Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: BOSSA TRICOLOR.

La mama de les Antònies també fa patchwork i l’última cosa que ha fet ha sigut una estiuenca bossa tricolor.

Ara us explicarem les passes per si voleu fer-vos una vosaltres. No us donarem les mesures exactes perquè, així, podreu fer-la de la mida que més us convingui.
Necessitem 6 retalls de la mateixa mida, d’uns 15cm d’ample i el llarg que creieu adient. Hem fet servir 3 teixits diferents i hem tallat 2 retalls de cada (1). Els hem unit de 3 en 3. Escollim el central i cosim primer el que anirà a la dreta (2) i després el de l’esquerra (3). Ho repetim amb els altres 3 retalls. Ja tenim les dues tapes de la bossa.
Anem pels laterals. Necessitem 2 retalls de la mateixa llargada que els anteriors, però de només 10cm d’ample (4). Cada un l’hem fet de diferent color. Podeu repetir teixit, o fer-ho amb altres de diferents. Els disposem com veieu (5). Unim el lateral de l’esquerra (6) i quan ja estan units a cada tapa, unim les tapes, però no tanquem la bossa (7).
El següent pas és embuatar. Ens cal un tros de buata i tela de coto llisa per fer de folre de la mateixa mida de la tira que tenim (8). Unim les tres capes (bossa, buata, folre) amb 4 costures tot al voltant. I fem l’encoixinat (9). Podeu seguir les tires o fer un dibuix lliure, depèn de la vostra habilitat. Ara ja si que podem unir els dos extrems per formar el cos de la bossa (10).
El fons de la bossael farem amb un retall de la mateixa amplada dels laterals: 10cm i el llarg serà l’ample de la bossa. Nosaltres l’hem arrodonit, però es pot fer recte, és més senzill de cosir (11). Com va embuatat necessitem la mateixa mida de buata i folre (12) i unim les capes amb una costura a tot el voltant (13). No cal encoixinar-ho. Ja podem cosir el fons a la bossa (14).
Evidentment no la deixarem així. Folrarem la bossa. La mama Antònia ho ha fet amb folre de seda, però creiem que pot quedar molt bé amb una tela de cotó estampada, en contrast amb la resta de la bossa. Ha de tenir la mateixa mida de la bossa tant de llarg com d’ample. Si ho podeu fer en una peça, perfecte, si no, ho uniu pel mig i cosiu les costures laterals (15). Introduïm el folre dins la bossa, amb les costures tocant la bossa i la part bonica fora (16).
Toca unir la bossai el folre. Ho farem amb un biaix, que pot ser de tela de patchwork o dels que venen a les merceries en un color contrastat o coordinat amb la bossa (17). Primer es cus la part interior, unint les dues capes (18) i es remata per davant amb un punt ocult (19).
Ja estem acabant. Per fer les nanses tallem dues tires de roba de cotó; les mides depenen del llarg i ample que vulguem. Per fer les nanses més resistents, a l’interior posarem cinta com la de les corretges de les motxilles, de la mateixa mida que les nanses (20).
El procés és senzill: cosim la corretja de motxilla a la tira (21); pleguem la tela i, amb punt amagat, cosim tapant la corretja (22). Encarem i cosim a la bossa les nanses, per l’interior (23).
Ho rematem tot amb una bagueta i un botó de fusta per tancar la bossa (24).
Ja podem gaudir i lluir la nostra bossa d’estiu.


IDEAL PER LA PLATJA O PER SORTIR A PASSEJAR!!!

TUTORIAL PATCHWORK: BOLSO TRICOLOR.

