Entradas

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI-ÀLBUM “ROSES”.

Les Antònies continuem jugant amb el paper i investigant les possibilitats de l’Scrapbook. La nostra última creació és el mini-àlbum que hem anomenat “Roses”.
En aquesta ocasió hem utilitzat un paper d’Scrapbook estampat per les dues cares, cartolina en color llis, cartró reciclat d’un paquet de cereals i retalls de fotocopies, impressions i revistes.
Començarem retallant en cartró dues peces de 8’5X19 cm i una peça de 4X19cm (1). Del paper d’Scrapbookestampat retallarem dues peces de 10X21 cm i de la cartolina llisa una peça de 6’5X21cm (2).
Escollim quina cara del paper estampat volem que es vegi per fora i, centrant-la enganxem la cartolina llisa (3) que serà el llom. Girem (4) i col·loquem el cartró per formar la tapa del mini-àlbum (5) centrant les parts, deixant un marge entre el llom i les tapes, per poder plegar i, finalment, les enganxem. Retallem les puntes del paper deixant un mm (6), pleguem i enganxem la part superior i la inferior (7), pleguem i enganxem els laterals (8) i, per tapar el cartró i les juntures, retallem una cartolina o un paper, una mica més petit que les tapes, i l’enganxem, el més centrat possible (9). Ja tenim les tapes acabades, només queda marcar els plecs del llom (10) i comprovem com queda tancat (11).
Comencem amb els complements interiors. A la part dreta del mini-àlbum hem fet una composició en cascada; necessitem, en cartolina llisa, una peça de 7X17’5cm, una peça de 7X11cm i tres peces de 7×6’5cm (12). A la peça més llarga farem una sanefa ornamental a la vora inferior i, a la resta de peces, a la vora superior,marcarem un plec d’1cm (13); pleguem (14) i enganxem la tira llarga a la tapa (15). Comencem a formar la cascada enganxat la primera de les peces més curtes a dalt de tot, per la pestanya (16) i anem afegint la resta, col·locant cada peça just arran, no damunt, de la pestanya de la peça anterior (17). A la part esquerra del mini-àlbumhem fet una butxaca amb obertura lateral. Hem fet servir una peça de paper estampat de 7’5X15cm i hem marcat plecs d’1cm a un costat i a la vora inferior (18); hem retallat el quadrat d’intersecció dels plecs (19) i ens ha de quedar com el dibuix (20); marquem una diagonal i retallem (21) obtenint les dues pestanyes (22). Com que no ho volem rectangular, marquem una diagonal (23) i retallem (24). Pleguem (25) i enganxem (26). Acabarem posant al centre una petita butxaca de paper estampat per la qual necessitem una peça de 6X9cm (27) on marcarem plecs d’1cm als costats i a la vora inferior. Repetirem les passes (19 a 22), plegarem i enganxarem (28). Ja tenim l’interior muntat (29).
Per tancar el mini-àlbumfarem servir una cinta. Al centre del llom, amb cel·lo de doble cara o pega, enganxarem la cinta, només per un punt (30); farem un ornament, com vulguem, i el centrarem al llom, enganxant-lo per damunt de la cinta (31). Ja el podem tancar (32) i només queda decorar al nostre gust les tapes, els fulls en cascada i afegir etiquetes, targetes…tot el que ens agradi.
Esperem haver-vos inspirat a experimentar amb la tècnica de l’Scrapbook.

ROSES DE REVISTA PER DONAR UN TOC DE PRIMAVERA!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI-ÁLBUM “ROSES”.

