Entradas

MINI-ÀLBUM L’ART I LA PUBLICITAT: TUTORIAL D’SCRAPBOOK.

El projecte que Les Antònies us presentem en aquest post és un nou experiment en l’art de l’scrapbooking. Ens hem inspirat en el món de la publicitati la relació que els artistes han tingut amb ell.
Buscant entre els nostres “arxius” vàrem trobar un reportatge antic sobre aquest tema. Com que les reproduccions dels cartells publicitaris estaven impecables ens decidirem a fer un mini-àlbum amb elles.
Com ja us avançàvem en el post anterior, part d’aquest projecte està realitzat amb els materials que vàrem comprar i l’altra part amb materials trobats, reciclats i refets.
Comencem amb el tutorial. Per fer les portades necessitem dos cartrons de 16’5cmX12’5cm (1); nosaltres hem fet servir una caixa de cereals. En un d’aquests cartrons marquem, com veieu al dibuix, 2cm/0’5cm/14cm: retallem i reservem la tira de 2cmX12’5cm i el rectangle de 14cmX12’5; l’altre cartró el deixem igual (2). Ara agafem el paper d’Scrapbook de 30’5cmX30’5cm i el retallem en 4 parts iguals: 15’25cmX15’25cm (3). En una cartolina llisa, que faci contrast amb el paper d’Scrapbook, retallem 2 peces de 8cmX15’25cm que unirem a 2 dels quadrats que hem tallat del paper estampat (4). Les passes següents les farem amb els dos jocs: com que el paper d’Scrapbook està estampat per les dues cares, escollim quina volem a la portada; amb cel·lo de doble cara unim la cartolina llisa amb el paper (5), de manera que, per la part que serà la portada, la cartolina quedi per davant del paper estampat (6); girem (7) i ja podem enganxar el cartró contraportada centrat (8) i els cartrons portada, també centrats (9) deixant 0’5cm de marge entre les dues parts per donar joc a l’hora de poder obrir el mini-àlbum. Ara només ens queda retallar les puntes del paper, deixant uns mm de marge (10) plegar (11) i enganxar al cartró (12). Abans d’acabar les tapes, hem volgut guarnir la portada posant unes punteres al davant (13); hem plegat i enganxat (14) igual que abans. Ara si, acabem les tapes enganxat a l’interior de la portada i la contraportada, amb el revers del paper estampat, dos peces de 16cmX12cm (15) per tapar el cartró. Ja tenim les tapes acabades (16).
Anem per la següent fase. Primer farem dos forats a la portada (17). Amb la mateixa cartolina llisa, preparem el llom del nostre mini-àlbum. Tallarem una peça de 6cmX12,5cm i farem dos forats igual que a la portada (18). Al centre d’aquesta peça marcarem un plec d’1cm, farem amb cartolina una espina d’aquesta amplada i l’enganxarem al damunt del plec, per reforçar-lo (19); ja tenim el llom del mini-àlbum (20). Unirem la portada, el llom i la contraportada de la següent manera: farem coincidir els forats de la portada i el llom, enganxarem i unirem la contraportada al conjunt separada de la portada pel plec del llom (21). Pels fulls del mini-àlbum hem fet servir la mateixa cartolina llisa: hem fet fulls de 16cmX12cm i de dobles de 32cmX12cm, que hem plegat pel mig i hem retallat fent un ornament (22); podeu fer els que vulgueu. Després de fer els forats com els de la portada, podeu començar a decorar el fulls (23), això ja és cosa de la vostra inspiració.
Acabarem el mini-àlbumunint els fulls decorats a les tapes. Passem el cordó pel forat superior de la portada i dels fulls (24) i de l’últim full a la portada pel forat inferior (25). Tanquem per davant amb una llaçada i només queda decorar, al vostre gust, la portada (26).
Esperem que us agradi aquest mini-àlbum i el tutorialus serveixi d’inspiració.

ELS ARTISTES ELEVEN LA PUBLICITAT A LA CATEGORIA D’ART!!!

MINI-ÁLBUM EL ARTE Y LA PUBLICIDAD (L’ART I LA PUBLICITAT): TUTORIAL DE SCRAPBOOK.