La mamá de les Antònies también hace patchwork y la última cosa que ha hecho ha sido un veraniego bolso tricolor.
Ahora os explicaremos los pasos por si queréis haceros una vosotr@s. No os daremos las medidas exactas porqué, así, podréis hacerla del tamaño que más os convenga.
Necesitamos 6 retales de la misma medida, de unos 15cm de ancho y el largo que creáis conveniente. Hemos usado 3 telas diferentes y hemos cortado 2 retales de cada (1). Los hemos unido de 3 en 3. Escogemos el central y cosemos primero el que irá a la derecha (2) y después el de la izquierda (3). Lo repetimos con los otros 3 retales. Ya tenemos las dos tapas del bolso.
Vamos a por los laterales. Necesitamos 2 retales del mismo largo que los anteriores, pero de solo 10cm de ancho (4). Los hemos hecho de diferente color. Podéis repetir tela, o hacerlo con otras diferentes. Lo disponemos como veis (5). Unimos el lateral de la izquierda (6) y cuando ya están unidos a cada tapa, unimos les tapas, pero no cerramos el bolso (7).
El siguiente paso es enguatar. Necesitamos un trozo de guata y tela de algodón lisa para hacer de forro de la misma medida de la tira que tenemos (8). Unimos las tres capas (bolso, guata, forro) con 4 costuras alrededor. Y lo acolchamos (9). Podéis seguir las tires o hacer un dibujo libre, depende de vuestra habilidad. Ahora ya sí que podemos unir los dos extremos para formar el cuerpo del bolso(10).
El fondo del bolso lo haremos con un retal del mismo ancho que los laterales: 10cm y de largo será la anchura del bolso. Nosotr@s hemos redondeado los extremos, pero se pueden dejar rectos, es más sencillo de coser (11). Como va enguatado necesitamos la misma medida de guata y forro (12); unimos las capas con una costura alrededor (13). No hace falta acolcharlo. Ya podemos coser el fondo albolso (14).
Evidentemente no lo dejaremos así. Forraremos el bolso. La mamá Antònia lo ha hecho con forro de seda, pero creemos que puede quedar muy bien con una tela de algodón estampada, en contraste con el resto del bolso. Ha de ser de la misma medida que el bolso, tanto de largo como de ancho. Si lo podéis hacer de una pieza, perfecto, si no, lo unís por el medio y coséis las costuras laterales (15). Introducimos el forro dentro del bolso, con las costuras tocando el bolso y la parte bonita fuera (16).
Toca unir el bolso y el forro. Lo haremos con un bies, que puede ser de tela de patchworko de los que venden en las mercerías en un color contrastado o coordinado con el bolso (17). Primero se cose la parte interior, uniendo las dos capas (18) y se remata por delante con un punto oculto (19).
Ya estamos acabando. Para hacer las asas cortamos dos tiras de tela de algodón; las medidas dependen del largo y ancho que queramos. Para hacer las asas más resistentes, en el interior pondremos cinta como la de las correas de las mochilas, de la misma medida que las asas (20).
El proceso es sencillo: cosemos la correa de mochila a la tira (21); plegamos la tela y, con punto escondido, cosemos tapando la correa (22). Encaramos y cosemos al bolso las asas, por el interior (23).
Lo rematamos todo con una presilla de cordón y un botón de madera para cerrar el bolso (24).
Ya podemos disfrutar y lucir nuestro bolso de verano.


¡¡¡IDEAL PARA LA PLAYA O PARA SALIR A PASEAR!!!

PATCHWORK TUTORIAL: TRICOLOR PURSE.

The Les Antònies’s mum also makes patchwork and the last thing she has done has been a summery tricolour purse.
Now we will explain the steps if you want to make yourself one. We don’t give you exact measures because, well, you can make it the size that suits you.
We need 6 scraps of the same size, about 15 cm wide and the length that you think appropriate. We used 3 different fabrics and we have cut 2 of each (1). We joined 3 on 3. Choose the central and sew first what will go on the right (2) and then the one on the left (3). You repeat with the other 3 cuts. We already have the two covers of the purse.
And now, the sides. We need 2 cuts of the same length than the previous ones, but only 10 cm in width (4). Each one we’ve done of different colour. You can repeat fabric, or do it with different others. We put them available as you can see (5). Join the side of the left (6) and when they are attached to each lid, join the covers, but do not close the bag(7).
The next step is padding. We need a piece of padding cotton and smooth cotton fabric for lining the same size of the strip that we has (8). Join the three layers (bag, padding cotton, and lining) with 4 stitching all around. And we do the padding (9). You can follow the strips or make a free drawing, depends on your ability. Now if we can unite the two ends to form the body of the bag (10).
We do the bottom of the bag with a trim of the same width of the sides: 10cm and long will be the width of the purse. We’ve rounded up, but can be done straight; it is easier to sew (11). How did padding we need the same size of padding cotton and lining (12) and join the layers with a stitching all around (13). We don’t need quilting it. We can sew the bottom to the purse (14).
Obviously we don’t leave it as well. We’re lining the purse. Mum Antònia has done it with silk lining, but we believe it can be nice with a patterned cotton fabric, in contrast with the rest of the purse. It must have the same size of the purseas long as wide. If you can do this in a piece, it’s perfect, but, if you don’t, you join it through the middle and sew the side seams (15). Introduce the lining inside the purse, with the seams by touching the purse and the right part outside (16).
It’s time to join bag and liner. We will do this with a bias, which can be patchwork fabric or those who sell in the haberdashery in a colour contrasted or coordinated with the purse (17). It is first sewn inside, joining the two layers (18) and topped in front with a blind point (19).
We are already running out. To make the handles cut two strips of cotton clothing; the sizes depend on the length and width that you want. To make the most resistant handles, inside put tape as the straps of backpacks, the same size as the handles (20).
The process is simple: sew the strap of a backpack in the strip (21); fold the fabric and, with hidden point, sew covering belt (22). Face and sew in the bag, the handles to the interior (23).
We finish off everything with a cord clamp and a wooden button to close the purse (24).
We can enjoy and show off our summer purse.


