Entradas

ESTEL MULTICOLOR: TUTORIAL DE PATCHWORK.

Aquesta setmana, Les Antònies volem presentar-vos una variació d’un bloc clàssic: l’estel. La tècnica que farem servir és la dels FlyingGeese i ja veureu com queda de divertit i, sobretot, multicolor.
Per fer aquest blocnecessitem 4 rectangles en color llis de 12cmX6cm i, de la mateixa tela, 4 quadratsde 6cmX6cm; també necessitem, en dues teles contrastades, 4 quadrats de 6cmX6cm de cada una i, pel centre del nostre estel, 1 quadrat de 12cmX12cm (1).
Us explicarem com fer el Flying Geese i després repetiu la mateixa tècnica tres vegades més. Agafem un quadrat estampat, dels petits, i dibuixem una diagonal amb llapis (2). Encarem amb un dels rectangles liles i cosim per la línia dibuixada (3); retallem les dues teles per damunt de la costura, deixant uns 0,5cm de marge (4). Planxem i obrim (5). Ara amb altre quadrat, de diferent estampat de l’anterior, repetim la mateixa seqüència: dibuixem la diagonal (6); encarem i cosim per la línia dibuixada (7); retallem, deixant 0,5cm de marge (8) i planxem i obrim (9). Fem la resta de rectangles; hem de tenir la picardia de variar la posició de les teles estampades per obtenir dos d’una manera (blau=dreta; taronja=esquerra) i dos de la manera oposada (taronja=dreta; blau=esquerra).
Col·loquem totes les peces del nostre bloc com a l’esquema (10). Cosim les peces línia a línia (11). Per acabar-ho unim les tres peces com en el dibuix (12). Rematarem emmarcant el bloc amb tires de color gris per ressaltar-lo. Comencem amb dues tires de la mateixa mesura que el bloc, en el nostre cas 23cmX6cm (13). Cosim una dalt i l’altra a baix (14). Afegim dues tires laterals de 33cmX6cm (15). Les cosim als costats (16) i ja tenim el bloc fet. Us hem afegit el dibuix del bloc acabat i us detallem les mesures, quantitats i mostres de tela que hem fet servir.
Ens agrada moltíssim l’alegria d’aquest bloc i esperem que a vosaltres també us transmeti aquest sentiment.

ESTAMPATS I COLORS VIUS PELS ESTELS MÉS ACOLORITS!!!

ESTRELLA MULTICOLOR: TUTORIAL DE PATCHWORK.

Esta semana, Les Antònies queremos presentaros una variación de un bloque clásico: la estrella. La técnica que usaremos es la de los Flying Geese y ya veréis que divertido queda y, sobretodo, multicolor.
Para hacer este bloque necesitamos 4 rectángulos en color liso de 12cmX6cm y, de la misma tela, 4 cuadrados de 6cmX6cm; también necesitamos, en dos telas contrastadas, 4 cuadrados de 6cmX6cm de cada una y, para el centro de nuestra estrella, 1 cuadrado de 12cmX12cm (1).
Os explicaremos como hacer el Flying Geese y después repetid la misma técnica tres veces más. Cogemos un cuadrado estampado, de los pequeños, y dibujamos una diagonal con lápiz (2). Encaramos con uno de los rectánguloslilas y cosemos por la línea dibujada (3); recortamos las dos telas por encima de la costura, dejando unos 0,5cm de margen (4). Planchamos y abrimos (5). Ahora con otro cuadrado, de diferente estampado que el anterior, repetimos la misma secuencia: dibujamos la diagonal (6); encaramos y cosemos por la línea dibujada (7); recortamos, dejando 0,5cm de margen (8) y planchamos y abrimos (9). Hacemos el resto de rectángulos; hemos de tener la picardía de variar la posición de las telas estampadas para obtener dos de una manera (azul=derecha; naranja=izquierda) y dos de la manera opuesta (naranja=derecha; azul=izquierda).
Colocamos todas las piezas de nuestro bloque como en el esquema (10). Cosemos las piezas línea a línea (11). Para acabarlo unimos las tres piezas como en el dibujo (12). Remataremos enmarcando el bloque con tiras de color gris para resaltarlo. Empezamos con dos tiras de la misma medida que el bloque, en nuestro caso 23cmX6cm (13). Cosemos una arriba y otra abajo (14). Añadimos dos tiras laterales de 33cmX6cm (15). Las cosemos a los lados (16) y ya tenemos el bloque hecho. Os adjuntamos el dibujo del bloque acabado y os detallamos las medidas, cantidades y muestras de tela que hemos usado.
Nos gusta muchísimo la alegría de este bloquey esperamos que a vosotr@s también os transmita este sentimiento.