Les Antònies continuamos jugando con el papel e investigando las posibilidades del Scrapbook. Nuestra última creación es el mini-álbum que hemos nombrado “Roses”.
En esta ocasión hemos usado un papel de Scrapbookestampado por las dos caras, cartulina en color liso, cartón reciclado de un paquete de cereales y recortes de fotocopias, impresiones y revistas.
Empezaremos recortando en cartón dos piezas de 8’5X19cm y una pieza de 4X19cm (1). Del papel de Scrapbook estampado recortaremos dos piezas de 10X21cm y de la cartulina lisa una pieza de 6’5X21cm (2).
Escogemos que cara del papel estampado queremos que se vea por fuera y, centrándola, pegamos la cartulina lisa (3) que será el lomo. Giramos (4) y colocamos el cartón para formar la tapa del mini-álbum (5) centrando las partes, dejando un margen entre el lomo y las tapas, para poder plegar y, finalmente, las pegaremos. Recortamos las puntas del papel dejando un mm (6), plegamos y pegamos la parte superior y la inferior (7), plegamos y pegamos los laterales (8) y, para tapar el cartón y las junturas, recortamos una cartulina o un papel, un poco más pequeño que les tapas, y lo pegamos, lo más centrado posible (9). Ya tenemos las tapas acabadas, solo queda marcar los pliegues del lomo (10) y comprobamos como queda cerrado (11).
Comenzamos con los complementos interiores. En la parte derecha del mini-àlbum hemos hecho una composición en cascada; necesitamos, en cartulina lisa, una pieza de 7X17’5cm, una pieza de 7X11cm y tres piezas de 7×6’5cm (12). En la pieza más larga haremos una cenefa ornamental en la orilla inferior y, en el resto de piezas, en la parte superior, marcaremos un pliegue de 1cm (13); plegamos (14) y pegamos la tira larga a la tapa (15). Empezamos a formar la cascada pegando la primera de las piezas más cortas arriba de todo, por la pestaña (16) y vamos añadiendo el resto, colocando cada pieza justo a ran, no sobre, de la pestaña de la pieza anterior (17). En la parte izquierda del mini-álbum hemos hecho un bolsillo con apertura lateral. Hemos usado una pieza de papel estampado de 7’5X15cm y hemos marcado pliegues de 1cm a un lado y en la parte inferior (18); hemos recortado el cuadrado de intersección de los pliegues (19) y nos ha de quedar como el dibujo (20); marcamos una diagonal y recortamos (21) obteniendo las dos pestañas (22). Como que no lo queremos rectangular, marcamos una diagonal (23) y recortamos (24). Plegamos (25) y pegamos (26). Acabaremos poniendo en el centro un pequeño bolsillo de papel estampado para la cual necesitamos una pieza de 6X9cm (27) donde marcaremos pliegues de 1cm a los lados y en la parte inferior. Repetiremos los pasos (19 a 22), plegaremos y pegaremos (28). Ya tenemos el interior montado (29).
Para cerrar el mini-álbum usaremos una cinta. En el centro del lomo, con celo de doble cara o pega, pegaremos la cinta, solo por un punto (30); haremos un ornamento, como queramos, y lo centraremos al lomo, pegándolo sobre la cinta (31). Ya lo podemos cerrar (32) y solo queda decorar a nuestro gusto las tapas, las páginas en cascaday añadir etiquetas, tarjetas…todo lo que nos guste.
Esperamos haberos inspirado a experimentar con la técnica del Scrapbook.
¡¡¡ROSAS DE REVISTA PARA DAR UN TOQUE DE PRIMAVERA!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI-ALBUM “ROSES”.