IDEAL FOR THE BEACH OR TO GO OUT FOR A WALK!!!

Lee el post original

DIY – LLAVERO ARCILLA Y CUERO CON SELLO PERSONALIZADO

¡Buenos días coquetas!
Aquí estamos de nuevo otra semana con un DIY diferente. Se trata de un llavero a base de cuero y arcilla y estampado con un sello. “Sigue leyendo” que seguro que te gusta :)

Ya hicimos otro llavero de cuero hace algún tiempo con un nudo marinero (puedes verlo aquí)

En el caso de hoy nos hará falta: arcilla polimérica, un poco de cuero (o skay que es más asequible), rotulador, cuchillo, tijeras y un sistema para poner botones de presión (disponibles en cualquier mercería).

Lo primero que tenemos que hacer es cortar un poco de arcilla y trabajarla con la mano para que se caliente un poco. Hacemos una esfera con las manos y después la aplastamos con el puño hasta que quede plana.

A continuación le damos la vuelta (para que quede boca arriba la cara más plana) y estampamos el sello con cuidado. Luego hacemos un orificio con ayuda del cuchillo. Haced tantos como necesitéis (yo he hecho uno para cada compi piso). Y ahora, ¡al horno! (seguimos las indicaciones de nuestra arcilla).

Mientras se hornean los llaveros cortamos con ayuda de una tijera la tira de skay (del ancho que hayamos hecho el orificio en la arcilla) y aplicamos uno de los lados del botón a presión. Cuando la arcilla se haya secado metemos la tira de skay y aplicamos la segunda parte del botón a presión.

Como veis, si queremos podemos realzar más el estampado del sello con pintura. En este caso no hace falta nada especial, a mí me bastó con un simple bolígrafo. Y ya tenemos los llaveros listos.

Ahora solo hace falta colocar las llaves y a disfrutar de nuestro diy. Espero que os haya gustado y que os animéis a haceros uno. Que tengáis un buen día :)

Lee el post original

>

En Deco Hogar: Pared patchwork

Pared tipo patchwork en Deco Hogar | Casa Haus

Hoy es miércoles de Deco Hogar, y me pareció el día perfecto para contarles un poquito sobre la pared tipo patchwork que hice para el 3er programa. En esa ocasión, hicimos proyectos para dar un toque juvenil y moderno al cuarto de una niña que está creciendo y ahora es adolescente, aunque se puede adaptar perfectamente a otros espacios, dependiendo de los papeles que se usen.

Today is Wednesday and we’re having a new Deco Hogar later at night, so I thought it would be the perfect day to tell you a little bit more about the patchwork wall I made for the third show. We gave ideas to makeover a tween’s bedroom, although this wall could work pretty well in other spaces, depending on the papers you choose.