El proyecto que Les Antònies os presentamos en este post es un nuevo experimento en el arte del scrapbooking. Nos hemos inspirado en el mundo de la publicidad y la relación que los artistas han tenido con él.
Buscando entre nuestros “archivos” encontramos un reportaje antiguo sobre este tema. Ya que las reproducciones de los carteles publicitarios estaban impecables nos decidimos a hacer un mini-álbum con ellas.
Como os avanzamos en el post anterior, parte de este proyecto está realizado con los materiales que compramos y la otra con materiales encontrados, reciclados y rehechos.
Comencemos el tutorial. Para hacer las portadas necesitamos dos cartones de 16’5cmX12’5cm (1); nosotras hemos usado una caja de cereales. En uno de estos cartones marcamos, como veis en el dibujo, 2cm/0’5cm/14cm: recortamos y reservamos la tira de 2cmX12’5cm y el rectángulo de 14cmX12’5; el otro cartón lo dejamos igual (2). Ahora cogemos el papel de Scrapbook de 30’5cmX30’5cm y lo recortamos en 4 partes iguales: 15’25cmX15’25cm (3). En una cartulina lisa, que haga contraste con el papel de Scrapbook, recortamos 2 piezas de 8cmX15’25cm que uniremos a 2 de los cuadrados que hemos cortado del papel estampado (4). Los pasos siguientes los haremos con los dos juegos: como que el papel de Scrapbook está estampado por las dos caras, escogemos cual queremos en la portada; con celo de doble cara unimos la cartulina lisa con el papel (5), de manera que, por la parte que será la portada, la cartulina quede por delante del papel estampado(6); giramos (7) y ya podemos pegar el cartón contraportada centrado (8) y los cartones portada, también centrados (9) dejando 0’5cm de margen entre las dos partes para dar juego a la hora de poder abrir el mini-álbum. Ahora solo nos queda recortar las puntas del papel, dejando unos mm de margen (10) plegar (11) y pegar al cartón (12). Antes de acabar las tapas, hemos querido decorar la portada poniendo unas punteras delante (13); hem plegado y pegado (14) igual que antes. Ahora sí, acabamos las tapas pegando en el interior de la portada y la contraportada, con el reverso del papel estampado, dos piezas de 16cmX12cm (15) para tapar el cartón. Ya tenemos las tapas acabadas (16).
Vamos por la siguiente fase. Primero haremos dos agujeros en la portada (17). Con la misma cartulina lisa, preparamos el lomo del mini-àlbum. Cortaremos una pieza de 6cmX12’5cm y haremos dos agujeros igual que en la portada (18). En el centro de esta pieza marcaremos un pliegue de 1cm, haremos con cartulina una espina de este ancho y la pegaremos sobre el pliegue, para reforzarlo (19); ya tenemos el lomo del mini-álbum (20). Uniremos la portada, el lomo y la contraportada de la siguiente manera: haremos coincidir los agujeros de la portada y el lomo, pegaremos y uniremos la contraportada al conjunto separada de la portada por el pliegue del lomo (21). Para las páginas del mini-àlbum hemos usado la misma cartulina lisa: hemos hecho páginas de 16cmX12cm y dobles de 32cmX12cm, que hemos plegado por el medio y hemos recortado haciendo un ornamento (22); podéis hacer las que queráis. Después de hacer los agujeros como los de la portada, podéis empezar a decorar las páginas (23), esto ya es cosa de vuestra inspiración.
Acabaremos el mini-álbum uniendo las páginas decoradas a las tapas. Pasamos el cordón por el agujero superior de la portada y de las páginas (24) y de la última página a la portada por el agujero inferior (25). Cerramos por delante con una lazada y solo queda decorar, a vuestro gusto, la portada (26).
Esperamos que os guste este mini-álbum y el tutorial os sirva de inspiración.
¡¡¡LOS ARTISTAS ELEVAN LA PUBLICIDAD A LA CATEGORÍA DE ARTE!!!MINI-ALBUM ART AND ADVERTISING (L”ART I LA PUBLICITAT): SCRAPBOOK TUTORIAL.