Les Antònies continue playing with the paper and investigating the possibilities of the Scrapbook. Our latest creation is the mini-album that we have called “Roses”.
On this occasion we have used a printed Scrapbookpaper in both sides, smooth colour cardstock, recycled cardboard from a cereal package and cut-outs of photocopies, prints and magazines.
We will start by cutting out in cardboard two pieces of 8″5X19cm and a piece of 4X19cm (1). Printed Scrapbookpaper cut two pieces of 10X21cm and smooth cardboard one-piece 6″5X21cm (2).
We choose that sided patterned paper we want to be seen outside, and cantering it, paste the smooth cardboard (3) which will be the spine. We turn (4) and put the carton to form the lid of the mini-album(5) focusing the parties, leaving a margin between the spine and covers, to be able to fold and, finally, paste them. Cut the ends of the paper leaving a mm (6), sit and paste the top and the bottom (7), sit and stick the sides (8) and, to cover the cardboard and the joints, cut a cardboard or paper, a little smaller that covers them, and stick it, more focused (9). We have finished tops, just mark the folds of the loin (10) and check how closed is (11).
Let”s start with the interior accessories. On the right side of the mini-album we made a composition in cascade; we need, in smooth cardboard, a piece of 7X17″5cm, a piece of 7X11cm and three pieces of 7X6″5cm (12). The longest piece will be an ornamental border on the bottom edge, and the rest of the pieces, to the top edge, mark a fold of scraped (13); let”s fold it (14) and attach the long strip on the cover (15). We begin to form the cascadestuck the first of the shorter pieces at the top of the tab (16) and we”ll add the rest, placing each piece just following, not above, the tab of the above piece (17). On the left side of the mini-albumwe made a pocket with side opening. We used a piece of printed paper of 7″5X15cm and we have marked folds of indent on one side and lower edge (18); we have cut out the square intersection of folds (19) and we should be as a drawing (20); mark a diagonal cut (21) obtaining the two tabs (22). As we do not want it rectangular, cut and mark a diagonal (23) (24). We fold (25) and paste (26). We will finish putting in the centre a small pocket of stamped paper for which we need a piece of 6X9cm (27) where we will mark 1cm at the sides and at the bottom folds. Repeat the steps (19 to 22), we fold it and paste (28). We already have mounted the inside (29).
To close the mini-album we will be using a ribbon. In the centre of the loin, with methods of double-sided or glue, fix the ribbon, only to a point (30); make an ornament, as we want, and will focus on the spine, sticking it on top of the ribbon (31). We can close (32) and it remains only to decorate to our taste the covers, the cascading pages and add tags, cards … everything what we like.
We hope to have you inspired to experiment with the technique of the Scrapbook.


MAGAZINE’S ROSES TO GIVE A TOUCH OF SPRING!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

UNA MICA DE GEOMETRIA: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En aquest post, Les Antònies, hem volgut jugar amb la geometria. És un bloc molt senzill i molt fàcil de fer, però és molt vistós i si fem una labor sencera queda espectacular.
Comencem el tutorialdonant-vos les mesures: necessitem 4 teles diferents i contrastades de 10cmX10cm i, en una tela llisa que ressalti les estampades, 8 quadrats de 5cmX5cm (1). Us explicarem només com fer un mini-bloc, però els tres restants són exactament igual. Per cada quadrat gran necessitem 2 de petits. Comencem marcant, amb llapis, una diagonal a cada quadrat petit (2). Col·loquem, encarats, els quadrats petits damunt del gran, cada un en una cantonada oposada i cosim per la diagonal que hem dibuixat (3). Tallem per damunt de la costura que hem fet, deixant uns 0,5cm de marge, (4) igual com ho hem dibuixat. Ens ha de quedar com l’esquema (5); ara planxem, obrim i, si cal, igualem (6). Repetim l’operació amb la resta (7).
Amb tots el mini-blocsfets, els distribuïm com podeu veure al dibuix (8). Cosim els dos mini-blocs superiors i els dos inferiors (9) i acabem cosint les dues parts (10). Tenim el bloc acabat (11), però volem donar-li una mica més de vida i hem afegit un quadrat en negre que tindrà la mateixa mesura que el bloc, en el nostre cas de 27cmX27cm (12). Encarem el quadrat damunt del bloc i cosim 4 costures al voltant (13). Amb un llapis dibuixem dues diagonals de punta a punta (14). Tallem per les diagonals, però abans separem les dues teles: només tallem la tela negra (15). Ja podem planxar, obrir i, si cal, igualar retallant el que sobra (16). A part del tutorial, també us afegim el bloc detallat amb mesures, colors i una mostra de les teles que hem fet servir.
Ja sabeu com ens agrada ensenyar-vos com experimentem i, encara que som cosidores inexpertes, compartim amb vosaltres el que aprenem.

