Entradas

UNA MANERA DIFERENT DE FER UN MOLÍ: TUTORIAL PATCHWORK.

En aquest tutorialLes Antònies no us descobrirem res de nou; només volem compartir amb vosaltres una manera de fer un bloc clàssic, seguint unes passes diferents.

Per fer el nostre molíhem escollit 4 quadrats de 10x10cm de teles diferents (us deixem l’esquema i les mesures) i les hem distribuït fent un quadrat gran (1). Hem cosit els dos quadrats superiors i el dos inferiors (2) obtenint dues tires (3) que hem unit pel centre (4). Una vegada hem planxat i quadrat (si ho necessitem) tallem un quadrat, d’una tela diferent o llisa, de la mateixa mesura del mini-bloc obtingut; en el nostre cas de 18X18cm (5).
Comencem la segona part del procés encarant el quadrat llis amb el mini-bloc i cosim per els quatre costats (6). Marquem en forma de creu aspada, dues diagonals i tallem seguint les línies (7). Obrim, planxem i hem obtingut 4 mini-blocs amb triangle doble (8). Els distribuïm formant un molí (9) i seguim el procediment d’unir les peces: cosim els dos quadrats superiors i els dos quadrats inferiors entre ells (10); cosim les dues tires obtingudes pel centre (11) i després de planxar i quadrar si és necessari, ja tenim el blocacabat.
El centre el podeu guarnir amb un botó o, com nosaltres hem fet, amb un petit cercle de tela: fem una rodona de cartró; la situem al centre d’un retall de tela; arrodonim aquest retall; cosim per darrere donant forma i traíem el cartró (13). Ja podem aplicar-lo al centre del nostre bloc.
Aquesta és una tècnica diferent per obtenir un resultat més original, donant un gir nou a un blocclàssic.

DIFERENT TÈCNICA; MOLÍ NOU!!!

UNA MANERA DIFERENTE DE HACER UN MOLINO: TUTORIAL PATCHWORK.

En este tutorial Les Antònies no os descubriremos nada nuevo; solo queremos compartir con vosotr@s una manera de hacer un bloque clásico, siguiendo unos pasos diferentes.
Para hacer nuestro molino hemos escogido 4 cuadrados de 10x10cm de telas diferentes (os dejamos el esquema y las medidas) y las hemos distribuido haciendo un cuadrado grande (1). Hemos cosido los dos cuadrados superiores y los dos inferiores (2) obteniendo dos tiras (3) que hemos unido por el centro (4). Una vez hemos planchado y cuadrado (si lo necesitamos) cortamos un cuadrado, de una tela diferente o lisa, de la misma medida del mini-bloque obtenido; en nuestro caso de 18X18cm (5).
Comenzamos la segunda parte del proceso encarando el cuadrado liso con el mini-bloque y cosemos por los cuatro lados (6). Marcamos en forma de cruz aspada, dos diagonales y cortamos siguiendo las líneas (7). Abrimos, planchamos y hemos obtenido 4 mini-bloques con triángulo doble (8). Los distribuimos formando un molino(9) y seguimos el procedimiento de unir las piezas: cosemos los dos cuadrados superiores y los dos cuadrados inferiores entre ellos (10); cosemos las dos tiras obtenidas por el centro (11) y después de planchar y cuadrar si es necesario, ya tenemos el bloque acabado.
El centro lo podéis adornar con un botón o, como nosotras hemos hecho, con un pequeño círculo de tela: hacemos un redondel de cartón; la situamos en el centro de un retal de tela; redondeamos este retal; cosemos por detrás dando forma y sacamos el cartón (13). Ya podemos aplicarlo al centro de nuestro bloque.
Esta es una técnica diferente para obtener un resultado más original, dando un giro nuevo a un bloque clásico.


¡¡¡DIFERENTE TÉCNICA; MOLINO NUEVO!!!

A DIFFERENT WAY TO DO A WINDMILL: PATCHWORK TUTORIAL.

In this tutorial Les Antònies will not discover you anything new; we just want to share with you a way to make a classic block, following a few different steps.
To make our mill we have chosen 4 10x10cm squares of different fabrics (we leave the scheme and measures) and we have distributed by a large square (1). We have sewn the two squares above and two below (2) obtaining two strips (3) that we united it by the centre (4). Once we have ironing and trimming (if you need) cut a square of a different print or smooth fabric, the same size of the mini-blockretrieved; in our case of 18X18cm (5).
We begin the second part of the process facing the smooth square with the mini-block and sew by the four sides (6). Mark a cross of two diagonals and cut along the lines (7). Open, ironing and we have obtained 4 mini-blockswith dual triangle (8). We distributed forming a mill (9) and follow the procedure to join the pieces: sew the two upper squares and two lower squares between them (10); sew two strips obtained by the centre (11) and after ironing and fit if it is necessary, we already have the block finished.
The centre you can decorate it with a button or, as we have done, with a small circle of fabric: make a ring of cardboard; placed in the centre of a scrap of fabric; we round up this scrap; we sew from behind giving shape and remove carton (13). We can apply it to the middle of our block.
This is a different technique to obtain a result more original, giving a new twist to a classic block.


DIFFERENT TECHNIQUE; NEW MILL!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

UNA MICA DE GEOMETRIA: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En aquest post, Les Antònies, hem volgut jugar amb la geometria. És un bloc molt senzill i molt fàcil de fer, però és molt vistós i si fem una labor sencera queda espectacular.
Comencem el tutorialdonant-vos les mesures: necessitem 4 teles diferents i contrastades de 10cmX10cm i, en una tela llisa que ressalti les estampades, 8 quadrats de 5cmX5cm (1). Us explicarem només com fer un mini-bloc, però els tres restants són exactament igual. Per cada quadrat gran necessitem 2 de petits. Comencem marcant, amb llapis, una diagonal a cada quadrat petit (2). Col·loquem, encarats, els quadrats petits damunt del gran, cada un en una cantonada oposada i cosim per la diagonal que hem dibuixat (3). Tallem per damunt de la costura que hem fet, deixant uns 0,5cm de marge, (4) igual com ho hem dibuixat. Ens ha de quedar com l’esquema (5); ara planxem, obrim i, si cal, igualem (6). Repetim l’operació amb la resta (7).
Amb tots el mini-blocsfets, els distribuïm com podeu veure al dibuix (8). Cosim els dos mini-blocs superiors i els dos inferiors (9) i acabem cosint les dues parts (10). Tenim el bloc acabat (11), però volem donar-li una mica més de vida i hem afegit un quadrat en negre que tindrà la mateixa mesura que el bloc, en el nostre cas de 27cmX27cm (12). Encarem el quadrat damunt del bloc i cosim 4 costures al voltant (13). Amb un llapis dibuixem dues diagonals de punta a punta (14). Tallem per les diagonals, però abans separem les dues teles: només tallem la tela negra (15). Ja podem planxar, obrir i, si cal, igualar retallant el que sobra (16). A part del tutorial, també us afegim el bloc detallat amb mesures, colors i una mostra de les teles que hem fet servir.
Ja sabeu com ens agrada ensenyar-vos com experimentem i, encara que som cosidores inexpertes, compartim amb vosaltres el que aprenem.