The project that Les Antònies are presenting in this post is a new experiment in the art of scrapbooking. We are inspired by the world of advertising and the relationship that artists have had with him.
Looking for among our “archives” we find an article about this topic. Because the reproductions of posters were impeccable, we decided to make a mini-album with them.
As we advanced you in the previous post, part of this project is done with the materials that we buy and the other part with found materials, recycled and redone.
Let”s start with the tutorial. To make the covers need two cartons of 16″5cmX12″5cm (1); we have used a box of cereal. In one of those cardboard mark, as you can see in the drawing, 2 cm/0‘5 cm/14 cm: cut and reserve the strip of 2cmX12″5cm and the rectangle of 14cmX12″5; the other cardboard we left equal (2). Now take the Scrapbook paper 30″5cmX30″5cm and cut into four equal parts: 15″25cmX15″25cm (3). In a smooth cardboard, to contrast with the scrapbook paper, cut 2 pieces of 8cmX15″25cm that we will attach 2 of the squares that we cut of the printed paper (4). The following steps we will do it with the two games: as the Scrapbook paper is printed on both sides, we choose what we want on the cover; with double-sided tape unite the cardboard with the paper (5), so that, for the part that is going to be the cover, the cardboard is ahead of printed paper (6); turn (7) and you can paste the cardboard back cover focused (8) and the cardboard cover, also focused (9) leaving 0″5cm of the margin between the two parties to give game to be able to open the mini-album. Now we can only trim the tips of the paper, leaving a few mm of margin (10) fold (11) and paste on cardboard (12). Before the end of the covers, we wanted to adorn the cover by putting a triangle in front of them (13); we folded and glued (14) as before. Now if we just tops stuck to the inside of the cover and the back cover with the back of a printed paper, two pieces of 16cmX12cm (15) to cover the cardboard. We have the finished covers (16).
We”re going to the next phase. First we will make two holes on the cover (17). With the same smooth cardboard, prepare the spine of our mini-album. Cut a piece of 6cmX12, 5 cm and make two holes like that on the cover (18). In the centre of this piece mark a fold, we will do with cardboard a thorn in this width and glued above the fold, to reinforce it (19); we already have the spine of the mini-album(20). We will attach the cover, spine and back cover as follows: we will match the holes of the cover and the spine, glued and we will attach the cover to the group separated from the cover by the specification of the spine (21). For do the sheets of the mini-album we have used the same smooth cardboard: we made spreadsheets 16cmX12cm and 32cmX12cm doubles, we folded in half and we cut out making an ornament (22); you can do all you want. After making the holes as the front page, you can begin to decorate the sheets (23); this is already a thing of your inspiration.
We will finish the mini-album by joining the sheets featuring the covers. Pass the cord through the superior hole in the cover and sheets (24) and the last leaf on the cover by the lower hole (25). We closed in front with a loop and just decorating, to your taste, the cover (26).
We hope you enjoy this mini-album and the tutorial will serve as an inspiration.

THE ARTISTS RAISE THE ADVERTISING TO ART!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES AMB BASE DE PAPER.

En aquest post de patchwork, Les Antònies, us volem ensenyar una tècnica nova, si més no la manera de fer-ho, que hem estat experimentant. Per ser sinceres, les explicacions que us donarem seran la conclusió de com s’ha de fer correctament, després d’haver fallat i haver de corregir el bloc. Nosaltres volíem fer-ho de cop, però hem descobert que és molt més fàcil fer-ho d’ 1/4 en 1/4.
La tècnica que hem fet servir és amb base de paper o foundation paper piecing: es dibuixa el bloc en un paper i es fa servir de plantilla. La nostra base és 1/4 del bloc; com podeu veure està numerada: és l’ordre de costura dels retalls (1). Comencem amb el primer retall, que va a la peça nº 1; ha de ser una mica més gran, perquè hem de comptar amb el marge de les costures. Girem el paper i, damunt del nº1, col·loquem el retall de cara i fixat amb una agulla (2). El següent pas consisteix en agafar el retall de la peça nº2, recordeu que ha de ser més gran que el dibuix, i l’encarem al retall 1, preparat per cosir (3). Girem el paper i cosim per la línia d’unió de la peça 1 i la 2 (4). Girem, traiem les agulles i obrim (5); planxem i retallem el sobrant, però sempre deixem marge de costura (6). Col·loquem el retall de la peça nº3, encarat amb els retalls 1 i 2 i el fixem amb una agulla (7). Girem i cosim per la línia d’unió (8). Tornem a girar el paper; repetim la fase d’obrir, planxar i retallar (9). Acabem amb l’última peça repetint totes les passes: encarem i fixem el retall nº4 (10), girem i cosim (11), tornem a girar, obrim, planxem i retallem (12). Ja tenim el nostre 1/4 de bloc fet; només queda desenganxar el paper (13) i repetir-ho tres vegades més (14).
Amb les quatre peces fetes, formem el bloc (15) i les cosim. Com podeu veure, nosaltres hem fet variacions en els colors; només hem fet servir el mateix color a les peces exteriors. També podeu veure què, al centre, hem posat un botó: és part del rescat d’urgència del nostre experiment.
Si us animeu amb aquest bloc, us podeu descarregar la plantilla. També us deixem el patró del bloc amb l’especificació dels colors i el seu ordre.
Esperem que us hagi agradat l’experiment. Ja veieu que el resultat és molt bonic i acolorit.