JOCS GEOMETRICS PELS BLOCS MÉS DIVERTITS!!!

UN POCO DE GEOMETRÍA: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En este post, Les Antònies, hemos querido jugar con la geometría. Es un bloque muy sencillo y muy fácil de hacer, pero es muy vistoso y si hacemos una labor entera queda espectacular.
Empezamos el tutorial dándoos las medidas: necesitamos 4 telas diferentes y contrastadas de 10cmX10cm y, de una tela lisa que resalte las estampadas, 8 cuadrados de 5cmX5cm (1). Os explicaremos solo como hacer un mini-bloque, pero los tres restantes son exactamente igual. Para cada cuadrado grande necesitamos 2 pequeños. Empezamos marcando, con lápiz, una diagonal en cada cuadrado pequeño (2). Colocamos, encarados, los cuadrados pequeños sobre el grande, cada uno en una esquina opuesta y cosemos por la diagonal que hemos dibujado (3). Cortamos por encima de la costura que hemos hecho, dejando unos 0,5cm de margen, (4) igual como lo hemos dibujado. Nos ha de quedar como en el esquema (5); ahora planchamos, abrimos y, si es necesario, igualamos (6). Repetimos la operación con el resto (7).
Con todos los mini-bloques hechos, los distribuimos como podéis ver en el dibujo (8). Cosemos los dos mini-bloques superiores y los dos inferiores (9) y acabamos cosiendo las dos partes (10). Tenemos el bloqueacabado (11), pero queremos darle un poco más de vida y hemos añadido un cuadrado en negro que tendrá la misma medida que el bloque, en nuestro caso de 27cmX27cm (12). Encaramos el cuadrado sobre el bloque y cosemos 4 costuras alrededor (13). Con un lápiz dibujamos dos diagonales de punta a punta (14). Cortamos por las diagonales, pero antes separamos las dos telas: solo cortaremos la tela negra (15). Ya podemos planchar, abrir y, si es necesario, igualar recortando lo que sobra (16). A parte del tutorial, también os añadimos el bloque detallado con medidas, colores y una muestra de las telas que hemos usado.
Ya sabéis como nos gusta enseñaros como experimentamos y, aunque somos costureras inexpertas, compartimos con vosotr@s lo que aprendemos.


¡¡¡JUEGOS GEOMÉTRICOS PARA LOS BLOQUES MÁS DIVERTIDOS!!!

A BIT OF GEOMETRY: PATCHWORK TUTORIAL.

In this post, Les Antònies, we wanted to play with geometry. Is a very simple and very easy blockto make, but it”s very showy and if we make a whole work is spectacular.
We start the tutorial giving you measurements: need 4 different and contrasting fabrics 10cmX10cm and in smooth fabric that highlight the stamped, 8 squares of 5cmX5cm (1). We will tell you just how to do one mini-block, but the remaining three are exactly the same. For each big square need 2 small. We started scoring, with pencil, a diagonal to each small square (2). Place, facing the small squares on the large, each one on an opposite corner and sew the diagonal that we have drawn (3). Cut above the seam that we have done, leaving a 0, 5 cm margin, (4) the same as we have drawn. It should be like the scheme (5); now ironing, open and, if necessary, trimming it (6). Repeat the operation with the rest (7).
With all the mini-blocks done, distribute as you can see in the drawing (8). Sew the two upper mini-blocks and the two below (9) and we finished sewing the two parts (10). We have the block finish (11), but we want to give it a little bit more life and we”ve added a black square that will be the same size as the block, in our case of 27cmX27cm (12). Face the square above the block and sew 4 seams around (13). With a pencil draw two diagonals from tip to tip (14). Cut to the diagonals, but before we separate the two fabrics: just cut the black fabric (15). We can iron, open and, if necessary, keep up with cutting the excess (16). Part of the tutorial, we will also add the detailed block with measurements, colours and a sample of the fabrics that we have used.
You know how we like to show you how we experience, and although we are inexperienced seamstresses, share with you what we learn.