JOCS GEOMETRICS PELS BLOCS MÉS DIVERTITS!!!

UN POCO DE GEOMETRÍA: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En este post, Les Antònies, hemos querido jugar con la geometría. Es un bloque muy sencillo y muy fácil de hacer, pero es muy vistoso y si hacemos una labor entera queda espectacular.
Empezamos el tutorial dándoos las medidas: necesitamos 4 telas diferentes y contrastadas de 10cmX10cm y, de una tela lisa que resalte las estampadas, 8 cuadrados de 5cmX5cm (1). Os explicaremos solo como hacer un mini-bloque, pero los tres restantes son exactamente igual. Para cada cuadrado grande necesitamos 2 pequeños. Empezamos marcando, con lápiz, una diagonal en cada cuadrado pequeño (2). Colocamos, encarados, los cuadrados pequeños sobre el grande, cada uno en una esquina opuesta y cosemos por la diagonal que hemos dibujado (3). Cortamos por encima de la costura que hemos hecho, dejando unos 0,5cm de margen, (4) igual como lo hemos dibujado. Nos ha de quedar como en el esquema (5); ahora planchamos, abrimos y, si es necesario, igualamos (6). Repetimos la operación con el resto (7).
Con todos los mini-bloques hechos, los distribuimos como podéis ver en el dibujo (8). Cosemos los dos mini-bloques superiores y los dos inferiores (9) y acabamos cosiendo las dos partes (10). Tenemos el bloqueacabado (11), pero queremos darle un poco más de vida y hemos añadido un cuadrado en negro que tendrá la misma medida que el bloque, en nuestro caso de 27cmX27cm (12). Encaramos el cuadrado sobre el bloque y cosemos 4 costuras alrededor (13). Con un lápiz dibujamos dos diagonales de punta a punta (14). Cortamos por las diagonales, pero antes separamos las dos telas: solo cortaremos la tela negra (15). Ya podemos planchar, abrir y, si es necesario, igualar recortando lo que sobra (16). A parte del tutorial, también os añadimos el bloque detallado con medidas, colores y una muestra de las telas que hemos usado.
Ya sabéis como nos gusta enseñaros como experimentamos y, aunque somos costureras inexpertas, compartimos con vosotr@s lo que aprendemos.


¡¡¡JUEGOS GEOMÉTRICOS PARA LOS BLOQUES MÁS DIVERTIDOS!!!

A BIT OF GEOMETRY: PATCHWORK TUTORIAL.

In this post, Les Antònies, we wanted to play with geometry. Is a very simple and very easy blockto make, but it”s very showy and if we make a whole work is spectacular.
We start the tutorial giving you measurements: need 4 different and contrasting fabrics 10cmX10cm and in smooth fabric that highlight the stamped, 8 squares of 5cmX5cm (1). We will tell you just how to do one mini-block, but the remaining three are exactly the same. For each big square need 2 small. We started scoring, with pencil, a diagonal to each small square (2). Place, facing the small squares on the large, each one on an opposite corner and sew the diagonal that we have drawn (3). Cut above the seam that we have done, leaving a 0, 5 cm margin, (4) the same as we have drawn. It should be like the scheme (5); now ironing, open and, if necessary, trimming it (6). Repeat the operation with the rest (7).
With all the mini-blocks done, distribute as you can see in the drawing (8). Sew the two upper mini-blocks and the two below (9) and we finished sewing the two parts (10). We have the block finish (11), but we want to give it a little bit more life and we”ve added a black square that will be the same size as the block, in our case of 27cmX27cm (12). Face the square above the block and sew 4 seams around (13). With a pencil draw two diagonals from tip to tip (14). Cut to the diagonals, but before we separate the two fabrics: just cut the black fabric (15). We can iron, open and, if necessary, keep up with cutting the excess (16). Part of the tutorial, we will also add the detailed block with measurements, colours and a sample of the fabrics that we have used.
You know how we like to show you how we experience, and although we are inexperienced seamstresses, share with you what we learn.

GEOMETRIC GAMES FOR MORE FUN BLOCKS!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Sellos con corazón – Tutorial


Sellos de Goma by uVe (Colaboración On the cutting floor)


Para carvar mis propios sellos de goma utilizo:

· Kit de gubias para carvar.
· Lápiz o rotulador
· Bloque de goma para carvar.
· Cuter.
· Tintas de colores.

Lo primero es hacer un borrador con la idea que tengo en mente hasta que elijo el dibujo que más me gusta.


Si no eres un experto hay que tener en cuenta la dificultad, hay dibujos muy bonitos, pero muy difíciles también para hacerlos. Para principiantes recomiendo siluetas fáciles.

Hay dos tipos de sellos: En positivo y en negativo. En este post os enseñaré los dos.
Podemos hacer dos tipos de sellos: En positivo y negativo, os pongo un ejemplo visual que os será más fácil de entender:

Ejemplo de sello en positivo:

Se imprime sólo la silueta, lo que dejamos sin carvar es el dibujo que hemos hecho.

Y los sellos en negativo:

Este tipo de sellos es a la inversa, sólo carvamos el dibujo y se imprime todo excepto la silueta, letras o dibujo.

Cuál es más fácil? Por lo general en negativo mucho más fácil y rápido de carvar.

Una vez elegido el dibujo, lo dibujo en la goma. Esta vez lo he hecho directamente a la goma. También podemos calcarlo con papel de calcar.


Preparo la goma:

Perfilo:
Cuando lo tengo dibujado, perfilo todo el contorno de la silueta con la gubia más fina.