DEIXEM VOLAR LES COMETES!!!


TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES CON BASE DE PAPEL.

En este post de patchwork, Les Antònies, os queremos enseñar una técnica nueva, al menos la manera de hacerlo, que hemos estado experimentando. Para ser sinceras, las explicaciones que os daremos serán la conclusión de como se ha de hacer correctamente, después de haber fallado y tener que corregir el bloque. Nosotras queríamos hacerlo de una vez, pero hemos descubierto que es mucho más fácil hacerlo de 1/4 en 1/4.
La técnica que hemos usado es con base de papel o foundation paper piecing: se dibuja el bloqueen un papel y se usa de plantilla. Nuestra base es 1/4 del bloque; como podéis ver está numerada: es el orden de costura de los retales (1). Empezamos con el primer retal, que va en la pieza nº1; ha de ser un poco más grande, porque tenemos que contar con el margen de las costuras. Giramos el papel y, sobre el nº1, colocamos el retal de cara y fijado con un alfiler (2). El siguiente paso consiste en coger el retal de la pieza nº2, recordad que ha de ser más grande que el dibujo, y la encaramos al retal 1, preparado para coser (3). Giramos el papel y cosemos por la línea de unión de la pieza 1 y la 2 (4). Giramos, sacamos los alfileres y abrimos (5); planchamos y recortamos lo que sobra, pero siempre dejamos margen de costura (6). Colocamos el retal de la pieza nº3, encarado con los retales 1 y 2 y lo fijamos con un alfiler (7). Giramos y cosemos por la línea de unión (8). Volvemos a girar el papel; repetimos la fase de abrir, planchar y recortar (9). Acabamos con la última pieza repitiendo todos los pasos: encaramos i fijamos el retal nº4 (10), giramos y cosemos (11), volvemos a girar, abrimos, planchamos y recortamos (12). Ya tenemos nuestro 1/4 de bloque hecho; solo queda retirar el papel (13) y repetirlo tres veces más (14).
Con las cuatro piezas hechas, formamos el bloque(15) y las cosemos. Como podéis ver, nosotras hemos hecho variaciones en los colores; solo hemos usado el mismo color en las piezas exteriores. También podéis ver que, en el centro, hemos puesto un botón: es parte del rescate de urgencia de nuestro experimento.
Si os animáis con este bloque, os podéis descargar la plantilla. También os dejamos el patrón del bloque con la especificación de los colores y su orden.
Esperamos que os haya gustado el experimento. Ya veis que el resultado es muy bonito y colorido.
¡¡¡DEJEMOS VOLAR LAS COMETAS!!!

PATCHWORK TUTORIAL: FLYING KITES & FOUNDATION PAPER PIECING.

In this post of patchwork, Les Antònies, teach a new technique, at least the way to do it, we’ve been experiencing. To be sincere, the explanations that we give you will be the conclusion of how it should be done properly, after having failed and had to correct the block. We wanted to do it in one piece, but we have discovered that it is much easier to do it 1/4 in 1/4.
The technique that we used is paper-based or foundation paper piecing: draws the blockon a paper and it’s used like a template. Our base is 1/4 of the block; as you can see are numbered: is the order of sewing scraps (1). Let’s start with the first fabric, which was at track No. 1; it should be a little bigger, because we have to count on the margin of the seams. Turn the paper and, on the No. 1, place the right face and fixed with a PIN (2). The next step is to take the scrap of piece n ° 2, remember that it should be larger than the drawing, and faced in clipping 1, ready to sew (3). Turn the paper and sew down the line of union of piece 1 and 2 (4). Turn, remove the pins and open (5); iron and cut the excess, but always leave margin for sewing (6). Place the scrap of the piece No. 3, faced with fabrics 1 and 2 and fix with a needle (7). Turn and sew down the line of union (8). We turn the paper; we repeat the phase of open, ironing and trim (9). We end up with the final piece by repeating all the steps: face and fix the clipping path no. 4 (10), turn and sew (11), we turn off, open, iron and cut (12). We already have our 1/4 block; It remains only to remove the paper (13) and repeat it three times more (14).
With the four pieces made, make up the block(15) and sew. As you can see, we’ve made variations in the colours; we have only used the same colour outerwear. You can also see what, in the centre, we have placed a button: it is part of the emergency rescue of our experiment.
If you decide with this block, you can download the template. Also take a look at the pattern of the block with the specification of the colours and their order.
We hope you enjoyed the experiment. As you can see that the result is very nice and colourful.