Papeles bonitos, en Deco Hogar | Casa Haus

Así que empezamos con lo primero… ¡qué papeles tan bonitos podemos encontrar hoy en día, verdad? Estos son los que yo usé y me encantaron porque todos tenían diseños diferentes pero la misma gama de colores, así que coordinaban bien entre sí, sin llegar a ser demasiado “combinaditos”. Para quienes tienen la inquietud, cualquier papel sirve… en este caso, son papeles para hacer scrapbook. Además de eso, usé pegamento para decoupage, (el cual por cierto, pueden sustituir por pegamento blanco sin problema). ;)

So first things first, these are the papers I used for the project. So pretty, right? I loved them because they had different patterns and designs, so they coordinated well without being too matchy-matchy. These are scrapbook papers, but any paper will do. I also used modge pogde (which you can substitute for white glue if you don’t find it where you live). ;)

Papeles para pared patchwork en Deco Hogar | Casa Haus

Nuestra inspiración para esta pared son las colchas patchwork, ésas en las que se cosen retazos de diferentes telas para hacer diseños increíbles. La idea es que el diseño sea muy libre, yo lo único que cuidé fue que los colores se vieran equilibrados, acomodándolos antes sobre la mesa.

So the idea is to make a free design using different papers instead of fabrics, just like in quilts. I placed them on a table before to make sure the colors on the wall are balanced.

Pared patchwork | Casa Haus

Un proyecto fácil, bonito… ideal para hacerlo junto con tu hija y ¡pasar un rato divertido transformando su cuarto!

Easy and lovely, you can spend a fun time with your daughter making over her favorite wall ;)

Rocío Jiménez de Casa Haus en Deco Hogar de Casa Club TV

Puedes ver el episodio completo y aprender a hacer la pared, dando click aquí, o en la imagen de arriba ;)

You can watch the full episode and learn how to make the wall, clicking here or on the photo above :)

Y recuerda, esta noche a las 10:30 se estrena otro capítulo de Deco Hogar, en donde mis amigas te darán ideas para el jardín. ¡No te lo pierdas!

And remember, tonight at 10:30 pm, we’re having another Deco Hogar episode, where my friends will share ideas for the garden. Don’t miss it!

Casa Haus en Instagram | Twitter | Pinterest | Facebook

The post En Deco Hogar: Pared patchwork appeared first on Casa Haus – Decoración.

Lee el post original

Empaquetado bonito con bandejas

Hola, de nuevo uno de mis días favoritos en el blog, el día del #Empqtdbonito… Pero hoy es doblemente especial porque soy el blog inspirador de Crochet y demos, y me hace mucha ilusión… Queréis saber 50 cosas sobre mí, pues aquí podéis conocerme un poco más…

Ahora vamos con el #Empqtdbonito, ya se que ha sido difícil, porque lo ha sido para mi también, de hecho no os puedo enseñar todo lo que quisiera, porque no he acabado, y tengo dos a medias, que espero enseñároslas esta semana… Pero esto es lo que se me ocurrió…

empqtad bandejas

Yo he partido de la bandeja que me sirvió para anunciar el #Empqtdbonito de agosto y de estas otras que son de unas galletas (estilo donetes) y de unos palitos que compro para los críos que son para untar con queso…

bandejas

Os puede parecer que esto que os enseño es más reutilizar que empaquetar, pero es que no está acabado… (lo se, #desastredemujer), pero es que me faltaría otra bandeja igual, que me sirviera de tapa, así que os pido imaginación (espero conseguir otra en esta semana y os enseño mi idea completa)…
Bueno como podéis ver en esta bandeja he decidido regalar un terrario, ahora que se hacerlos… La pinté (no estoy muy contenta con el color elegido), y con ayuda de la pistola de silicona fui pegando la tela a modo de volante, por encima le pegué cuerda, e hice un detalle al rededor con cuerda también… Todo pegado con la maravillosa pistola…

Y luego conseguí piedras, tierra y las plantas (yo las piedras y la tierra las conseguí en el pueblo que tengo de sobra), y las plantas en la plaza… Me faltó la gravilla decorativa… Pero me gusta el resultado… Y como os dije, ahora con un poco de imaginación, sería poner una bandeja igual encima (decorada mas o menos igual), y atarla con cuerda, y ya tienes un terrario para regalar…

empqtad bandejas terrario

Con las otras bandejitas, decidí usarlas uniendo dos iguales, la que tiene dos huecos, mola porque puedes hacer un paquetin muy mono… Yo metí una tinta y las gubias para carvar sellos, y en la otra metí el soporte para las gubias…

empqtad bandejas3

Esta decidí pintarla y ponerle washi … No estoy muy contenta con el resultado de la pintura… Quedó cutrecillo… No se si por la pintura o por la caja en sí… Y la ato por el hueco con un cordón chulo, y creo que queda resultona…

empqtad bandejas2

Y esta iba a ponerle washi, pero al tener rayas no quedaba nada guapo… así que con cordel creo que quedó sencillo y mono, solo me faltaría una tarjetina chula para darle un toque…

empqtad bandejas6

Y bueno esto es lo que se me ha ocurrido, eso sí el viernes quiero enseñaros los otros dos que tengo a medias…

empqtad bandejas terrario 2

¿Que os parecen?
¿Regalariais algo con bandejas?