Técnica: Para las líneas curvas no levanto la gubia, sino que giro la goma y la mano la dejo firme.Zonas amplias sin detalles:
Para las zonas amplias que no queremos que se impriman utilizaremos la gubia redondeada

Y quitaremos toda la goma que nos sobra, alrededor y huecos grandes.
Cuando acabo de quitar toda la goma sobrante, hago una prueba de estampación para ver los defectos. Para hacerlo utilizo un tampón de tinta de sellos normal. Impregno el sello de tinta y hago la prueba sobre papelPara acabar, con el punzón quito desperfectos y con el cutter la goma sobrante de los laterales y listo! Sello acabado.
Una vez acabado he añadido unos detalles a los corazones de alrededor.No paréis de estampar y de imaginar…

Hago sello personalizados, si alguien está interesado me puede enviar un e-mail a: uve@hotmail.es o contactar a través de mis redes sociales. Más información en www.uvedeveronica.blogspot.com


Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINET A LA JAPONESA.

En aquest post, Les Antònies farem un exercici d’aprofitament total i us compensarem de la complexitat del post anterior. En realitat podria ser la segona part.
Si mireu l’anterior tutorial de patchwork, veureu que ens varen sobrar quatre quadrats amb triangle, de tres triangles cada un (1). Donant moltes voltes, hem aconseguit un blocque ens agrada molt: un molinetdoble (2).
Hem cosit els quatre quadrats i, com ens quedava una mica ensopit, hem afegit quatre tires al voltant, per donar-li un toc de contrast. Per fer això, hem retallat dues tires en color marró, conservant l’esperit japonès del disseny, de 3’5cm d’ample; la llargada ha de ser la mateixa del mini-bloc(3). Cosim les tires, una a dalt, l’altre a baix (4) i afegim les tires laterals de la mateixa amplada: 3’5cm; però, en aquest cas, a la llargada hem d’afegir les dues tires cosides anteriorment (5). Les cosim (6) i ja tenim el nou bloc fet.
Podeu utilitzar aquest bloccom a complement del de la setmana passada, però també pot ser un bloc únic i fer amb ell qualsevol treball que vulgueu.
Esperem que la idea us hagi fet servei i que també us hagi agradat com a nosaltres.

EL VENT BUFA I FA GIRAR EL MOLINET JAPONÈS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINILLO A LA JAPONESA.

En este post, Les Antònies haremos un ejercicio de aprovechamiento total y os compensaremos de la complejidad del post anterior. En realidad podría ser la segunda parte.
Si miráis el tutorial de patchwork anterior, veréis que nos sobraron cuatro cuadrados con triángulo, de tres triángulos cada uno (1). Dando muchas vueltas, hemos conseguido un bloque que nos gusta mucho: un molinillo doble (2).
Hemos cosido los cuatro cuadrados y, como nos quedaba un poco soso, hemos añadido cuatro tiras alrededor, para darle un toque de contraste. Para hacer esto, hemos recortado dos tiras en color marrón, conservando el espíritu japonés del diseño, de 3’5cm de ancho; el largo ha de ser el mismo del mini-bloque (3). Cosemos las tiras, una arriba, la otra abajo (4) y añadimos las tiras laterales del mismo ancho: 3’5cm; pero, en este caso, al largo hemos de añadir las dos tiras cosidas anteriormente (5). Las cosemos (6) y ya tenemos el nuevo bloque hecho.
Podéis usar este bloque como complemento del de la semana pasada, pero también puede ser un bloqueúnico y hacer con el cualquier trabajo que queráis.
Esperamos que la idea os haya servido y que también os haya gustado como a nosotras.


¡¡¡EL VIENTO SOPLA Y HACE GIRAR EL MOLINILLO JAPONÉS!!!

PATCHWORK TUTORIAL: JAPANESE PINWHEEL.

In this post, Les Antònies will do an exercise in total improvement and we will give back to the complexity of the previous post. This actually can be the second part.
If you look the previous patchwork tutorial, you will see that overran four square with triangle, three triangles each (1). Giving many laps, we’ve got a block that we like a lot: a double pinwheel (2).
We have sewn the four squares and, as it had a little boring, we have added four strips around, to give a touch of contrast. To do this, we cut out two strips in brown, preserving the spirit of japanesedesign, 3’5cm wide; the length must be the same of the mini-block (3). Sew the strips, one above, the other below (4) and add lateral strips of the same width: 3’5cm; but, in this case, to the length we have to add the two strips sewn previously (5). Sewing (6) and we already have the new block.
You can use this block as a complement of the last week, but it can also be a uniqueblock and do with it whatever you want.
We hope that the idea we’ve done and that you enjoyed it as us.


THE WIND BLOWS AND SPINS THE JAPANESE PINWHEEL!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

MANTA PEL SOFÀ: TUTORIAL PATCHWORK.

Com ja sabeu, la mama de Les Antònies també fa patchwork, però de la manera més tradicional: ho cus a mà; fins i tot l’encoixinat. Avui us volem presentar una manta pel sofà que va fer aquest estiu, amb molta paciència.
Nosaltres us deixem el patróen escala, amb totes les mesures i una orientació de com s’han de distribuir els retalls de tela per color. No us fem un tutorial com en els altres casos, perquè la tècnica que s’ha fet servir és la de retallar peça a peça. En l’esquema veureu que algunes peces tenen la mateixa mesura; en aquest cas només cal fer-se la plantilla d’una.
Les passes a seguir són les següents: fer les plantilles en cartró o plàstic gruixut de les peces i fer-les servir de patró per tallar les peces, tenint en compte de deixar 0’5cm o 1cm de vora a tot el voltant. Una vegada tallades, muntar el “trencaclosques” i anar cosint, fins tenir tot el bloc fet.
Com veieu a les fotos, entre bloc i bloc s’han afegit tires per formar la manta. Evidentment aquest és un treball per nivell avançat, així que qui s’atreveixi, endavant.
Què us sembla? En sap o no la mama de Les Antònies de cosir? Esperem que us hagi agradat i que el patró, a les expertes en quilting, us sigui útil.

BEN ABRIGADETS, AL SOFÀ, LES TARDES DAVANT DE LA TELE!!!

MANTA PARA EL SOFÁ: TUTORIAL PATCHWORK.