¡¡¡ESTAMPADOS Y COLORES VIVOS PARA LAS ESTRELLAS MÁS COLORISTAS!!!

MULTICOLORED STAR: PATCHWORK TUTORIAL.

This week, Les Antònies would like to present you a variation of a classic block: the star. The technique we use is that of Flying Geese and you already see how it is fun and, above all, multicoloured.
To make this block we need 4 rectangles in plain colour of 12cmX6cm, with the same fabric, 4 squares of 6cmX6cm; also need, in two contrasting fabrics, 4 squares of 6cmX6cm each and, for the centre of our star, 1 square of 12cmX12cm (1).
We will explain how to do the Flying Geeseand then repeat the same technique three times more. We take a pattern square, the small ones, and draw a diagonal with pencil (2). We face one of the lilac rectangles and sew along the drawn line (3); cut two fabrics over seam, leaving approximately 0,5 cm from margin (4). We iron and opened (5). Now with another square of different pattern than the previous, we repeat the same sequence: draw the diagonal (6); we face and sew along the drawn line (7); we cut, leaving 0’5 cm from margin (8). Iron and open (9). Do the rest of rectangles; we have to change the position of the printed fabrics to get two in one way (blue = right; Orange = left) and two of the opposite way (Orange = right; blue = left).
Place all the pieces of our block as the schema (10). Sew the pieces together line by line (11). To end it joined the three pieces as in the drawing (12). Finish it framing the block with grey strips to highlight it. We started with two strips of the same size as the block, in our case 23cmX6cm (13). We sew one up and one down (14). Add two lateral strips of 33cmX6cm (15). We sew them to the sides (16) and have the block made. We attached a drawing of the finished block and you detailed measurements, quantities and samples of fabric that we have used.
We like a lot of the joy of this block and hope that you will also convey this sentiment.


PRINTS AND VIVID COLORS FOR THE MOST COLOURFUL STARS!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINET A LA JAPONESA.

En aquest post, Les Antònies farem un exercici d’aprofitament total i us compensarem de la complexitat del post anterior. En realitat podria ser la segona part.
Si mireu l’anterior tutorial de patchwork, veureu que ens varen sobrar quatre quadrats amb triangle, de tres triangles cada un (1). Donant moltes voltes, hem aconseguit un blocque ens agrada molt: un molinetdoble (2).
Hem cosit els quatre quadrats i, com ens quedava una mica ensopit, hem afegit quatre tires al voltant, per donar-li un toc de contrast. Per fer això, hem retallat dues tires en color marró, conservant l’esperit japonès del disseny, de 3’5cm d’ample; la llargada ha de ser la mateixa del mini-bloc(3). Cosim les tires, una a dalt, l’altre a baix (4) i afegim les tires laterals de la mateixa amplada: 3’5cm; però, en aquest cas, a la llargada hem d’afegir les dues tires cosides anteriorment (5). Les cosim (6) i ja tenim el nou bloc fet.
Podeu utilitzar aquest bloccom a complement del de la setmana passada, però també pot ser un bloc únic i fer amb ell qualsevol treball que vulgueu.
Esperem que la idea us hagi fet servei i que també us hagi agradat com a nosaltres.