GEOMETRIC GAMES FOR MORE FUN BLOCKS!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI LLIBRETA PELS AMICS INVISIBLES.

Les Antònies estem trobant el gust a això de l’scrapbook. Encara estem aprenent, però les cosetes que fem ens agraden i ens diverteixen.
En el post d’aquesta setmana volem ensenyar-vos una mini llibreta molt ràpida i senzilla de fer. Ens hem inspirat en una feta per SweetBioDesing i, encara què us deixem el vídeo, també us deixem el tutorial dibuixat estil Les Antònies.
Les mides que us donem a l’esquema són per un full A4 (21cmX30cm). Una vegada dibuixats, marcats i plegats tots els plecs, comencem enganxant (nosaltres ho hem fet tot amb cel·lo de doble cara) la part superior i la inferior (1). Ara continuem fent la decoració de la portada, contra portada i llom de la mini llibreta; necessitem dos retalls de paper de 7cmX10cm per les portades i un retall de 2cmX10cm pel llom (2). Girem la llibretai enganxem els laterals que formaran les solapes per poder posar els fulls (3).
Comencem a fer les pàgines de la nostra llibreta. En una tira de paper o cartolina de 24cmX10cm, marquem 3 plecs, és a dir, dividim el full en 4 (6cm). Formem un acordió i ja tenim les primeres 4 pàgines (4). Nosaltres hem fet 4 jocs i els hem enganxat entre ells (5). Ara l’únic que ens queda és col·locar les pàgines dins de les solapes (6) i acabem de decorar la mini llibreta amb els detalls que vulguem (7).
Com podeu veure és molt senzilla i, a més, es pot adaptar a qualsevol estil i gènere. Esperem que us haguem donat una bona idea per aquestes festes.

UNA MINI LLIBRETA PER APUNTAR ELS PENSAMENTS MÉS FELIÇOS!!!TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI LIBRETA PARA LOS AMIGOS INVISIBLES.

Les Antònies estamos encontrando el gusto en esto del scrapbook. Todavía estamos aprendiendo, pero las cositas que hacemos nos gustan y nos divierten.
En el post de esta semana queremos enseñaros una mini libreta muy rápida y sencilla de hacer. Nos hemos inspirado en una hecha por SweetBioDesing y, aún qué os dejamos el vídeo, también os dejamos el tutorial dibujado estilo Les Antònies.
Las medidas que os damos en el esquema son para una hoja A4 (21cmX30cm). Una vez dibujados, marcados y plegados todos los pliegues, empezamos pegando (nosotras lo hemos hecho todo con celo de doble cara) la parte superior y la inferior (1). Ahora continuamos haciendo la decoración de la portada, contra portada y lomo de la mini libreta; necesitamos dos recortes de papel de 7cmX10cm para las portadas y un recorte de 2cmX10cm para el lomo (2). Giramos la libreta y pegamos los laterales que formarán las solapas para poder poner las hojas (3).
Empezamos a hacer las páginas de nuestra libreta. En una tira de papel o cartulina de 24cmX10cm, marcamos 3 pliegues, es decir, dividimos la hoja en 4 (6cm). Formamos un acordeón y ya tenemos las primeras 4 páginas (4). Nosotras hemos hecho 4 juegos y los hemos enganchado entre ellos (5). Ahora lo único que nos queda es colocar las páginas dentro de las solapas (6) y acabamos de decorar la mini libreta con los detalles que queramos (7).
Cómo podéis ver es muy sencilla y, además, se puede adaptar a cualquier estilo y género. Esperamos que os hayamos dado una buena idea para estas fiestas.