Como ya sabéis, la mamá de Les Antònies también hace patchwork, pero de la manera más tradicional: lo cose a mano; incluso el guateado. Hoy os queremos presentar una manta para el sofá que hizo este verano, con mucha paciencia.
Nosotras os dejamos el patrón en escala, con todas las medidas reales y una orientación de como se han de distribuir los retales de tela por color. No hacemos un tutorialcomo en los otros posts, porqué la técnica que se ha usado es la de recortar pieza a pieza. En el esquema veréis que algunas piezas tienen la misma medida; en este caso solo se hace la plantilla de una.
Los pasos a seguir son los siguientes: hacer las plantillas en cartón o plástico grueso de las piezas y usarlas de patrón para cortar las piezas, teniendo en cuenta de dejar 0’5cm o 1cm de margen alrededor. Una vez cortadas, montar el “rompecabezas” e ir cosiendo, hasta tener todo el bloque hecho.
Como veis en las fotos, entre bloque y bloque se han añadido tiras para formar la manta. Evidentemente este es un trabajo para nivel avanzado, así que quien se atreva, adelante.
¿Qué os parece? ¿Sabe o no la mamá de Les Antònies coser? Esperamos que os haya gustado y que el patrón, a les expertas en quilting, os sea útil.
¡¡¡BIEN ABRIGADITOS, EN EL SOFÁ, LAS TARDES DELANTE DE LA TELE!!!

BLANKET FOR THE COUCH: TUTORIAL PATCHWORK.

As you already know, the mum of Les Antònies also makes patchwork, but in the more traditional way: she hand-sews; even the padding. Today we want to introduce a blanket for the couch that she made this summer, with a lot of patience.
We leave the scale pattern, with all the measures and guidance of how to distribute the scraps of fabric by colour. We don’t do a tutorial as well as in other cases, because the technique that has been used is to trim piece by piece. In the diagram you’ll see that some pieces have the same measure; in this case you only need to make one template.
The next steps are the following: do the templates on cardboard or thick plastic and make them serve as a pattern to cut the pieces, remember leaving 0’5cm or 1cm edge all over the piece. Once cut, riding the “puzzle” and go sewing, to have the whole block.
As you can see in the photos, between block and block have been added strips to form the blanket. Obviously this is a job for advanced level, so that those who dare go ahead.
What do you think? Do you think if know or not Les Antònies mom sew? We hope you enjoyed it and the pattern, to the experts in quilting, you will find it useful.


WELL COZY, ON THE COUCH, THE EVENINGS IN FRONT OF THE TELLY!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

patchwork: tutorial funda de cojín

El tutorial que us presentem avui combina el bloc de patchwork i com fer la funda per un coixí.
Ens venia molt de gust aplicar la idea d’aquest bloc i estrenar com cal la nostra nova màquina de cosir, donant-vos un bon recurs per enriquir qualsevol treball de costura que feu.
Comencem. Per fer la nostra versió d’aquest crazy quilt, que no és gaire gran, només necessitem 4 quadrats de tela de 20X20 cm. Els hem nomenat A, B, C, y D, perquè ens cal tenir una guia (1) per treballar molt més còmodament. Com veureu el truc està en el tall i en la combinació.
El següent pas és el més important, pareu atenció. Si teniu tallador, amb els 4 retalls de tela junts, verticalment, feu un tall esbiaixat (2) i sense separar les teles, horitzontalment, feu un altre tall, també esbiaixat (3). Si ho heu de fer amb tisores, podeu marcar amb un guix o un llapis el tall, però fent-lo igual a cada retall de tela. És molt important que quedin iguals (4).
A continuació fem el muntatge. S’han de fer 4 quadrats combinant les 4 teles. Per això necessitàvem posar les lletres; seguint l’esquema que us donem (5), formeu els 4 mini blocs que són la base del nostre crazy quilt. Ara hem de cosir cada mini bloc per separat com sempre fem: primer els quadrats superiors, després els inferiors i acabem unint els dos grups (6).
Amb els 4 mini blocsja cosits, disposem la composició (7) i passem a cosir (8): Els dos superiors (9), els dos inferiors (10) i els dos grups (11). Bloc acabat (12).
Ara ja si que comencem la funda de coixí. Per fer la tapa superior necessitem el nostre bloc, buata i folre en una altra tela (13). La buata i el folre han de ser una mica més grans que el bloc, perquè ens serà més fàcil treballar i ja retallarem el que ens sobri. Fixem les tres capes amb agulles o imperdibles en l’ordre que us donem a dalt (14). Per unir les tres capes podríem haver optat per fer repunts simples, però aprofitant les opcions de la nova màquina de cosir, hem utilitzat de diferents en un color contrastat per donar-li un toc ornamental. Heu de resseguir totes les costures (15). Com ara ja estan les tres capes ben unides, podeu retallar l’excés (16).
La tapa del darrere la farem en dues parts per poder ficar el coixí dintre. Encara que una és més llarga que l’altra les dues han de ser més grans que la meitat de la tapa superior. També els hem posat nom: la E fa 38X22cm + 5cm de vora (17) i la F 38X20cm + 5cm de vora (18). Cosim la vora de E amb dos repunts ornamentals (19) i fem el mateix amb la F (20).
Ja tenim les dues tapes preparades. Encarem amb la tapa superior i cosim un a la part superior i l’altre a l’inferior (21). Per cosir els laterals ens hem de fixar bé en l’ordre: hem de posar F (curta) sobre E (llarga), cosim els laterals (22) i quan girem el coixí (23) ens queda E (llarga) damunt de F (curta).
La nostra funda de coixí ja està feta: Crazy Quilt al davant (24) i darrere amb repunts ornamentals (25). Ara només cal que busquem el coixíque encaixi i la lluïm damunt del llit o en qualsevol butaca.
CRAZY QUILT ORNAMENTAL!!!
 
PATCHWORK: TUTORIAL FUNDA DE COJIN CRAZY QUILT.
 