EL VENT BUFA I FA GIRAR EL MOLINET JAPONÈS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINILLO A LA JAPONESA.

En este post, Les Antònies haremos un ejercicio de aprovechamiento total y os compensaremos de la complejidad del post anterior. En realidad podría ser la segunda parte.
Si miráis el tutorial de patchwork anterior, veréis que nos sobraron cuatro cuadrados con triángulo, de tres triángulos cada uno (1). Dando muchas vueltas, hemos conseguido un bloque que nos gusta mucho: un molinillo doble (2).
Hemos cosido los cuatro cuadrados y, como nos quedaba un poco soso, hemos añadido cuatro tiras alrededor, para darle un toque de contraste. Para hacer esto, hemos recortado dos tiras en color marrón, conservando el espíritu japonés del diseño, de 3’5cm de ancho; el largo ha de ser el mismo del mini-bloque (3). Cosemos las tiras, una arriba, la otra abajo (4) y añadimos las tiras laterales del mismo ancho: 3’5cm; pero, en este caso, al largo hemos de añadir las dos tiras cosidas anteriormente (5). Las cosemos (6) y ya tenemos el nuevo bloque hecho.
Podéis usar este bloque como complemento del de la semana pasada, pero también puede ser un bloqueúnico y hacer con el cualquier trabajo que queráis.
Esperamos que la idea os haya servido y que también os haya gustado como a nosotras.


¡¡¡EL VIENTO SOPLA Y HACE GIRAR EL MOLINILLO JAPONÉS!!!

PATCHWORK TUTORIAL: JAPANESE PINWHEEL.

In this post, Les Antònies will do an exercise in total improvement and we will give back to the complexity of the previous post. This actually can be the second part.
If you look the previous patchwork tutorial, you will see that overran four square with triangle, three triangles each (1). Giving many laps, we’ve got a block that we like a lot: a double pinwheel (2).
We have sewn the four squares and, as it had a little boring, we have added four strips around, to give a touch of contrast. To do this, we cut out two strips in brown, preserving the spirit of japanesedesign, 3’5cm wide; the length must be the same of the mini-block (3). Sew the strips, one above, the other below (4) and add lateral strips of the same width: 3’5cm; but, in this case, to the length we have to add the two strips sewn previously (5). Sewing (6) and we already have the new block.
You can use this block as a complement of the last week, but it can also be a uniqueblock and do with it whatever you want.
We hope that the idea we’ve done and that you enjoyed it as us.


THE WIND BLOWS AND SPINS THE JAPANESE PINWHEEL!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES AMB BASE DE PAPER.

En aquest post de patchwork, Les Antònies, us volem ensenyar una tècnica nova, si més no la manera de fer-ho, que hem estat experimentant. Per ser sinceres, les explicacions que us donarem seran la conclusió de com s’ha de fer correctament, després d’haver fallat i haver de corregir el bloc. Nosaltres volíem fer-ho de cop, però hem descobert que és molt més fàcil fer-ho d’ 1/4 en 1/4.
La tècnica que hem fet servir és amb base de paper o foundation paper piecing: es dibuixa el bloc en un paper i es fa servir de plantilla. La nostra base és 1/4 del bloc; com podeu veure està numerada: és l’ordre de costura dels retalls (1). Comencem amb el primer retall, que va a la peça nº 1; ha de ser una mica més gran, perquè hem de comptar amb el marge de les costures. Girem el paper i, damunt del nº1, col·loquem el retall de cara i fixat amb una agulla (2). El següent pas consisteix en agafar el retall de la peça nº2, recordeu que ha de ser més gran que el dibuix, i l’encarem al retall 1, preparat per cosir (3). Girem el paper i cosim per la línia d’unió de la peça 1 i la 2 (4). Girem, traiem les agulles i obrim (5); planxem i retallem el sobrant, però sempre deixem marge de costura (6). Col·loquem el retall de la peça nº3, encarat amb els retalls 1 i 2 i el fixem amb una agulla (7). Girem i cosim per la línia d’unió (8). Tornem a girar el paper; repetim la fase d’obrir, planxar i retallar (9). Acabem amb l’última peça repetint totes les passes: encarem i fixem el retall nº4 (10), girem i cosim (11), tornem a girar, obrim, planxem i retallem (12). Ja tenim el nostre 1/4 de bloc fet; només queda desenganxar el paper (13) i repetir-ho tres vegades més (14).
Amb les quatre peces fetes, formem el bloc (15) i les cosim. Com podeu veure, nosaltres hem fet variacions en els colors; només hem fet servir el mateix color a les peces exteriors. També podeu veure què, al centre, hem posat un botó: és part del rescat d’urgència del nostre experiment.
Si us animeu amb aquest bloc, us podeu descarregar la plantilla. També us deixem el patró del bloc amb l’especificació dels colors i el seu ordre.
Esperem que us hagi agradat l’experiment. Ja veieu que el resultat és molt bonic i acolorit.