LET US FLY KITES!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÀGONS.


El bloc d’aquesta setmana, després de donar-li moltes voltes, és el format per quatre octàgons. Hem aprofitat retalls, per això no us donarem mides exactes, més que res, per què pugueu adaptar la idea als vostres materials.
Com us dèiem més amunt, amb els retalls que teníem hem tallat 4 tires de diferents colors de 4cm d’ampla per 12cm de llarg (més o menys). Ho hem fet 4 vegades per poder tenir 4 quadrats (1). Quan ja tenim distribuïts els colors, comencem a cosir: encarem dues tires i cosim per un costat (2), afegim la tercera (3) i acabem amb la quarta (4). Planxem les costures i retallem el que ens sobra (5) per que els quatre costats tinguin la mateixa mida, procurant que els colors quedin equilibrats.
Ja tenim la primera part. Reservem els quadrats de tires i amb tela diferent i en contrast tallem 4 quadrats de 10X10cm. Nosaltres hem fet servir dos colors diferents i hem fet 2 quadrats de cada color. Aquests quadrats els hem tallat en 4 quadradets de 5x5cm (6). És a dir, 16 quadrats de 5x5cm, 8 de cada color.
Formem els octògons. Encarem quatre quadrats de 5x5cm en elquadrat de tires. Posem un en cada cantonada. Si els fem de colors diferents, com nosaltres, els disposem oposats, com en el dibuix. Cosim pel mig, fent diagonal, els quadrats petits (7) i (8); sobretot fixeu-vos en la direcció de la costura. Tallem les puntes, deixant 0,5cm de marge des de la costura (9). S’ha de tallar també la cantonada del quadrat de tires (10).
Quan hem fet l’operació amb els quatre quadrats, comencem a obrir (11) i a planxar. El resultat és el que es veu al dibuix (12).
Muntem el bloc seguint l’esquema. Per un misteri encara per esbrinar, al centre del nostre bloc, s’ha format el que s’anomena sobre. Com podeu veure, tres cantonades són del mateix color i una és diferent i fa l’efecte d’un sobre obert (13). Com sempre comencem cosint dos quadrats i dos quadrats (14) i acabem unint les dues tires obtingudes (15) per formar el bloc.
Esperem que aquest experiment us agradi i que us serveixi per aplicar aquest truc en altres treballs que feu.IMITEM L’ARC DE SANT MARTI AMB ELS NOSTRES RETALLS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÁGONOS.

El bloque de esta semana, después de darle muchas vueltas, es el formado por cuatro octágonos. Hemos aprovechado retales, por esto no os daremos las medidas exactas, más que nada, para qué podáis adaptar la idea a vuestros materiales.
Como os decíamos más arriba, con los retales que teníamos hemos cortado 4 tiras de diferentes colores de 4cm de ancho por 12cm de largo (más o menos). Lo hemos repetido 4 veces para poder tener 4 cuadrados (1). Cuando ya tenemos distribuidos los colores, empezamos a coser: encaramos dos tiras y cosemos por un lado (2), añadimos la tercera (3) y acabamos con la cuarta (4). Planchamos las costuras y recortamos lo que sobra (5) para que los cuatro lados tengan la misma medida, procurando que los colores queden equilibrados.
Ya tenemos la primera parte. Reservamos los cuadrados de tiras y con tela diferente y en contraste cortamos 4 cuadrados de 10X10cm. Nosotr@s hemos usado dos colores diferentes y hemos hecho 2 cuadrados de cada color. Estos cuadrados los hemos cortado en 4 cuadraditos de 5x5cm (6). Es decir, 16 cuadrados de 5x5cm, 8 de cada color.
Formemos los octógonos. Encaramos cuatro cuadrados de 5x5cm en el cuadrado de tiras. Ponemos uno en cada esquina. Si los hacemos de colores diferentes, como nosotr@s, los disponemos opuestos, como en el dibujo. Cosemos por el medio, en diagonal, los cuadrados pequeños (7) y (8); sobretodo fijaos en la dirección de la costura. Cortamos las puntas, dejando 0,5cm de margen desde la costura (9). Se ha de cortar también la esquina del cuadrado de tiras (10).
Cuando hemos repetido la operación con los cuatro cuadrados, empezamos a abrir (11) y a planchar. El resultado es el que veis en el dibujo (12).
Montamos el bloque siguiendo el esquema. Por un misterio inexplicable, en el centro de nuestro bloque, se ha formado lo que se llama sobre. Como podéis ver, tres esquinas son del mismo color y una es diferente y parece un sobre abierto (13). Como siempre empezamos cosiendo dos cuadrados y dos cuadrados (14) y acabamos uniendo las dos tiras obtenidas (15) para formar el bloque.
Esperamos que este experimento os guste y que os sirva para aplicar este truco en otros trabajos que hagáis.¡¡¡IMITEMOS EL ARCO IRIS CON NUESTROS RETALES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: OCTAGONS.