El tutorial que os presentamos hoy combina el bloque de patchwork y como hacer la funda para un cojín.
Nos apetecía mucho aplicar la idea de este bloque y estrenar como es debido nuestra nueva máquina de coser, dándoos un buen recurso para enriquecer cualquier trabajo de costura que hagáis.
Empezamos. Para hacer nuestra versión de este crazy quilt, que no es muy grande, sólo necesitamos 4 cuadrados de tela de 20X20 cm. Los hemos nombrado A, B, C, y D, porque necesitaremos una guía (1) para trabajar mucho más cómodamente. Cómo veréis el truco está en el corte y en la combinación.
El siguiente paso es lo más importante, parad atención. Si tenéis cortador, con los 4 retales de tela juntos, verticalmente, hacéis un corte sesgado (2) y sin separar las telas, horizontalmente, hacéis otro corte, también sesgado (3). Si lo tenéis que hacer con tijeras, podéis marcar con una tiza o un lápiz el corte, pero haciéndolo igual en cada retal de tela. Es muy importante que queden iguales (4).
A continuación hacemos el montaje. Se tienen que hacer 4 cuadrados combinando las 4 telas. Por eso necesitábamos poner las letras; siguiendo el esquema que os damos (5), formáis los 4 mini bloques que son la base de nuestro crazy quilt. Ahora tenemos que coser cada mini bloquepor separado como siempre hacemos: primero los cuadrados superiores, después los inferiores y acabamos uniendo los dos grupos (6).
Con los 4 mini bloques ya cosidos, disponemos la composición (7) y pasamos a coser (8): Los dos superiores (9), los dos inferiores (10) y los dos grupos (11). Bloqueacabado (12).
Ahora ya sí que empezamos la funda de cojín. Para hacer la tapa superior necesitamos nuestro bloque, guata y forro en otra tela (13). La guata y el forro tienen que ser algo más grandes que el bloque, porque nos será más fácil trabajar y ya recortaremos lo que nos sobre. Fijamos las tres capas con alfileres o imperdibles en el orden que os damos arriba (14). Para unir las tres capas podríamos haber optado para hacer pespuntes simples, pero aprovechando las opciones de la nueva máquina de coser, hemos utilizado diferentes en un color contrastado para darle un toque ornamental. Tenéis que reseguir todas las costuras (15). Como ya están las tres capas bien unidas, podéis recortar el exceso (16).
La tapa trasera la haremos en dos partes para poder meter el cojíndentro. Aunque una es más larga que la otra las dos tienen que ser más grandes que la mitad de la tapa superior. También les hemos puesto nombre: la E hace 38X22cm + 5cm de dobladillo (17) y la F 38X20cm + 5cm de dobladillo (18). Cosemos el borde de E con dos pespuntes ornamentales (19) y hacemos lo mismo con la F (20).
Ya tenemos las dos tapas preparadas. Encaramos con la tapa superior y cosemos una en la parte superior y la otra en la inferior (21). Para coser los laterales nos tenemos que fijar bien en el orden: tenemos que poner F (corta) sobre E (larga), cosemos los laterales (22) y cuando giramos el cojín (23) nos queda E (larga) encima de F (corta).
La nuestra funda de cojín ya está hecha: Crazy Quilt delante (24) y detrás con pespuntes ornamentales (25). Ahora sólo hace falta que busquemos el cojín que encaje y la lucimos encima de la cama o en cualquier butaca.

 

¡¡¡CRAZY QUILT ORNAMENTAL!!!
 
PATCHWORK: CRAZY QUILT PILLOWCASE TUTORIAL.
 
The tutorial that we are presenting today combines the patchwork block and how to make the cover for a pillow.
We feel like gladly apply the idea of this block and released as our new sewing machine, giving you a good resource to enrich any sewing work that you do.
Let’s go. To make our version of this crazy quilt, which is not too big, we just need 4 squares of cloth 20 x 20 cm. We have named A, B, C, and D, because we need to have a guide (1) to work more comfortably. As you will see the trick is on the cut and in the combination.
The next step is the most important, pay attention. If you have fabric cutter, with the 4 scraps of cloth together, vertically, cut biased (2) and without separate canvases, horizontally, make another cut, also biased (3). If you need to do with scissors, you can mark with a chalk or a pencil edge, but making it equal to each fabric scrap. It is very important that they are equal (4).
Then we do the assembly. You have to make 4 squares by combining the 4 fabrics. That is why we needed to put the letters; following the scheme that we get you (5), make the 4 mini blocks that are the basis of our crazy quilt. Now we need to sew each mini block separately as always do: first the squares over, then lower and just joining the two groups (6).
With 4 mini blocks already sewn, we have the composition (7) and move on to sew (8): the two higher (9), two less than (10) and the two groups (11). We’ve finished the block (12).
Now we started the pillowcase. To make the upper lid need our block, quilted padding and lining in another canvas (13). The quilted padding and the lining should be a bit bigger than the block, because it will be easier to work and already cut what it’s sober. Secure the three layers with needles or pins in the order that we give above (14). To join the three layers could have opted to make simple backstitches, but taking advantage of the options of the new sewing machine, we’ve used different in a contrasting colour to give it a touch of ornamentation. You must follow all the seams (15). As the three layers are already well united, you can trim the excess (16).
The rear cover will be in two parts in order to get the pillow inside. Although one is longer than the other, the two of them must be larger than half of the upper lid. Also we put name: E does 38X22cm + 5 cm of rim (17) and F 38X20cm + 5 cm of rim (18). Sew the edge of E with two ornamental backstitches (19) and do the same with F (20).
We already have the two covers prepared. Face with the upper lid and sew one on top and the other at the bottom (21). To sew the sides we have to fix in the order: we need to put F (short) on E (long), sew the sides (22) and when we turn the pillow (23) we have E (long) on F (short).
Our pillowcase is already done: Crazy Quilt in front (24) and behind with ornamental backstitches (25). Now you just need to look for the pillow to fit and show it on the bed or in any chair.

 

ORNAMENTAL CRAZY QUILT!!!
 
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial patchwork: de 16 cuadrados a 2 bloquest (2ª PART).

Com us vàrem dir al post de la setmana passada, avui acabarem amb el tutorial.
Ens vàrem quedar amb un dels dos blocs acabat: el format pels triangles A i B.
Recapitulem. Teníem els 16 quadrats cosits i ja havíem fet el tall en aspa, obtenint 4 triangles: A, B, C i D (1). Ara treballarem amb els triangles C i D; els oposarem (2) i els cosirem formant el bloc, unint pel mig (3). Ja tenim el bloc fet (4). El col·loquem bé (5) per tallar en tela llisa o en contrast un quadrat de la mateixa mesura i encarar-la amb el bloc (6). Unim tot amb quatre costures al voltant (7). Una vegada està tot cosit, amb un llapis, marquem una creu en forma d’aspa (8), amb els dits separem les dues capes (9) i tallem la capa llisa seguint les marques que hem fet amb llapis (10). Ja podem obrir i planxar (11), donant per acabat el bloc (12).
Ja veieu que el procés ha sigut igual a l’anterior. La veritat és que es poden fer altres variacions com, per exemple, envoltar el bloc amb tires en comptes d’emmarcar-lo i deixar-lo recte (13), però amb la nostra opció, hem aconseguit dues tapes per coixins o, si en feu uns quants més seguint aquesta tècnica, podeu fer-vos una manta o una vànova que combini rombes llisos i rombes de patchwork(14).
L’important: hem après una nova manera d’aprofitar els retalls.

 

L’ESÈNCIA DEL PATCHWORK ÉS RECICLAR!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: DE 16 CUADRADOS A 2 BLOQUES (2ª PARTE).
 
