Entradas

FLOR D’INSPIRACIÓ FOLK: TUTORIAL DE GANXET.

Les Antònies notem que la primavera està a prop i això ens inspira a fer flors. Continuant amb el post de la setmana passada, us volem ensenyar una altra flor de ganxet, però aquesta vegada d’inspiració folk.
Com sempre us deixem l’esquema dibuixat, però us donarem unes explicacions bàsiques. Comencem amb 6 cadenetesque unim per formar un cercle i iniciar la primera volta: fem 3 cadenetes i 11 punts alts; unim les 3 cadenetesamb el p. alt nº 11. Canviem de color per fer la segona volta: 3 cadenetesper començar i, a cada espai entre barreta i barreta de la volta inferior, fem 2 punts alts; en total ens han de quedar 24 barretes. Tornem a canviar de color i continuem amb la tercera volta: 3 cadenetes + 2 punts alts teixits junts + 4 cadenetes+ 3 punts alts teixits junts + 4 cadenetes… fins acabar tota la volta; fixeu-vos que teixim entre cada 2 barretes de la volta inferior. Canviem de color i ja fem els pètals: no farem cadenetesaquesta vegada, començarem a teixir 1 punt baix damunt de les 4 cadenetes(ho hem marcat amb una fletxa) + 4 punts alts + 1 punt baix; seguirem aquesta seqüència damunt de cada grup de 4cadenetes de la volta inferior. Amb això acabem la nostra flor folk.
Nosaltres hem fet dues florsteixides en diferent material: la petita en cotó i la més gran en llana gruixuda. Ja veieu que queden igual de bé. La gràcia està en la combinació de colors que vosaltres escolliu.
Esperem que us haguem inspirat i doneu un aire de primavera a les vostres labors.

APLICACIONS FOLK PER DONAR ALEGRIA A LA LLAR!!!

FLOR DE INSPIRACIÓN FOLK: TUTORIAL DE GANCHILLO.

Les Antònies notamos que la primavera está cerca y esto nos inspira a hacer flores. Continuando con el post de la semana pasada, os queremos enseñar otra florde ganchillo, pero esta vez de inspiración folk.
Como siempre os dejamos el esquema dibujado, pero os daremos unas explicaciones básicas. Empezamos con 6 cadenetas que unimos para formar un círculo e iniciar la primera vuelta: hacemos 3 cadenetas y 11 puntos altos; unimos las 3 cadenetascon el p. alto nº 11. Cambiamos de color para hacer la segunda vuelta: 3 cadenetaspara empezar y, en cada espacio entre vareta y vareta de la vuelta inferior, hacemos 2 puntos altos; en total nos han de quedar 24 varetas. Volvemos a cambiar de color y continuamos con la tercera vuelta: 3 cadenetas + 2 puntos altostejidos juntos + 4 cadenetas + 3 puntos altos tejidos juntos + 4 cadenetas… hasta acabar toda la vuelta; fijaos en que tejemos entre cada 2 varetas de la vuelta inferior. Cambiamos de color y ya hacemos los pétalos: no haremos cadenetas esta vez, empezaremos a tejer 1 punto bajo sobre las 4 cadenetas(lo hemos marcado con una flecha) + 4 puntos altos + 1 punto bajo; seguiremos esta secuencia sobre cada grupo de 4 cadenetasde la vuelta inferior. Con esto acabamos nuestra flor folk.
Nosotras hemos hecho dos flores tejidas en diferente material: la pequeña en algodón y la más grande en lana gruesa. Ya veis que quedan igual de bien. La gracia está en la combinación de colores que vosotr@s escojáis.
Esperamos haberos inspirado y que deis un aire de primavera a vuestras labores.

¡¡¡APLICACIONES FOLK PARA DAR ALEGRÍA AL HOGAR!!!

FOLK-INSPIRED FLOWER: CROCHET TUTORIAL.

Les Antònies note that the spring is near and this inspires us to make flowers. Continuing with the post of the past week, we want to show you another crochet flower, but this time folk-inspired.
As always we leave the pattern, but we will give you some basic explanations. We started with 6 chain points that join to form a circle and start the first round: we do 3 chain points and 11 double treble points; join the 3 chains p.with the double treble point no. 11. Change of colour to make the second round: 3 chain points to begin with and, in every space between bar and bar of the vault below, we have 2 double treble points; in total we have left 24 bars. Back to change colour and continue with the third turn: 3 chain points + 2 double treble point crocheted together + 4 chain points + 3 double treble points crocheted together + 4 chain points… until we also finish all the round; note that crocheted between each 2 bars of the vault below. Change colour and already make the petals: won”t chains points this time, begin to weave 1 single crochet point on the 4 chains points (have marked it with an arrow) + 4 double treble point + 1 single point; we will continue this sequence on each of the 4 chains points of the lower round. With this we have just our folk flower.
We”ve done two flowers woven in different material: the small in cotton and the largest in thick wool. As you can see that they are just as well. The funny is in the combination of the colours that you choose.
We hope you have inspired and give an air of spring in your work.


FOLK APPLICATIONS TO GIVE JOY AT HOME!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL GRANNY: DE CERCLE A HEXÀGON.