DEIXEM VOLAR LES COMETES!!!


TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES CON BASE DE PAPEL.

En este post de patchwork, Les Antònies, os queremos enseñar una técnica nueva, al menos la manera de hacerlo, que hemos estado experimentando. Para ser sinceras, las explicaciones que os daremos serán la conclusión de como se ha de hacer correctamente, después de haber fallado y tener que corregir el bloque. Nosotras queríamos hacerlo de una vez, pero hemos descubierto que es mucho más fácil hacerlo de 1/4 en 1/4.
La técnica que hemos usado es con base de papel o foundation paper piecing: se dibuja el bloqueen un papel y se usa de plantilla. Nuestra base es 1/4 del bloque; como podéis ver está numerada: es el orden de costura de los retales (1). Empezamos con el primer retal, que va en la pieza nº1; ha de ser un poco más grande, porque tenemos que contar con el margen de las costuras. Giramos el papel y, sobre el nº1, colocamos el retal de cara y fijado con un alfiler (2). El siguiente paso consiste en coger el retal de la pieza nº2, recordad que ha de ser más grande que el dibujo, y la encaramos al retal 1, preparado para coser (3). Giramos el papel y cosemos por la línea de unión de la pieza 1 y la 2 (4). Giramos, sacamos los alfileres y abrimos (5); planchamos y recortamos lo que sobra, pero siempre dejamos margen de costura (6). Colocamos el retal de la pieza nº3, encarado con los retales 1 y 2 y lo fijamos con un alfiler (7). Giramos y cosemos por la línea de unión (8). Volvemos a girar el papel; repetimos la fase de abrir, planchar y recortar (9). Acabamos con la última pieza repitiendo todos los pasos: encaramos i fijamos el retal nº4 (10), giramos y cosemos (11), volvemos a girar, abrimos, planchamos y recortamos (12). Ya tenemos nuestro 1/4 de bloque hecho; solo queda retirar el papel (13) y repetirlo tres veces más (14).
Con las cuatro piezas hechas, formamos el bloque(15) y las cosemos. Como podéis ver, nosotras hemos hecho variaciones en los colores; solo hemos usado el mismo color en las piezas exteriores. También podéis ver que, en el centro, hemos puesto un botón: es parte del rescate de urgencia de nuestro experimento.
Si os animáis con este bloque, os podéis descargar la plantilla. También os dejamos el patrón del bloque con la especificación de los colores y su orden.
Esperamos que os haya gustado el experimento. Ya veis que el resultado es muy bonito y colorido.
¡¡¡DEJEMOS VOLAR LAS COMETAS!!!

PATCHWORK TUTORIAL: FLYING KITES & FOUNDATION PAPER PIECING.