Como os dijimos en el post de la semana pasada, hoy acabaremos con el tutorial.
Nos quedamos con uno de los dos bloques acabado: el formado por los triángulos A y B.
Recapitulemos. Teníamos los 16 cuadrados cosidos y ya habíamos hecho el corte en aspa, obteniendo 4 triángulos: A, B, C y D (1). Ahora trabajaremos con los triángulos C y D; los opondremos (2) y los coseremos formando el bloque, uniendo por el centro (3). Ya tenemos el bloque hecho (4). Lo colocamos bien (5) para cortar en tela lisa o en contraste un cuadrado de la misma medida y encararlo con el bloque (6). Unimos todo con cuatro costuras alrededor (7). Una vez está todo cosido, con un lápiz, marcamos una cruz en forma de aspa (8), con los dedos separamos las dos capas (9) y cortamos la capa lisa siguiendo las marcas que hemos hecho con lápiz (10). Ya podemos abrir y planchar (11), dando por acabado el bloque (12).
Ya veis que el proceso ha sido igual al anterior. La verdad es que se pueden hacer otras variaciones como, por ejemplo, rodear el bloque con tiras en vez de enmarcarlo y dejarlo recto (13), pero con nuestra opción, hemos conseguido dos tapas para cojines o, si hacéis unos cuantos más siguiendo esta técnica, podéis hacer una manta o una colcha que combine rombos lisos y rombos de patchwork (14).
Lo importante: hemos aprendido una nueva manera de aprovechar los retales.

 

 
¡¡¡LA ESENCIA DEL PATCHWORK ES RECICLAR!!!
 
TUTORIAL: PATCHWORK OF 16 SQUARES IN 2 BLOCKS (2nd PART).
 
As we said in the post last week, today we will finish with the tutorial.
We stayed with one of the two blocks are done: the formed by triangles A and B.
Let’s recap. We had 16 sewn squares and we had already made the cut in X, obtaining 4 triangles: A, B, C and D (1). We will now work with the triangles (C) and (D); opposed those (2) and sewing them forming the block, joining by the centre (3). We have made block (4). Place it well (5) for smooth fabric or contrast cut a squareof the same size and face it with the block (6). We combine everything with four seams around (7). Once is all sewn with a pencil, mark a cross in X (8), with the fingers we separate the two layers (9) and cut the smooth coating according to the brands that we have done with pencil (10). And now we can open and iron it (11), thus finish the block (12).
As you can see that the process has been equal to the previous post. The truth is that you can do other variations such as, for example, go around the blockwith strips instead of framing it and leave it straight (13), but with our choice, we’ve got two tops to pillows, or if you make a few more following this technique, you can create a blanket or a quilt that combines sleek and patchwork diamonds (14).
The important thing: we have learned a new way to take advantage of the scraps.
 
THE ESSENCE OF THE PATCHWORK IS RECYCLING IT!!!
 

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: DOS BLOCS I UNA MICA DE MÀGIA.


El tutoriald’avui és molt més fàcil i ràpid que l’anterior i a més podem tenir dos blocs diferents.
Les mides i quantitats les teniu al esquema. Com podeu veure treballem amb tires de 4 cm d’ampla encara que el llarg varia. Només utilitzem un quadrat de 12X12cm que ens serveix de peça central i base del nostre bloc inicial.
Comencem pel quadrat i les dues primeres tires de 4X12cm (1). Les col·loquem de manera que quedin una a la banda oposada de l’altra i les cosim (2). En els dos costats que ens queden sense emmarcar posem dues tires de 4X18cm (3). Han d’abraçar el quadrat i les dues tires anteriors, d’aquí que siguin 6 cm més llargues. Si voleu tenir més seguretat, podeu fer les tires una mica més llargues i una vegada cosides (4) retallar per on sobresurti. Continuem fent la mateixa operació amb les següents tires de 4X18cm (5); les cosim (6) i acabem amb les tires més llargues: 4X25cm (7); una vegada cosides (8) ja tenim el primer blocacabat (9). (BLOC 1)
Podem quedar-nos amb aquest bloc que és molt bonic i fer treballs esplèndids, però, i ara ve la part de la màgia, podem transformar-lo i convertir-lo en un bloc amb una creu al centre.
Una vegada planxat, el tallem en 4 parts fent creu (10). Les separem (11) i les distribuïm com veieu en el esquema (12). Fixeu-vos en que ha de fer una creu del mateix color al mig. Cosim primer de dos en dos (13) i acabem cosint els dos grups (14). Ja tenim el BLOC 2.
Podeu combinar els dos blocso només treballar amb un tipus cada vegada. És igual com ho feu ja que el resultat serà genial.


D’UN A DOS AMB UN PARELL DE TALLS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: DOS BLOQUES Y UN POCO DE MAGIA.

El tutorial de hoy es mucho más fácil y rápido que el anterior y además podemos tener dos bloques diferentes.
Las medidas y cantidades las tenéis en el esquema. Como podéis ver trabajamos con tiras de 4cm de ancho aunque el largo varía. Solo utilizamos un cuadrado de 12X12cm que nos sirve de pieza central y base de nuestro bloque inicial.
Empezamos con el cuadrado y las dos primeras tiras de 4X12cm (1). Las colocamos de manera que queden una en el lado opuesto de la otra y las cosemos (2). En los dos lados que nos quedan sin enmarcar ponemos dos tiras de 4X18cm (3). Han de abrazar el cuadrado y las dos tiras anteriores, por esto son 6cm más largas. Si queréis tener más seguridad, podéis hacer las tiras una poco más largas y una vez cosidas (4) recortar lo que sobre. Continuamos realizando la misma operación con las siguientes tiras de 4X18cm (5); las cosemos (6) y acabamos con las tiras más largas: 4X25cm (7); una vez cosidas (8) ya tenemos el primer bloque acabado (9). (BLOQUE 1)
Podemos quedarnos con este bloque que es muy bonito y hacer trabajos esplendidos, pero, y ahora viene la parte de la magia, podemos transformarlo y convertirlo en un bloquecon una cruz central.
Una vez planchado, lo cortamos en 4 partes haciendo una cruz (10). Las separamos (11) y las distribuimos como veis en el esquema (12). Fijaros en que ha de formarse una cruz del mismo color en el centro. Cosemos primero de dos en dos (13) y acabamos cosiendo los dos grupos (14). Ya tenemos el BLOQUE 2.
Podéis combinar los dos bloques o solo trabajar con un tipo cada vez. Da lo mismo como lo hagáis ya que el resultado será genial.


¡¡¡DE UNO A DOS CON UN PAR DE CORTES!!!