Feia molt de temps que no publicàvem cap granny i hem pensat que seria bona idea explicar-vos com fer un hexàgon a partir d’un cercle.
A part de adjuntar-vos l’esquema (per saber exactament on van els punts) us donarem les instruccions per fer la transformació.
Comencem amb 6 cadenetes, que unim.
Iniciem la volta amb 3 cadenetes i fem 11 punts alts, per tenir 12 barretes.
Canviem de color i fem 3 cadenetes i 1 punt alt; completem la volta fent 2 punts alts entre cada barreta inferior. És a dir: 24 barretes, doblant les 12 barretes inferiors.
Canviem de color i ja iniciem la transformació a hexàgon. Com sempre, iniciem amb 3 cadenetes i fem 2 punts alts; per saltar al següent grup fem 1 cadeneta i 3 punts alts; el següent grup 1 cadeneta + 3 punts alts + 2 cadenetes +3 punts alts i tornem a començar amb 1 cadeneta i 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts +2 cadenetes + 3 punts alts. Aquesta volta és una alternança d’aquesta seqüència.
Per fer la cinquena volta canviem el color i iniciem amb 3 cadenetes. Intentarem sempre iniciar sobre el grup doble, així podrem fer la seqüència més ordenada. Aleshores: 3 cadenetes +2 punts alts +1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts +2 cadenetes + 3 punts alts +1 cadeneta, repetint fins a donar tota la volta.
Si el que voleu és fer-ho només amb un color, el truc està en girar el granny a cada volta, com quan es treballa en horitzontal.
Ja teniu un altre grannyper relaxar-vos i desconnectar aquestes vacances.APRENENT GEOMETRIA AMB EL GANXET!!!

TUTORIAL GRANNY: DE CÍRCULO A HEXÁGONO.

Hacía mucho tiempo que no publicábamos ningún grannyy hemos pensado que sería buena idea explicaros como hacer un hexágono a partir de un círculo.
A parte de adjuntaros el esquema (para saber exactamente dónde van los puntos) os daremos las instrucciones para hacer la transformación.
Empezamos con 6 cadenetas, que unimos.
Iniciamos la vuelta con 3 cadenetas y hacemos 11 puntos altos, para tener 12 baretas.
Cambiamos de color y hacemos 3 cadenetas y 1 punto alto; completamos la vuelta haciendo 2 puntos altos entre cada bareta inferior. Es decir: 24 baretas, doblando les 12 baretas inferiores.
Cambiamos de color y ya iniciamos la transformación a hexágono. Como siempre, iniciamos con 3 cadenetas y hacemos 2 puntos altos; para saltar al siguiente grupo hacemos 1 cadeneta y 3 puntos altos; el siguiente grupo 1 cadeneta + 3 puntos altos + 2 cadenetas +3 puntos altos y volvemos a empezar con 1 cadeneta y 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos +2 cadenetas + 3 puntos altos. Esta vuelta es una alternancia de esta secuencia.
Para hacer la quinta vuelta cambiamos el color e iniciamos con 3 cadenetas. Intentaremos siempre iniciar sobre el grupo doble, así podremos hacer la secuencia más ordenada. Entonces: 3 cadenetas +2 puntos altos +1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos +2 cadenetas + 3 puntos altos +1 cadeneta, repitiendo hasta dar toda la vuelta.
Si lo que queréis es hacer lo solo de un color, el truco está en girar el granny en cada vuelta, como cuando se trabaja en horizontal.
Ya tenéis otro granny para relajaros y desconectar estas vacaciones.


¡¡¡APRENDIENDO GEOMETRÍA CON EL GANCHILLO!!!

TUTORIAL GRANNY: CIRCLE IN HEXAGON.

It is long time since that we not published any grannyand we thought that it would be good idea to explain how to make a hexagon from a circle.
In addition to attach the schema (to know exactly where the points are) we will give you the instructions to do the transformation.
We started with 6 chains that we unite.
We started the turn with 3 chains and 11 double treble crochet, to have 12 bars.
We change the colour and do 3 chains (ch) and 1 double treble crochet (dtc); we completed the turn making 2 dtc. between each bottom bar. I.e.: 24 bars, bending those 12 lower bars.
Change colour and already started the transformation to hexagon. As always, we started with 3 ch. and 2 dtc.; to skip to the next group we make 1 ch and 3 dtc.; the following group 1 ch. + 3 dtc. + 2 ch. + 3 dtc. and we start with 1 ch. and 3 dtc. + 1 ch. + 3 dtc + 2 ch. + 3 dtc. This round is an alternation of this sequence.
To make the fifth round changed the colour and started with 3 ch. We will try to always start on the dual group, so we can make more orderly sequence. So: 3 ch. + 2 dtc. + 1 ch. + 3 dtc + 1 ch.+ 3 dtc. + 1 ch. + 3 dtc. + 2 ch. + 3 dtc + 1 ch., repeating until the end.
If what you want is to make it just a colour, the trick is to turn the granny at every round, as when working horizontally.
Already you have another granny for relax yourself and disconnect these holidays.


LEARN GEOMETRY WITH CROCHET!!!

Lee el post original