The blockof this week, after giving many laps, is formed by four octagons. We have taken scraps; therefore we will not give you accurate measurements, more than anything, because you can adapt the idea to your materials.
As we mentioned above, with the scraps that we had we cut 4 strips of different coloursof 4 cm width 12 cm long (more or less). We have repeated it 4 times to get 4 squares (1). When we have already distributed colours, started to sew: we face two strips and we hand sew (2), add the third (3) and ended up with the fourth (4). We iron the seams and cut that surplus (5) so that all sides have the same measure, ensuring that colours are balanced.
We already have the first part. We reserve strips squares and with different fabric and in contrast cut 4 squares of 10X10cm. We have used two different colours and we made 2 squares of each colour. We cut these squares into 4 squares of 5x5cm (6). That is, 16 square 5x5cm, 8 of each colour.
We make the octagons. We face four-square on the strips square 5x5cm. We put one in each corner. If we make them different colours, like us, we have them opposites, as in the drawing. Sew down the middle, on the diagonal, the small squares (7) and (8); above all look at the sewing direction. Cut the ends, leaving 0, 5 cm margin from sewing (9). It has also cut the corner of the square strips (10).
When we repeated the operation with four squares, begin to open (11) and ironing. The result is that you see in the drawing (12).
Assemble the block like the diagram. By an inexplicable mystery, in the centre of our block, has formed what is called envelope. As you can see, three corners are the same colour and one is different and looks like an open envelope (13). As always we start sewing two squares and two squares (14) and just joining the two obtained strips (15) to form the block.
We hope that you enjoy this experiment and you like to apply this trick in other work that you do.

WE IMITATE THE RAINBOW WITH OUR SCRAPS!!!

Lee el post original

TUTORIAL: TOTE BAG ESTAMPAT (A MÀ).

Teníem ganes de fer alguna cosa estampada a mà i ens hem decidit per un tote bag.
I com som així d’estupendes també hem fet el tote bag.
Com què la tela que teníem era prou llarga el cos de la bossa l’hem feta d’una peça. Més o menys hem calculat 92x39cm comptat les vores superiors i les costures (1). Les nanses les volíem llargues i les hem hagut de fer amb una costura al mig. Per aixó hem tallat 4 peces de 40X10cm. Les mides podeu ajustar-les al vostre gust.
Abans de cosir hem fet el dibuix. Hem utilitzat uns retoladors especials per tèxtil i ens hem deixat portar (2). Només hem estampat una de les cares i hem anat amb compte de deixar el marge de les vores. No hem utilitzat plantilla i hem improvisat sobre la marxa. Una vegada acabat i eixugat l’hem fixat amb la planxa pel revés. Aconsellaven rentar-lo, però nosaltres ho hem fet una vegada teníem tota la bossa cosida.
Comencem a cosir. El primer que muntem són les nanses. Com tenim 4 peces i volem 2 nanses, ajuntem pel mig 2 peces i 2 peces (3). Pleguem cada peça per la meitat i cosim de dalt a baix amb una costura (4). Girem les nanses deixant la costura a l’interior (5). Per fer-les planes cosim dues costures a cada banda i rematem els extrems (6). Ja les tenim.
Ara les vores superiors. Calculem uns 6 cm de vora. Per fer-la més polida pleguem 2.50cm cap dintre i cosim (7). Ho fem a les dues bandes. Abans de tornar a plegar fixem per fora les nanses amb agulles de cap procurant que quedin centrades i equidistants (8). Ara pleguem cap dintre els 3,50cm de vora que ens queden juntament amb les nanses i cosim (9); una costura a dalt i una altra a baix, així queden ben fixades les nanses i les vores queden polides.
El tram final. Per no haver de polir a mà, cosim els laterals des de fora a ran (10) per, seguidament, girar del revés la bossa i fer les costures laterals definitives (11). Ja hem acabat. Ara toca planxar; en el nostre cas varem haver de rentar-la (accident) i després planxar-la.
Esperem que us animeu a fer el vostre propi i personal tote bag.