Aquí tenéis las normas... Y podéis enlazar vuestros #Empqtdbonitos con bandejas, desde hoy hasta el día 10 (a eso de las 16:00)… Podéis enlazar las entradas que queráis, si hacéis 5 pues 5…
El día 10 a partir de las 16:00 abriré la opción de votar, y el día 11 anunciaré el “ganador” del reto… Y por supuesto anunciaré el reto para septiembre…

Existe un tablero en Pinterest para los retos de #Empqtdbonito, y allí iré añadiendo todos empaquetados participantes… Lo podéis ver aquí

Saludines y buen martes….

Lee el post original

DIY: Cómo hacer cinta de tela adhesiva casera en menos de 1 minuto

tutorial e ideas para hacer tu misma cinta de tela adhesiva y decorar y personalizar miles de cosas diferentes.

Hola compañer@,hoy publico mi post nº 100 ,que ilusión y que rápido me ha pasado el tiempo,desde que empecé en octubre ya han pasado 10 meses.

Hoy te hablo de un material que no puede faltar en tu casa para tus DIY y manualidades por sus posibilidades y millones de ideas.

Descubrí FUN TAPE (foto portada,esto no es un post patrocinado) navegando por Facebook conociendo mis nuevos likes ,que por cierto somos más de 900,eres tu uno de ellos?

Para mí es un producto novedoso ya que no lo he probado hasta ahora y no he hecho todavía un DIY con el,en España no se ha promocionado pero si la marca FABRIC TAPE o cinta de tela adhesiva.

¿la conoces? ¿has hecho algo con ella? Cuentamelo en comentario….QUE ES FUN TAPE?

Son cintas adhesivas de tela de poliéster para pegar en cualquier lado,cortar ,pegar y listo!!!

Te sonará lo de TAPE como washitape, si es parecido, pero en tela en vez de papel o plástico,FUN TAPE es fabricado por CORDÓNDEORO de alta calidad,no es fabricado en China,así que si comprás FUN TAPE comprás un producto de calidad y sin sorpresas.

Cómo hacer cinta de tela adhesiva casera DIY

Pero como la idea en este blog es hacerlo nosotras mismas con nuestras manos ,ahí vamos a crear un DIY.

Los materiales que necesitas son simples y sencillos:


cinta de doble cara adhesiva (en cualquier mercería local o ferretería local)
un trozo de tela (retales)
tijeras


PASO A PASO:

1: Estira bien la tela o pasa la plancha para ir pegando encima la cinta adhesiva.

2: Si la tela se deshilacha con facilidad,pega la cinta en diagonal para que el corte de la tela sea al bies.

3: Cuando terminemos de pegar solo hay que recortar con las tijeras por los dos bordes de la cinta que se ha adherido a la tela.Y listo ya podemos utilizar nuestra cinta de tela adhesiva y decorar y personalizar miles de cosas……


Para que te sea más fácil te he echo un vídeo tutorial para que lo veas,espero que lo practiques,ya me contarás.


DIY Cómo hacer cinta de tela adhesiva casera en menos de 1 minutoTe dejo más ideas para hacer nuestras creaciones DIY con cinta de tela adhesiva casera.


IDEAS CON CINTAS DE TELA ADHESIVASSe me ocurre personalizar un bolso de mano con este material.


Y a ti?


Que ideas se te ocurren?

Has utilizado alguna vez LA CINTA DE TELA ADHESIVA?Te espero en comentarios :)

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Lee el post original

#1añodiogeneras. XIII Fiesta Diogeneras

Sí, amigas y amigos, Un año hace ya que nació el proyecto #diogeneras. Y hoy toca celebrar este primer año, por eso lo que os pedíamos para este mes, era un DIY que demostrase que estamos de fiesta.