In this post of patchwork, Les Antònies, teach a new technique, at least the way to do it, we’ve been experiencing. To be sincere, the explanations that we give you will be the conclusion of how it should be done properly, after having failed and had to correct the block. We wanted to do it in one piece, but we have discovered that it is much easier to do it 1/4 in 1/4.
The technique that we used is paper-based or foundation paper piecing: draws the blockon a paper and it’s used like a template. Our base is 1/4 of the block; as you can see are numbered: is the order of sewing scraps (1). Let’s start with the first fabric, which was at track No. 1; it should be a little bigger, because we have to count on the margin of the seams. Turn the paper and, on the No. 1, place the right face and fixed with a PIN (2). The next step is to take the scrap of piece n ° 2, remember that it should be larger than the drawing, and faced in clipping 1, ready to sew (3). Turn the paper and sew down the line of union of piece 1 and 2 (4). Turn, remove the pins and open (5); iron and cut the excess, but always leave margin for sewing (6). Place the scrap of the piece No. 3, faced with fabrics 1 and 2 and fix with a needle (7). Turn and sew down the line of union (8). We turn the paper; we repeat the phase of open, ironing and trim (9). We end up with the final piece by repeating all the steps: face and fix the clipping path no. 4 (10), turn and sew (11), we turn off, open, iron and cut (12). We already have our 1/4 block; It remains only to remove the paper (13) and repeat it three times more (14).
With the four pieces made, make up the block(15) and sew. As you can see, we’ve made variations in the colours; we have only used the same colour outerwear. You can also see what, in the centre, we have placed a button: it is part of the emergency rescue of our experiment.
If you decide with this block, you can download the template. Also take a look at the pattern of the block with the specification of the colours and their order.
We hope you enjoyed the experiment. As you can see that the result is very nice and colourful.


LET US FLY KITES!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial patchwork: de 16 cuadrados a 2 bloquest (2ª PART).

Com us vàrem dir al post de la setmana passada, avui acabarem amb el tutorial.
Ens vàrem quedar amb un dels dos blocs acabat: el format pels triangles A i B.
Recapitulem. Teníem els 16 quadrats cosits i ja havíem fet el tall en aspa, obtenint 4 triangles: A, B, C i D (1). Ara treballarem amb els triangles C i D; els oposarem (2) i els cosirem formant el bloc, unint pel mig (3). Ja tenim el bloc fet (4). El col·loquem bé (5) per tallar en tela llisa o en contrast un quadrat de la mateixa mesura i encarar-la amb el bloc (6). Unim tot amb quatre costures al voltant (7). Una vegada està tot cosit, amb un llapis, marquem una creu en forma d’aspa (8), amb els dits separem les dues capes (9) i tallem la capa llisa seguint les marques que hem fet amb llapis (10). Ja podem obrir i planxar (11), donant per acabat el bloc (12).
Ja veieu que el procés ha sigut igual a l’anterior. La veritat és que es poden fer altres variacions com, per exemple, envoltar el bloc amb tires en comptes d’emmarcar-lo i deixar-lo recte (13), però amb la nostra opció, hem aconseguit dues tapes per coixins o, si en feu uns quants més seguint aquesta tècnica, podeu fer-vos una manta o una vànova que combini rombes llisos i rombes de patchwork(14).
L’important: hem après una nova manera d’aprofitar els retalls.

 

L’ESÈNCIA DEL PATCHWORK ÉS RECICLAR!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: DE 16 CUADRADOS A 2 BLOQUES (2ª PARTE).
 