PATCHWORK TUTORIAL: TWO BLOCKS AND A BIT OF MAGIC.

The tutorial today is much easier and faster than the previous one and we can have two different blocks.
You have the sizes and quantities on the schema. As you can see we work with strips 4 cm wide though the length varies. Only use a 12X12cm square that serves as a centrepiece and foundation of our initial block.
We started with the square and the first two strips of 4X12cm (1). We put them so there is one on the opposite side of the other and sew them (2). On the two sides that remain without framing we put two strips of 4X18cm (3). They must embrace the square and the two previous strips, why are 6 cm long. If you want to have more security, you can make the strips a little longer and once stitched (4) trim what above. We continue performing the same operation with the following strips of 4X18cm (5); sew them (6) and ended up with the longer strips: (7) 4X25cm; Once sewn (8) already have the first finished block (9). (BLOCK 1)
We can keep this block which is very nice and make splendid works, but, and now comes the magic part, we can transform it and turn it into a block with a central cross.
Once pressed, cut it into 4 parts making a cross(10). Separate them (11) and distribute them as you can see in the diagram (12). Look at that it must form a crossof the same colour in the centre. We first sew two (13) and just sewing the two groups (14). We have the BLOCK 2.
You can combine the two blocks or just work with only a type. It gives the same as you do that the result will be great.


ONE TO TWO WITH A COUPLE OF HACKS!!!

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÀGONS.


El bloc d’aquesta setmana, després de donar-li moltes voltes, és el format per quatre octàgons. Hem aprofitat retalls, per això no us donarem mides exactes, més que res, per què pugueu adaptar la idea als vostres materials.
Com us dèiem més amunt, amb els retalls que teníem hem tallat 4 tires de diferents colors de 4cm d’ampla per 12cm de llarg (més o menys). Ho hem fet 4 vegades per poder tenir 4 quadrats (1). Quan ja tenim distribuïts els colors, comencem a cosir: encarem dues tires i cosim per un costat (2), afegim la tercera (3) i acabem amb la quarta (4). Planxem les costures i retallem el que ens sobra (5) per que els quatre costats tinguin la mateixa mida, procurant que els colors quedin equilibrats.
Ja tenim la primera part. Reservem els quadrats de tires i amb tela diferent i en contrast tallem 4 quadrats de 10X10cm. Nosaltres hem fet servir dos colors diferents i hem fet 2 quadrats de cada color. Aquests quadrats els hem tallat en 4 quadradets de 5x5cm (6). És a dir, 16 quadrats de 5x5cm, 8 de cada color.
Formem els octògons. Encarem quatre quadrats de 5x5cm en elquadrat de tires. Posem un en cada cantonada. Si els fem de colors diferents, com nosaltres, els disposem oposats, com en el dibuix. Cosim pel mig, fent diagonal, els quadrats petits (7) i (8); sobretot fixeu-vos en la direcció de la costura. Tallem les puntes, deixant 0,5cm de marge des de la costura (9). S’ha de tallar també la cantonada del quadrat de tires (10).
Quan hem fet l’operació amb els quatre quadrats, comencem a obrir (11) i a planxar. El resultat és el que es veu al dibuix (12).
Muntem el bloc seguint l’esquema. Per un misteri encara per esbrinar, al centre del nostre bloc, s’ha format el que s’anomena sobre. Com podeu veure, tres cantonades són del mateix color i una és diferent i fa l’efecte d’un sobre obert (13). Com sempre comencem cosint dos quadrats i dos quadrats (14) i acabem unint les dues tires obtingudes (15) per formar el bloc.
Esperem que aquest experiment us agradi i que us serveixi per aplicar aquest truc en altres treballs que feu.IMITEM L’ARC DE SANT MARTI AMB ELS NOSTRES RETALLS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÁGONOS.

El bloque de esta semana, después de darle muchas vueltas, es el formado por cuatro octágonos. Hemos aprovechado retales, por esto no os daremos las medidas exactas, más que nada, para qué podáis adaptar la idea a vuestros materiales.
Como os decíamos más arriba, con los retales que teníamos hemos cortado 4 tiras de diferentes colores de 4cm de ancho por 12cm de largo (más o menos). Lo hemos repetido 4 veces para poder tener 4 cuadrados (1). Cuando ya tenemos distribuidos los colores, empezamos a coser: encaramos dos tiras y cosemos por un lado (2), añadimos la tercera (3) y acabamos con la cuarta (4). Planchamos las costuras y recortamos lo que sobra (5) para que los cuatro lados tengan la misma medida, procurando que los colores queden equilibrados.
Ya tenemos la primera parte. Reservamos los cuadrados de tiras y con tela diferente y en contraste cortamos 4 cuadrados de 10X10cm. Nosotr@s hemos usado dos colores diferentes y hemos hecho 2 cuadrados de cada color. Estos cuadrados los hemos cortado en 4 cuadraditos de 5x5cm (6). Es decir, 16 cuadrados de 5x5cm, 8 de cada color.
Formemos los octógonos. Encaramos cuatro cuadrados de 5x5cm en el cuadrado de tiras. Ponemos uno en cada esquina. Si los hacemos de colores diferentes, como nosotr@s, los disponemos opuestos, como en el dibujo. Cosemos por el medio, en diagonal, los cuadrados pequeños (7) y (8); sobretodo fijaos en la dirección de la costura. Cortamos las puntas, dejando 0,5cm de margen desde la costura (9). Se ha de cortar también la esquina del cuadrado de tiras (10).
Cuando hemos repetido la operación con los cuatro cuadrados, empezamos a abrir (11) y a planchar. El resultado es el que veis en el dibujo (12).
Montamos el bloque siguiendo el esquema. Por un misterio inexplicable, en el centro de nuestro bloque, se ha formado lo que se llama sobre. Como podéis ver, tres esquinas son del mismo color y una es diferente y parece un sobre abierto (13). Como siempre empezamos cosiendo dos cuadrados y dos cuadrados (14) y acabamos uniendo las dos tiras obtenidas (15) para formar el bloque.
Esperamos que este experimento os guste y que os sirva para aplicar este truco en otros trabajos que hagáis.¡¡¡IMITEMOS EL ARCO IRIS CON NUESTROS RETALES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: OCTAGONS.