Y esta es nuestra propuesta:


Una cajita de regalo, hecha a partir de una caja de un pedido al grupo Inditex. Sus cajas son ideales para reutilizar, ya que solamente traen el nombre en chiquitito en una de las solapas de la caja. El paso a paso es super sencillo. Te descargas la plantilla (nosotros lo hemos hecho de este blog), la recortas, la pegas sobre el material que quieras utilizar para hacer tu caja, vuelves a recortar, doblas, pegas… y decoras al gusto. Más fácil… ¡Imposible!

Nosotros le hemos puesto un poco de washitape rojo de lunares y la hemos “pintado” a algodonazos… vamos hemos ido mojando el algodón en pintura, y pasándolo por la caja, por eso tiene esa pinta así como desigual. El color elegido tiene que ver con la fiesta de cumpleaños que le preparé al baúl, pero eso… es tema para otro post!!

¿os ha gustado? pues no dejéis de visitar el resto de propuestas aquí, que este mes, como siempre, son muy interesantes!!


Un besote

Lee el post original

#diy #decoración: esquina robada, pared nueva, música en directo

El espacio es oro, y para poder disfrutar de pequeños momentos de ocio en el hogar no queda más remedio que robar centímetros de cualquier esquina…
Hace tiempo que vengo contando en Facebook que ando con proyectos decorativos caseros y por fin puedo enseñaros la primera de las esquinas robadas…que incluye un DIY verdadero, es decir, lo que tradicionalmente se entiende en la sociedad anglosajona por DIY: bricolaje.
Hicimos un enladrillado interior de una pared del piso ¡sin ladrillos ni mortero!
Esta es la primera vez en mi vida que empapelo una pared. El empapelado siempre lo había percibido como algo antiguo, sin embargo aquí en Francia es de lo más habitual.
Nos decidimos por el empapelado por varias razones: es rápido, limpio y no “intoxicas” el ambiente lo cual es importante cuando tienes un niño pequeño en casa y segundo, de una manera rápida podía darle un toque moderno manteniéndome en un presupuesto ajustado.
¡Aquí me tenéis en plena acción!

Y este estilo urbano no fue casualidad sino que formaba parte del proyecto de decoración que había ideado para la esquina robada. Os muestro un plano de cerca de la pared.

Es un papel de vinilo, está pensado para poder pintarlo. Tenía claro que lo dejaría blanco porque es una estancia con poca luz y además la idea de empapelar era evitar toda la parafernalia de pintar.
Otra particularidad del papel de vinilo es que, en lugar de encolar la pared y colocar el papel encima, hay que encolar panel por panel y después colocarlo en la pared. Lo más importante es cortar todos los paneles primero para que coincidan el enladrillado a lo largo de la pared.
Y os estaréis preguntando en qué he transformado esa esquina…
¡En un estudio casero de música!

También ideé los elementos que compraría: el armario rojo de metal y la lampara estilo urbano los decidí enseguida, el revistero (que aun tenemos que colgar), la alfombra (que casi no se ve), las latas de metal gris y el taburete negro (no sale en la foto porque lo compré hace poco en las rebajas) son todo de IKEA Francia. El papel de vinilo estilo enladrillado y los materiales para colocarlo son de Castorama.

Lo mejor de este proyecto de decoración casero es que fue un secreto para el beneficiado directo: ¡el músico de la casa!

Y ahora podemos disfrutar todos en casa de música
¡en vivo y en directo!
¿Qué os parece?
¿Vosotr@s también robáis esquinas para decorar espacios temáticos?

Lee el post original

Bisutería con cuentas de madera

Aunque parezca mentira ya estamos a 30 de Julio (qué rápido pasa el verano :-( ) y llega una nueva cita con #elretopinterest. La propuesta de Marta este mes era hacer un colgante con bolas de madera que están tan de moda últimamente, así que me puse manos a la obra e hice un conjunto de collar y pulsera con cuentas de madera en tonos degradados:

colgante de cuentas de madera pintadas

Para haceros vuestro colgante y pulsera necesitareis:
– Cuentas de madera (yo use cinco grandes y cinco pequeñas).
– Pintura acrílica del color elegido (en mi caso rosa, que soy un poco Barbie ☺).
– Pintura blanca.
– Cuerda, cordón o similar para engarzar las bolas.