ÚNIC I EXCLUSIU TOTE BAG!!!


TUTORIAL: TOTE BAG ESTAMPADO (A MANO).

Teníamos ganas de hacer alguna cosa estampada a mano y nos hemos decidido por un tote bag.
Y como somos así de estupendas también hemos hecho el tote bag.
Como que la tela que teníamos era suficientemente larga el cuerpo de la bolsa la hemos hecho de una pieza. Más o menos hemos calculado 92x39cm contando los bordes superiores y las costuras (1). Las asas las queríamos largas y las hemos tenido que hacer con una costura en medio. Por esto hemos cortado 4 piezas de 40X10cm. Las medidas podéis ajustarlas a vuestro gusto.
Antes de coser hemos hecho el dibujo. Hemos utilizado unos rotuladores especiales para textil y nos hemos dejado llevar (2). Solo hemos estampado una de las caras y hemos ido con cuidado de dejar el margen de los bordes. No hemos usado plantilla y hemos improvisado sobre la marcha. Una vez acabado y seco lo hemos fijado con la plancha por el reverso. Aconsejaban lavarlo, pero nosotras lo hemos hecho una vez teníamos toda la bolsa cosida.
Comencemos a coser. Lo primero que montamos son las asas. Como tenemos 4 piezas y queremos 2 asas, juntamos por el medio 2 piezas y 2 piezas (3). Plegamos cada pieza por la mitad y cosemos de arriba abajo con una costura (4). Giramos les asas dejando la costura en el interior (5). Para hacerlas planas cosemos dos costuras a cada lado y rematamos los extremos (6). Ya las tenemos.
Ahora los bordes superiores. Calculamos unos 6 cm de borde. Para hacerlo más pulido plegamos 2,50cm hacia dentro y cosemos (7). Lo hacemos en los dos lados. Antes de volver a plegar fijamos por fuera las asas con alfileres procurando que queden centradas y equidistantes (8). Ahora plegamos hacia dentro los 3,50cm de borde que nos quedan juntamente con las asas y cosemos (9); una costura arriba y otra a bajo, así quedan bien fijadas las asas y los bordes quedan pulidos.
El tramo final. Para no tener que pulir a mano, cosemos los laterales desde la parte exterior al ras (10) para, seguidamente, girar del revés la bolsa y hacer las costuras laterales definitivas (11). Ya hemos terminado. Ahora toca planchar; en nuestro caso tuvimos de lavarla (accidente) y después plancharla.
Esperamos que os animéis a hacer vuestro propio y personal tote bag.¡¡¡ÚNICO Y EXCLUSIVO TOTE BAG!!!

TUTORIAL: TOTE BAG PRINT (BY HAND).

We had wanted to do something stamped by hand and we have decided for a tote bag.
And as we are so great we have also made the tote bag.
As what the cloth we had was long enough, the body of the bag has been made of one piece. More or less we have calculated 92x39cm counted the edges and seams (1). The handles the wanted long and we had to do with a seam in the middle. That’s why we cut 4 pieces of 40X10cm. You can adjust the measures to your liking.
We have done the drawing before sewing. We have used a special textile marker and we have let us take (2). We’ve only printed one side and we’ve carefully gone leave apart from the edges. We have not used template and we improvised on the fly. Once finished and dry we set it with the iron the reverse side. They advised to wash it, but we have done it once had the entire stitched bag.
We start sewing. The first thing we got is handles. As we have 4 parts and we want 2 handles, we put together by the half 2-piece and 2-piece (3). We sit each piece in half and sew top down with a seam (4). We turn handles them leaving the seam inside (5). To make them flat sew two seams on each side and finish off the ends (6). We already have them.
Now the top edges. We estimate about 6 cm from edge. To make it more polished we sit 2,50 cm inwards and sew (7). We do this on both sides. Before to folding set out handles with pins ensure that are focused and equidistant (8). Now we sit in the 3,50 cm of edge that we have together with the handles and sew (9); a seam above and another below, the handles are so well set and the edges are polished.
The final stretch. To avoid having to hand polish, we sew the sides from the outside (10), then turn the bag upside down and make the side ultimate seams (11). We have already finished. Now press; in our case we had to wash it (accident) and then iron.
We hope that you decide to make your own and personal tote bag.