The blockof this week, after giving many laps, is formed by four octagons. We have taken scraps; therefore we will not give you accurate measurements, more than anything, because you can adapt the idea to your materials.
As we mentioned above, with the scraps that we had we cut 4 strips of different coloursof 4 cm width 12 cm long (more or less). We have repeated it 4 times to get 4 squares (1). When we have already distributed colours, started to sew: we face two strips and we hand sew (2), add the third (3) and ended up with the fourth (4). We iron the seams and cut that surplus (5) so that all sides have the same measure, ensuring that colours are balanced.
We already have the first part. We reserve strips squares and with different fabric and in contrast cut 4 squares of 10X10cm. We have used two different colours and we made 2 squares of each colour. We cut these squares into 4 squares of 5x5cm (6). That is, 16 square 5x5cm, 8 of each colour.
We make the octagons. We face four-square on the strips square 5x5cm. We put one in each corner. If we make them different colours, like us, we have them opposites, as in the drawing. Sew down the middle, on the diagonal, the small squares (7) and (8); above all look at the sewing direction. Cut the ends, leaving 0, 5 cm margin from sewing (9). It has also cut the corner of the square strips (10).
When we repeated the operation with four squares, begin to open (11) and ironing. The result is that you see in the drawing (12).
Assemble the block like the diagram. By an inexplicable mystery, in the centre of our block, has formed what is called envelope. As you can see, three corners are the same colour and one is different and looks like an open envelope (13). As always we start sewing two squares and two squares (14) and just joining the two obtained strips (15) to form the block.
We hope that you enjoy this experiment and you like to apply this trick in other work that you do.

WE IMITATE THE RAINBOW WITH OUR SCRAPS!!!

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINET ENMARCAT.

El post d’aquesta setmana és una continuació de l’anterior tutorial. Ja veureu com us agrada, és molt fàcil i queda molt espectacular.
No us donarem mides perquè, com ja us varem avançar, aprofitarem els quatre quadrats amb triangle que ens van sobrar de la setmana passada. Formarem el clàssic molinet, molt colorit, ja que cada quadrat és d’un color diferent. Els disposarem com us mostrem a l’esquema (1).
A continuació cosim, primer els dos quadrats de dalt i els dos quadrats d’abaix (2) i, seguidament, cosim els dos grups de dos (3) formant el molinet. Fixeu-vos que quedi com el patró!!!
Amb al mini-bloc cosit, retallem el que s’hagi de retallar si no ens a quedat prou quadrat i amb aquesta mida tallem un quadrat amb una altra tela. Nosaltres ens hem decantat per un disseny llis en contrast amb elmini-bloc.
Encarem el mini-bloc amb el quadrat llis (4). Els unim cosint quatre costures al voltant (5).
Ara, com sempre, ve la màgia: a la tela llisa dibuixem dues diagonals amb un llapis (6) i amb els dits, delicadament, aixequem les dues teles separant els dos quadrats (7). Així separades, amb unes tisores, tallem per les diagonals dibuixades (8); NOMÉS LA TELA LLISA!!!!. Obrim els quatre triangles (9) i ja tenim el nostre bloc. Només queda planxar i acabar de retallar les cosetes que ens sobrin.
Com podeu veure és més llarg explicar-ho que fer-ho. Un suggeriment: si voleu fer un altre marc més, només cal que talleu un altre quadrat de la mida del bloc obtingut i feu la mateixa operació…les vegades que vulgueu.
Gaudiu dels retalls i deixeu-vos inspirar per les teles.ELS MOLINETS ENS REFRESQUEN L’ESTIU!!!

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINILLO ENMARCADO.

El post de esta semana es una continuación del anterior tutorial. Ya veréis como os gusta, es muy fácil y queda muy espectacular.
No os daremos medidas porqué, como ya os avanzamos, aprovecharemos los cuatro cuadrados con triángulo que nos sobraron de la semana pasada. Formaremos el clásico molinillo, muy colorido, ya que cada cuadrado es de un color diferente. Los dispondremos como os mostramos en el esquema (1).
A continuación cosemos, primero los dos cuadrados de arriba y los dos cuadrados de abajo (2) y, seguidamente, cosemos los dos grupos de dos (3) formando el molinillo. ¡¡¡Fijaros que quede como el patrón!!!
Con el mini-bloque cosido, recortamos lo que se tenga que recortar si no nos ha quedado muy cuadrado y con esta medida cortamos un recuadro de otra tela. Nosotr@s nos hemos decantado por un diseño liso en contraste con el mini-bloque.
Encaramos el mini-bloque con el cuadrado liso (4). Los unimos cosiendo cuatro costuras alrededor (5).
Ahora, como siempre, viene la magia: en la tela lisa dibujamos dos diagonales con un lápiz (6) y con los dedos, delicadamente, levantamos las dos telas separando los dos cuadrados (7). Así separadas, con unas tijeras, cortamos por las diagonales dibujadas (8);¡¡¡SOLO LA TELA LISA!!! Abrimos los cuatro triángulos (9) y ya tenemos nuestrobloque. Solo queda planchar y acabar de recortar las cositas que sobren.
Como podéis ver es más largo explicarlo que hacerlo. Una sugerencia: si queréis hacer otro marco más, solo tenéis que cortar un cuadrado de la medida del bloque obtenido y repetir la misma operación…todas las veces que queráis.
Disfrutad de los retales y dejad que las telas os inspiren.


¡¡¡LOS MOLINILLOS NOS REFRESCAN EL VERANO!!!

TUTORIAL PATCHWORK: FRAMED PINWHEEL.

This week’s post is a continuation of the previous tutorial. As you will see as you like, it is very easy and is very spectacular.
We won’t share measures why, as we advance, we’ll take four-square with triangle that we overran last week. We will train the classic pinwheel, very colourful, because each square is a different colour. We will have them as we show in the scheme (1).
Then sew, first two squares above and the two squares below (2), then sew the two groups of two (3) forming the pinwheel. Note that it is how the pattern!!!
With themini-block sewn, cut what you need to cut back if we don’t to become square enough and with this size cut a square with another cloth. We decanted to a plain design in contrast to the mini-block.
Face the mini-block with the plain square (4). We join them sewing four seams around (5).
Now, as always, comes the magic: in the plain fabric draw two diagonals with a pencil (6) and with the fingers, gently, we lift the two fabrics by separating the two squares (7). Well separated, with scissors, cut by the diagonals drawn (8); ONLY THE PLAIN FABRIC! Open the four triangles (9) and we already have our block. It remains only ironing and finishing trimming the extra tidbits.
As you can see is longer to explain it that to do it. A suggestion: If you want to make another frame more, you just have to cut a square of the extent of the retrieved block and repeat the same operation… all the times you want.
Enjoy the scraps and let the fabrics inspire you.

THE PINWHEELS REFRESH OUR SUMMER!!!

Lee el post original