the same colour in the centre. We first sew two (13) and just sewing the two groups (14). We have the BLOCK 2.
You can combine the two blocks or just work with only a type. It gives the same as you do that the result will be great.


ONE TO TWO WITH A COUPLE OF HACKS!!!

Lee el post original

TUTORIAL PORTABOCADILLOS (Lunch bag tutorial)

Hola a Tod@s

Hace unas semanas, con una conocida marca de paté, nos vino de regalo un portabocadillos para envolver los bocadillos, como el mismo nombre indica. De esta manera utilizamos menos papel de aluminio y contribuimos a cuidar el medio ambiente. Lo que pasa que estos portabocadillos son demasiado grandes para el tamaño de los bocadillos de mis niños y como la idea me parece muy buena, decidí hacer uno con un tamaño más apropiado.

En el siguiente tutorial me gustaría mostraros como lo hice, ya que es facilísimo y muy rápido de hacer.

Hi everyone

A few weeks ago, we received a lunch bag with a well known brand of pate. This way, we’ll use less aluminum foil and we will be contributing with the environment. The problem is, that these bags are too big for my kid’s sandwiches, so I thought It would be a good idea to make smaller lunch bags.
In the following tutorial, you can see how easy and fast it is to make them.

MATERIALES
– Papel para patrones
– Tela plastificada
– Hule transparente fino
– 1 m. de cinta de bies
– 10 cm de velcro
– Hilo

MATERIALS
– Paper for patterns
– Laminated fabric
– clear vinyl
– 1 m. of bias binding
-10 cm of velcro
– Thread

Para hacer el patrón de portabocadillos, cortar un rectángulo de 30 x 25 cm

To make the lunchbags pattern, cut a 30 x 25 cm rectangle.

Doblamos por la mitad y después volvemos a doblar, hasta que nos quede un rectángulo más pequeño.
Medimos 9 cm y 6 cm, tal y como se muestra en la fotografía y marcamos una linea.
Fold in hasf and then fold again, until we achieve a smaller rectangle. We measure 9 cm y 6 cm, as shown in the photo and we mark a line.

Cortamos por la linea

Cut along the line

Así es como quedaría el patrón
And this is how the pattern should look like

Utilizando el patrón cortamos la tela plastificada y el hule transparente.
Using the pattern we cut the laminated fabric and the vinyl.

Colocamos el hule sobre el revés de la tela
Put the vinyl on the reverse of the fabric

Cosemos para que quede bien fijado el plástico a la tela

We sew, fixing the plastic to the fabric

Cosemos todo alrededor una cinta al biés
We sew all around a bias binding.

En uno de los extremos cosemos la parte suave del velcro
On one of the side we sew the soft side of the velcro

En el otro extremo colocamos la otra parte del velcro, tal y como se muestra en la fotografía, con la
zona áspera hacia abajo.
On the other side we put the other side of the velcro as shown in the photo, with the rough side down.

El resultado sería este
This would be the result

Y aquí podeis ver los dos que hice para mis hijos
Here you can see the two I made for my kids

Si quereis comprar telas plastificadas aquí os dejo algunas páginas donde podéis encontrar algunas.
You can buy plastic fabrics in the following links

Lee el post original