¡¡¡UNA MINI LIBRETA PARA ANOTAR LOS PENSAMIENTOS MÁS FELICES!!!SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI NOTEBOOK FOR THE INVISIBLE FRIENDS.

Les Antònies are finding the taste to it of the scrapbook. We’re still learning, but the little things we do we like and we have fun.
In the post this week we would like to show you a mini notebook very fast and simple to do. We have been inspired by one made by SweetBioDesingand, even if we leave you the video, also take a look at the tutorial outlined in Les Antònies style.
The sizes which we give to the scheme are for a page A4 (21cmX30cm). Once drawn, marked and folded all the pleats, begin pasting (we’ve done it all with double-sided tape) the upper and lower part (1). Now we start making the décor of the front cover, against cover and spine of the mini notebook; we need two scraps of paper 7cmX10cm for the covers and a clipping of 2cmX10cm for the spine (2). Turn the notebook and attach the sides that form the flaps to get the sheets (3).
We begin to make the pages of our notebook. In a strip of paper or cardboard 24cmX10cm, mark 3 folds, that is to say, we divide the sheet into 4 (6 cm). We made an accordion and we already have the first 4 pages (4). We have done 4 sets and we’ve stuck with each other (5). Now the only thing we have left is to place the pages inside of the flaps (6) and just decorate the mini notebook with the details we want (7).
As you can see is very simple and, in addition, can be adapted to any style and genre. We hope you have a good idea for these parties.


A MINI NOTEBOOK TO WRITE DOWN MORE HAPPY THOUGHTS!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: ESTEL

El bloc què us presentem avui és molt senzill, però molt fresc i bonic. Formarem un estel unint 4 mini-blocs. La gràcia està en la combinació de colors i aquesta és la nostra opció.
El material que necessitem és: 4 quadrats de diferent color de 12X12cm; 4 quadrats en beix o un color neutre o un de llis, com vosaltres vulgueu, de 12X12cm més 4 quadrats de 8X8cm (ho trobareu detallat al esquema).
Agafem els 4 quadrats de 12X12cm en beix i els 4 de color. Unim 1 beix+1 de color (1). Els encarem i els cosim fent 4 costures que envolten el quadrat (2). Marquem dues diagonals i tallem (3). Ens han de quedar 4 quadrats formats per 1 triangle de color i 1 triangle beix (4) de més o menys 8X8cm. Ho repetirem amb la resta de colors.
Comencem a formar el mini-bloc. Ho farem de color en color. Descartem 1 dels quadrats amb triangle i el substituïm per un quadrat beix de 8x8cm i els disposem tal com es veu al esquema (5); (el quadrat amb triangle que ens sobra el guardem pel proper bloc que us presentarem, no el llenceu).
Cosim primer els quadrats de dalt i després els d’abaix (6). Planxem les costures perquè serà bastant més fàcil cosir (feu-lo a cada pas) i unim les dues parts (7); ens ha de quedar un mini-bloc com el del esquema (8). Fem el mateix amb la resta de colors.
Quan tenim els 4 mini-blocs ja podem formar el bloc de l’estel. Us aconsellem que els munteu de manera que els colors quedin equilibrats i contrastats. Cosim els dos mini-blocs superiors i els dos inferiors (9) i unim els dos grups de dos mini-blocs per acabar el bloc gran (10). Ja el teniu; el resultat ha de ser el del patró.
Com heu vist és recordar trucs que us havíem donat abans, però combinats de manera que el resultat és diferent dels anteriors.
Esperem que feu una galàxia d’estels per decorar la vostra llar.