UNIQUE AND EXCLUSIVE TOTE BAG!!!

Lee el post original

diy… carvado de sellos

Hace unas semanas me apunté a un taller de carvado de sellos de la mano de Fábrica de Texturas, y la verdad es que la experiencia fue genial. Nos dieron todos los materiales necesarios, y nos explicaron para qué es cada utensilio, y cuáles son mejores según qué ocasión. El tema de las tintas para estampar es un mundo aparte, cada marca parece específica para un material, así que bueno, si decido indagar un poco más pues ya iremos viendo diferencias entre unas y otras, pero por lo pronto hoy me apetecía compartir unos ejercicios que he ido haciendo para practicar un poco, y es que la colección de otoño invierno vendrá con novedades de este tipo… ¡no digo más!

Pero vamos al lío, vamos a hacer un par de sellos, dibujitos fáciles para empezar, una zanahoria y una bellota.

—————-

A few weeks ago I went to a stamp carving workshop by “Fábrica de Texturas”, and the experience was great. They gave us all the stuff needed, and explained us how and when to use each tool depending on the situation. Inks world is so wide! There are specific brands for each surface, so, if I decide to go on I will show differences between them, but today I just wanted to share some carving exercises I made to practise a bit. Next fall winter collection will bring some news…

Necesitaremos: lápiz para dibujar, una plancha de goma para carvado de sellos, y un set de gubias clásico.
—————
We’ll need: pencil, carving block, and a gouge kit.


1. Tras hacer el dibujito de lo que queremos en un trocito de la plancha de goma, cogemos la gubia con punta en forma de V, que es la específica para el contorno.

2. Introducimos la gubia sin miedo y vamos siguiendo el perfil de nuestro dibujo. Se desliza genial, no vayáis con miedo.

3. Si hay distancias pequeñas entre contorno y contorno, como es el caso de las hojas de la zanahoria, también usamos esta punta para “recortar” este espacio entre las hojas.

4. Con un cutter cortamos alrededor de nuestro dibujo dejando margen suficiente para trabajar.
——————-
1. After drawing our sketch in the carving block, take the “V” shape gouge, the one specific for the outline.

2. Begin following the outline of our drawing. Don´t panic, it will slide easily.

3. Use this V shape gouge also in short distance between outlines, as in between carrot leaves.

4. Take a cutter and cut off the carving block, leaving enough space to work with.

5-7. Cambiamos la punta de gubia a una de las que tiene forma de U. Hay dos: una con U más cerrada, para los espacios más cercanos al contorno del dibujo, y otra con la U más abierta para los espacios más alejados. Vamos quitando el sobrante y dejando con relieve tan sólo nuestro dibujo.

8. Cogemos de nuevo la gubia con forma de V y vamos rematando los detalles, como el interior de la zanahoria, curvas del contorno, etc.
———–
5-7. Change the gouge for the one with a “U” shape. There are two: one with a closer “U”, that is for the closest areas to the outline, and the other one, with a wider “U” shape, for the distant areas. Combining both of them, go carving what is in excess, and leave only our drawing raised.

8. Change again the gouge for the “V” shape one and go rounding off the final details, such as inner carrot, curve shapes, etc.

Al terminar, impregnamos nuestro sello con tinta, bien para papel o para tela, ¡ y a estampar! . Con un sólo sello se pueden hacer composiciones, tipo estampados textiles, ¡y el resultado es tan rústico que mola mucho!
—–
And let’s stamp! Just an stamp is enough to make pattern compositions, and the result it’s so cool!

Animaos con la bellotita, el dibujo es muy sencillo, se hace en menos de 5 minutos, ^_^

 

DIY… carvado de sellos (stamp carving DIY)