Como os dijimos en el post de la semana pasada, hoy acabaremos con el tutorial.
Nos quedamos con uno de los dos bloques acabado: el formado por los triángulos A y B.
Recapitulemos. Teníamos los 16 cuadrados cosidos y ya habíamos hecho el corte en aspa, obteniendo 4 triángulos: A, B, C y D (1). Ahora trabajaremos con los triángulos C y D; los opondremos (2) y los coseremos formando el bloque, uniendo por el centro (3). Ya tenemos el bloque hecho (4). Lo colocamos bien (5) para cortar en tela lisa o en contraste un cuadrado de la misma medida y encararlo con el bloque (6). Unimos todo con cuatro costuras alrededor (7). Una vez está todo cosido, con un lápiz, marcamos una cruz en forma de aspa (8), con los dedos separamos las dos capas (9) y cortamos la capa lisa siguiendo las marcas que hemos hecho con lápiz (10). Ya podemos abrir y planchar (11), dando por acabado el bloque (12).
Ya veis que el proceso ha sido igual al anterior. La verdad es que se pueden hacer otras variaciones como, por ejemplo, rodear el bloque con tiras en vez de enmarcarlo y dejarlo recto (13), pero con nuestra opción, hemos conseguido dos tapas para cojines o, si hacéis unos cuantos más siguiendo esta técnica, podéis hacer una manta o una colcha que combine rombos lisos y rombos de patchwork (14).
Lo importante: hemos aprendido una nueva manera de aprovechar los retales.

 

 
¡¡¡LA ESENCIA DEL PATCHWORK ES RECICLAR!!!
 
TUTORIAL: PATCHWORK OF 16 SQUARES IN 2 BLOCKS (2nd PART).
 
As we said in the post last week, today we will finish with the tutorial.
We stayed with one of the two blocks are done: the formed by triangles A and B.
Let’s recap. We had 16 sewn squares and we had already made the cut in X, obtaining 4 triangles: A, B, C and D (1). We will now work with the triangles (C) and (D); opposed those (2) and sewing them forming the block, joining by the centre (3). We have made block (4). Place it well (5) for smooth fabric or contrast cut a squareof the same size and face it with the block (6). We combine everything with four seams around (7). Once is all sewn with a pencil, mark a cross in X (8), with the fingers we separate the two layers (9) and cut the smooth coating according to the brands that we have done with pencil (10). And now we can open and iron it (11), thus finish the block (12).
As you can see that the process has been equal to the previous post. The truth is that you can do other variations such as, for example, go around the blockwith strips instead of framing it and leave it straight (13), but with our choice, we’ve got two tops to pillows, or if you make a few more following this technique, you can create a blanket or a quilt that combines sleek and patchwork diamonds (14).
The important thing: we have learned a new way to take advantage of the scraps.
 
THE ESSENCE OF THE PATCHWORK IS RECYCLING IT!!!
 

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

CR: jersey color block

¡Buenos días!

Me he animado a hacer un Closet Rehab con el tutorial “Color Block” que propuso Marta de 2nd Funniest Thing (una tía muy apañá y muy resuelta, ella) en los talleres que impartimos en Matadero de Madrid este pasado enero en El Recicladero.


Allí lo hicieron con jerseys ochenteros, muy del rollito de ahora, y todos los que participaron se quedaron encantados. Salieron cosas chulísimas de un taller en el que sólo necesitáis:
  • El susodicho jersey
  • Pintura acrílica
  • Pincel o esponja
  • Cinta de carrocero o pintor

Y al lío.
Lo más difícil, lo que más tiempo os va a tomar y lo que va a definir el resultado final es el primer paso: elegir el diseño el jersey. Por eso yo directamente cogí un jersey liso, en color negro y después de algunos bocetos me decidí por algo simple, para probar :)

Hay que delimitar el área que va con pintura con la cinta. Pegarla bien y colocar algo, como un cartón por entro el jersey para que no traspase la pintura a la espalda.


Con el pincel o la esponja vamos presionando sobre el área delimitada para que empape bien la pintura y quede el color uniforme.

Cuando se seque (os podéis ayudar de un secador), podréis corregir algún error o salpicadura rascando la pintura. Para fijarla definitivamente hay que planchar la prenda.


Hay otro tutorial de Marta que me muero por probar. Es con plastidecores y queda muy, muy chulo para personalizar camisetas como regalo por ejemplo.
¿Qué os ha parecido éste?
¿Os animáis?
¡Besos! :)

Lee el post original