DEL CEL A LA TERRA AMB COLORS D’ESTIU!!!TUTORIAL PATCHWORK: ESTRELLA

El bloque qué os presentamos hoy es muy sencillo, pero muy fresco y bonito. Formaremos una estrella uniendo 4 mini-bloques. La gracia está en la combinación de colores y esta es nuestra opción.
El material que necesitamos es: 4 cuadrados de diferente color de 12X12cm; 4 cuadrados en beige o un color neutro o liso, como vosotr@s queráis, de 12X12cm más 4 cuadrados de 8X8cm (lo encontraréis detallado en el esquema).
Cogemos los 4 cuadrados de 12X12cm en beige y los 4 de color. Unimos 1 beig+1 de color (1). Los encaramos y los cosemos haciendo 4 costuras alrededor del cuadrado (2). Marcamos dos diagonales y cortamos (3). Nos tienen que quedar 4 cuadrados formados por 1 triángulo de color y 1 triángulo beige (4) de más o menos 8X8cm. Lo repetiremos con el resto de colores.
Comenzamos a formar el mini-bloque. Lo haremos de color en color. Descartamos 1 de los cuadrados con triángulo y lo substituimos por un cuadrado beige de 8x8cm y los disponemos tal como se ve en el esquema (5); (el cuadrado con triángulo que nos sobra lo guardamos para el próximo bloqueque os presentaremos, no lo tiréis).
Cosemos primero los cuadrados de arriba y después los de abajo (6). Planchamos las costuras porqué será bastante más fácil coser (hacedlo en cada paso) y unimos las dos partes (7); nos tiene que quedar un mini-bloque como el del esquema (8). Hacemos lo mismo con el resto de colores.
Cuando tenemos los 4 mini-bloques ya podemos formar el bloquede la estrella. Os aconsejamos que los montéis de manera que los colores queden equilibrados y contrastados. Cosemos los dos mini-bloques superiores y los dos inferiores (9) y unimos los dos grupos de dos mini-bloques para acabar el bloque grande (10). Ya lo tenéis; el resultado tiene que ser el del patrón.
Como habéis visto es recordar trucos que os habíamos dado antes, pero combinados de manera que el resultado es diferente a los anteriores.
Esperamos que hagáis una galaxia de estrellas para decorar vuestro hogar.


¡¡¡DEL CIELO A LA TIERRA CON COLORES DE VERANO!!!


PATCHWORK TUTORIAL: STAR

The block that we are presenting today is very simple, but very cool and nice. We create a star joining 4 mini-blocks. The funny is in the combination of colours and this is our choice.
The material you need is: 4 squares of different colour of 12X12cm; 4 squares in beige or a neutral colour or a smooth, as you want to, 12X12cm plus 4 squares of 8X8cm (you can find detailed outline).
Take the 4 squares of 12X12cm in beige and the 4 in colour. Join 1 beige + 1 colour (1). Then faced and sew doing 4 seams that surround the square (2). Mark two diagonal and cut (3). We must have 4 squares of 1 beige triangle and 1colour triangle (4) more or less of 8X8cm each. I repeat with the rest of the colours.
We begin to form the mini-block. We doing one colour at once. We discard 1 of the squares with triangle and replace it by a beige square of 8x8cm and have them as shown in the diagram (5); (the square with triangle that we left store it for the next blockwe present to you, not throw it).
First sew the squares above and then the squares below (6). Iron the seams because it will be quite easier to stitch (make it at every turn) and join the two parts (7); we must keep a mini-blog as the scheme (8). Do the same with the rest of the colours.
When we already have the 4 mini-blocks we form star block. We recommend that you assemble them so that the colours are balanced and contrasted. We sew the two upper mini-blocks and the lower two (9) and unite the two groups of two mini-blocks to finish the big block (10). You already have it; the result has to be the pattern.
As you have seen is to remember tricks that we had given before, but combined in a way that the result is different from the previous ones.
We hope that you make a galaxy of stars to decorate your home.


OF HEAVEN ON EARTH WITH SUMMER COLOURS!!!

Lee el post original