Y el paso a paso es muy sencillo:
– En primer lugar pintamos una bola grande y una pequeña con el color elegido. A continuación, añadimos un poco de pintura blanca, mezclamos bien y pintamos otras dos bolas.
– Seguidamente repetimos el mismo paso. Añadimos a la mezcla anterior más pintura blanca (la misma cantidad aproximadamente que la vez anterior) y pintamos otras dos cuentas (una grande y otra pequeña). Y así hasta terminar de pintar todas la bolas (dependiendo del número de bolas que queráis que tenga vuestro colgante necesitaréis ir añadiendo más pintura blanca).
– Finalmente, una vez secas todas las cuentas, las engarzamos en la cuerda o cordón y ya podemos lucir nuestro conjunto de bisutería handmade.

Notas:
– Mi pintura es poco cubriente, pero me gusta el efecto de que transparente un poco la madera. Si os ocurre lo mismo y no os gusta, podéis aplicar una segunda capa para tapar bien el color y veta de la madera.
– Tened la precaución de ir reservando un poco de pintura de cada una de las mezclas por si tenéis que retocar alguna de las bolas.
– Para pintar las bolas yo las sujete con palos de brocheta, que también me sirvieron para dejarlas secar.
– La cantidad de pintura blanca que iba añadiendo la medí a ojímetro, pero si queréis ser más precis@s podéis hacerlo con una cuchara pequeña o similar.
– Una vez seca la pintura podéis aplicar algún tipo de barniz, para protegerla más (yo no lo hice).

Como veis es un diy sencillo y muy vistoso, y al que además le podéis sacar mucho partido este verano. Y si necesitáis más inspiración para decorar las cuentas de madera de vuestro colgante, podéis echar un vistazo a este post.

Besos,

Pd: nos vemos el viernes con mi aportación a la quedada #diogenera de este mes.

Lee el post original

#elretopinterest: collar de bolas

Otro Reto Pinterest superado, o por lo menos, hecho.
La verdad es que difícil, no era. Pero la gran complicación venía por mi parte: tengo la mano izquierda escayolada, así que necesitaba una mano (o dos) extra.

Otra complicación, eran las bolas de color madera, que no encontré en mis tiendas. Menos mal que Esther fue a Sostrenenegre, y cuando vino a Valencia me trajo un paquetito (GRACIAS).

La segunda complicación tuvo solución rápida.
Lo de la mano, bueno… sigue escayolada, así que, mi hermana me echó una mano… pero luego venía el post, las fotos, etc.

Pero bueno, ¡estoy aquí con el reto cumplido!

Aquí el ejemplo que nos ponía Scarlata:


Yo lo hice sencillito.

Lo chungo fue pegar el washi en línea recta. Por éso hoy algún defectillo.


Probé con dos washis, porque el primero se despegaba. Con el segundo salió mucho mejor.
Sólo trabajamos con tres bolitas. Pintamos una entera, y dos a la mitad, y las colocamos como veis en la foto final.

El cordón era uno que ya tenía de otra pulsera. Y la pintura, acrílica.En cuanto me recupere, volveré a hacerlo.

Lee el post original

Tutorial costura fácil: shorts para niño (patrón gratuito de Oliver+S) – Parte III

¿Preparad@s para terminar de coser los shorts de oliver+s?
Hoy, en esta Parte III (y última), solamente nos quedan dos pasos: la cintura y el bajo. En la Parte I ya cortamos el patrón y la tela y en la Parte II cosimos la pieza principal del pantalón.
Venga, ¡empezamos!

Lo primero es preparar la pieza de la cintura, para ello haremos dos costuras:
1- La primera consiste en coser una línea recta con puntada simple a 4/8” (ya os expliqué cómo encontrar los márgenes en pulgadas en vuestra máquina de coser en la Parte II de este tutorial)
Nota: Si utilizáis una tela que tenga un dibujo que se tenga que ver del derecho, esta primera costura la tenéis que coser en la parte inferior de la tela.
2- La segunda costura consiste en unir los extremos de la pieza con puntada simple de nuevo con 4/8” de margen de costura (haciendo coincidir los pequeños triángulos que tenemos cortados).

La línea que hemos cosido a lo largo nos ayuda a poder hacer un dobladillo (hacia el revés de la tela, ver foto abajo). Aquí el tutorial de Oliver+s recomienda planchar este dobladillo, pero en mi empeño de usar la plancha lo mínimo posible, yo lo sujeté con alfileres en horizontal.

El siguiente paso es unir nuestras dos piezas. Veamos el paso a paso:

Empezamos colocando las dos piezas del revés (Foto 1).
Colocamos la pieza de la cintura encima de la parte principal (dicho de otro modo, la parte principal queda dentro de la cintura, foto 2).
Hacemos coincidir la costura de la cintura con la costura de la parte trasera del pantalón (Foto 3).
Sujetamos con alfileres todo alrededor en perpendicular y con la cabeza del alfiler hacia afuera (así facilitará después la costura de manera que podréis ir retirándolos poco a poco sin problemas a medida que avanza la aguja o si son alfileres finos y están bien colocados perpendicularmente a la foto no necesitáis quitarlos, foto 4).
Y cosemos con puntada simple a 4/8” de margen de costura (Foto 5).

Seguimos con la cintura…
Lo primero es volver la prenda del derecho y en este momento podemos quitar los alfileres que tenía puestos desde el principio que han dejado ese pequeño dobladillo marcado. Sin perder este dobladillo, doblamos en dos la cintura hacia bajo y para saber exactamente por donde doblar nos fijamos en las marcas que tenemos en forma de pequeños triángulos. Sujetamos con alfileres dejando un hueco en la parte trasera por donde introduciremos la goma del pantalón.
Truco: como ya os enseñé en el tutorial del snood (o infinity scarf de tres telas) coloco dos alfileres juntos para no olvidarme que en ese punto tengo que parar la costura.
¿Cómo cosemos?
Siguiendo el tutorial de oliver+s haremos dos costuras: la primera en el borde inferior dejando un hueco sin coser y la segunda en el borde superior, esta costura la hacemos entera, no necesitamos dejar ningún hueco.
Truco: Como ya os expliqué en el tutorial del snood (o infinity scarf de tres telas), al coser no tenemos que mirar la aguja. Para conseguir una costura recta tenemos que mirar un punto de referencia a medida que avanza la tela. Cuando es el margen de costura solemos mirar las rayas marcadas en la base de la máquina (como ya os detallé en la Parte II de este tutorial), pero en este caso tenemos que “inventarnos” un punto de referencia, el mío es la linea roja que os he señalado en las fotos.

Y ahora solo nos queda introducir la goma ayudándonos de un imperdible, probamos el pantalón al peque y decidimos el ancho de la goma. Sujetamos con un alfiler los dos extremos y cosemos. Y para terminar la costura de la cintura, cosemos el hueco. Os muestro las fotos del paso a paso.

Casi casi lo tenemos… solo nos queda el bajo.

Cuando llegamos aquí, estamos cansadas de esta cintura tan laboriosa, y pensamos, “venga, el bajo me lo pulo en un plis-plas” pero, cuidado, el bajo de las prendas no es fácil y en los pantalones aún menos porque lo ideal es que los los bajos de las dos perneras queden iguales.

He descubierto un truco (a raíz del vídeo tutorial del Polly top) que aplico siempre para los bajos de las prendas (no solamente para pantalones) y quiero compartir con vosotr@s. Os lo muestro:

Como véis en las fotos, para la costura del bajo empiezo cosiendo una línea recta con margen de costura de 4/8” en las dos piernas (podéis volver a mirar los márgenes de costura en pulgadas en la Parte II de este tutorial). A continuación doblo este margen de costura hacia el revés (la costura hace que sea un doblez regular) y doblo una segunda vez mirando que sea el doble de ancho que este primer doblez y sujetamos bien con alfileres todo alrededor en las dos piernas. Antes de coser hago dos comprobaciones rápidas pero importantes: por un lado que la costura vertical coincida con el bajo y, por otro lado, que el ancho del bajo de las dos piernas sea el mismo. Y para terminar cosemos con puntada simple.
¡Ya tienes tus sunny days shorts de oliver+s terminados y perfectos!


¿Te ha ayudado este tutorial?

¿Quieres acompañarme en esta aventura costuril y de ideas DIY?

SUSCRIBETE para recibir los posts al instante (escribe tu e-mail en la barra de la derecha, dale al OK y recibirás un e-mail pidiendo confirmación de suscripción)
y sígueme en Facebook para compartir ideas en el día a día.
¡Gracias!


Lee el post original